DinGeo — i hele Danmark

Herlev byskole
Folkeskole i Herlev Kommune


Antal Elever
908
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,1
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
5,9%
Mere Info 
Dansk Herkomst
75,7%
Mere Info 
Udgift per elev
63.788 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
420.341 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
35.773
Mere Info 
Boliger til salg
27
Mere Info 

Herlev byskole

Herlev byskole
Herlev byskole i Herlev Kommune.

Adresse:
Herlev byskole
Engskolevej 1,
2730 Herlev

Institutionsnummer:
163004

Skoleleder:
Hanne Hansen

Telefon:
4452 5626

Email:
herlevbyskole@herlev.dk

Webside:
http://www.engskolen-herlev.dk

Læs mere om skoledata »

Herlev byskole

Herlev byskole er en folkeskole i Herlev Kommune, der hører til skoledistriktet Herlev.

Herlev Byskole er en skole med ca. 850 elever fra 0.-9. klasse. Vi er en moderne skole med fokus på læring. Vi søger hele tiden at være på forkant med udviklingen, og som en moderne folkeskole er der kort vej fra beslutning til handling.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Herlev byskole

Herlev byskole og det tilhørende skoledistrikt  : Herlev. Du kan se alle Herlev Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: Herlev KommuneKaraktergennemsnit på Herlev byskole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Herlev byskole - - - - -
Herlev Kommune 6.5 7.5 8.66.7 7.3
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Herlev byskole har over de sidste elleve år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Herlev byskole dækkende elleve år fra 2012 til og med 2022.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Herlev byskole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Herlev byskole er nummer 3 blandt grundskolerne i Herlev Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 10 grundskoler i Herlev Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Herlev byskole

Trivsel   3.64

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Herlev byskole er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Herlev byskole:

Den sociale trivsel på Herlev byskole er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.98, hvilket er den 690 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Herlev byskole har en faglig trivsel 3.66, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 525. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Herlev byskole har en score på 3.78, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 592. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Herlev byskole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.31, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 298. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Herlev byskole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 10 grundskoler i Herlev Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Herlev byskole

! Fravær 2020/21

Herlev byskole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 5,9 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Herlev byskole hele 11,7 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Herlev byskole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 10 grundskoler i Herlev Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Herlev byskole

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 75,7 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Andelen af etnisk danske elever på skolen er voksende.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 908 elever på Herlev byskole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 6,6 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Herlev byskole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 10 grundskoler i Herlev Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Herlev byskole er en folkeskole med 838 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Herlev byskole ligger i Herlev Kommune, der årligt investerer 63,788 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 8. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Herlev Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 420.341 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Herlev byskole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 10 grundskoler i Herlev Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Herlev skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Herlev byskole har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 13 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 25.132 til 52.987 kr/m2, med et gennemsnit på 35.773 kr/m2 (median 32.958 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 13 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


27 boliger til salg

Med 27 boliger til salg (22. februar 2024) i skoledistrikt Herlev er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Herlev her »

Grundskoler i Herlev Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Lindehøjskolen 3.510 | 0.0 | 538,880 kr. Se på kort
Hammergårdskolen
ikke aktiv
- - -
Elverhøjens Skole
ikke aktiv
- - -
  Herlev byskole 3.641 | 0.0 | 420,341 kr. Se på kort
Kildegårdskolen 3.486 | 0.0 | 352,505 kr. Se på kort
Herlev Privatskole - 1.0 | -
Herlev Byskole - - - Se på kort
Herlev byskole, afd. Elv - - - Se på kort
Kildegårdskolen - - - Se på kort
Kildegårdskolen, afd. Øst - - - Se på kort

Kommunens 10 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »