DinGeo — i hele Danmark

Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune har 38.581 indbyggere og et årligt budget på 2.4 mia. kroner. Kommunens skatteindtægter pr. indbygger er under gennemsnittet, hvilket modsvares via den kommunale udligningsordning, hvorfra Jammerbugt modtager 713 mio. kroner.

Set i forhold til Danmarks øvrige kommuner bruger Jammerbugt få penge på sekretariat, forvaltning og kultur (museer, biografer, teatre og musikarrangementer).Omvendt bruger kommunen mange penge på sygedagpenge, ældre og handicappede.

Naturen i Jammerbugt Kommune omfatter nogle af Danmarks flotteste kystområder med klitter og plantager, vidtstrakte moseområder og fine strandenge langs med Limfjorden.


Kontakt

Adresse:
Jammerbugt Kommune
Toftevej 43,
9440 Aabybro

Email:
raadhus@jammerbugt.dk

Webside:
www.jammerbugt.dk

Nøgletal for Jammerbugt Kommune

! Dårligt helbred #88/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 16 procent af indbyggerne i Jammerbugt Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og langt over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #41/98

Middellevetiden i Jammerbugt Kommune er 80.7 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Jammerbugt Kommune sig på plads nr. 41. Over de sidste fire år er middellevetiden i Jammerbugt Kommune øget med 1.1 år.

Alkoholforbrug #4/98

Relativt få indbyggere i Jammerbugt Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 5.5 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Jammerbugt Kommune på en 4. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #48/98

Der er desværre en del rygere i Jammerbugt Kommune. I 2013 røg 21.3 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #91/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Jammerbugt Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 23.5 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Jammerbugt Kommune på en 91. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #89/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Jammerbugt Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 18.4 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 89. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #81/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Jammerbugt Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1752 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1735 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #23/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Jammerbugt Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.3 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #42/98

I 2019 var 1.5 per 1000 indbyggere i Jammerbugt Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #69/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 69 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Jammerbugt Kommune behandlet 2941 byggesager med 1 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 47 dage. Prisen var i 2019 650 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Jammerbugt Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #22/98

Blandt Jammerbugt Kommunes folkeskoleelever trives 34.4 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 22. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (34.4 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #57/98

Jammerbugt Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.011. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 57. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #71/98

I 2017 var Jammerbugt Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.6. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #94/96

I 2018 var 20.0 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Jammerbugt Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #17/98

Der er i Jammerbugt Kommune 102.1 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 17. plads.

! Anbragte Børn #88/98

1.5 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 88. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #29/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Jammerbugt Kommune 74.9 procent.Det placerer kommunen på en flot 29. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Jammerbugt Kommune her »
Udgifter til idræt #29/98

Jammerbugt Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Jammerbugt Kommune i gennemsnit 977 kr. om året pr. borger på idræt. 567 kr. på drift og 410 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #59/98

Jammerbugt Kommune har 16.4 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 59. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #71/98

Borgerne i Jammerbugt Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 5.5 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #7/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Jammerbugt Kommune 3.6 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #10/98

I 2017 var der i Jammerbugt Kommune 1.0 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #24/98

I 2017 var der i Jammerbugt Kommune 26.3 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #74/98

Jammerbugt Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 166,790 kr.Det er den 74. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #35/98

Jammerbugt Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 59,099 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #71/98

I Jammerbugt Kommune er der 2.8 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 28. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #65/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Jammerbugt Kommune 25.7 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 65 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #86/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Jammerbugt Kommune 32.85, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 13 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #83/98

Jammerbugt Kommune har en langfristet gæld på 22,597 kr per indbygger.Det er danmarks 16. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #61/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 74.6 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Jammerbugt Kommune på 61. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 75.2 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #76/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Jammerbugt Kommune at falde med 0.3 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #82/98

I Jammerbugt Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 1.0 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #78/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Jammerbugt Kommune var 285,569 kr. Det er en den 21 laveste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #47/98

3.4 procent af befolkningen i Jammerbugt Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #65/98

Der er jobvækst Jammerbugt Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 0.5 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Jammerbugt Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Jammerbugt Kommune
Der er 786 boliger til salg i Jammerbugt Kommune

Dags dato (10. august 2022) er der 786 boliger til salg i Jammerbugt Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 790 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Jammerbugt Kommune:

Se alle boliger til salg i Jammerbugt Kommune her »

Grundskoler i Jammerbugt Kommune

Folkeskoler i Jammerbugt Kommune


Jammerbugt Kommune er inddelt i 19 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 29 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Jammerbugt Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 71,546 kr., er den 24. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Jammerbugt Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Jammerbugt Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Jammerbugt Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Aabybro Skole | 3.767   0.4 | 504,462 kr. jammerbugt_aabybro1 
Aabybro Skole | 3.767   0.4 | 504,462 kr. jammerbugt_aabybro2 
Aabybro Skole | 3.767   0.4 | 504,462 kr. jammerbugt_aabybro3 
Biersted Skole | 3.591   -0.1 | 464,750 kr. jammerbugt_biersted1 
Biersted Skole | 3.591   -0.1 | 464,750 kr. jammerbugt_biersted2 
Brovst Skole | 3.544   -0.3 | 409,445 kr. jammerbugt_brovst 
Fjerritslev Skole | 3.583   -0.3 | 437,329 kr. jammerbugt_fjerritslev1 
Fjerritslev Skole | 3.583   -0.3 | 437,329 kr. jammerbugt_fjerritslev2 
Fjerritslev Skole | 3.583   -0.3 | 437,329 kr. jammerbugt_fjerritslev3 
Saltum Skole | 3.687   -0.4 | 415,730 kr. jammerbugt_saltum 
Skolecenter Jetsmark | 3.495   -0.1 | 410,728 kr. jammerbugt_jetsmark 
Skovsgård Tranum skole | 3.441   0.6 | 411,330 kr. jammerbugt_skovsgaardtranum 
Halvrimmen Skole - - - -
Tranum Skole - - - -
Øland - Langeslund Skole - - - -
Hjortdal Skole - - - -
Thorup-Klim Skole | 3.792   - 382,644 kr. jammerbugt_thorupklim 
Trekronerskolen | 3.678   - 472,629 kr. jammerbugt_trekroner1 
Trekronerskolen | 3.678   - 472,629 kr. jammerbugt_trekroner2 
Ørebroskolen | 4.063   - 397,892 kr. jammerbugt_oerebro 
Ingstrup Skole - - - -
Skolecenter Jetsmark, Kaas afdeling - - - -
Moseby Skole - - - -
Skolecenter Jetsmark, Pandrup afdeling - - - -
Vester Hjermitslev Skole - - - -
Gjøl Skole | 3.538   - 479,790 kr. jammerbugt_gjoel 
Nørhalne Skole | 3.733   - 457,060 kr. jammerbugt_noerhalne1 
Nørhalne Skole | 3.733   - 457,060 kr. jammerbugt_noerhalne2 
Ulveskov Skole - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Jammerbugt Kommune

I Jammerbugt Kommune er der 5 Privatskoler.

Privatskoler i Jammerbugt Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Åbybro Friskole 0.0 |
Ingstrup Trivselsskole -
Klim Friskole -
Hune Friskole -
Vedsted Friskole -
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.