DinGeo — i hele Danmark

Glostrup Kommune

Glostrup Kommune har 22.528 indbyggere, hvilket gør den til landets 14. mindste målt på indbyggerantal. Kommunen har realtivt høje skatteindtægter, og er derfor nettobidragsyder til den kommunale udligningsordning.

Set i forhold til Danmarks øvrige kommuner har Glostrup høje udgifter til dagtilbud til børn og unge (dagpleje, vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og klubber). Kun København og Ballerup har afsat flere penge til dagtilbud til børn og unge. Glostrup har desuden fokus på fritidsfaciliteter (opførsel og drift af stadions, idrætsanlæg, svømmehaller og andre fritidsfaciliteter). Omvendt bruger kommunen relativt få penge på kultur, d.v.s. museer, biografer, teatre og musikarrangementer.

Glostrup Kommune har dobbelt så mange arbejdspladser som bosatte beskæftigede, og der er derfor en betydelig indpendling, især fra andre kommuner på Københavns vestegn. Rigshospitalet Glostrup er med 3.200 ansatte kommunens største arbejdsplads. Der er flere store erhvervsområder knytet til motorvejene, der krydser kommunen; det største er Ejby industrikvarter med over 4.000 arbejdspladser.

Kommunens boliger stammer overvejende fra 1950-75. Over 40% af boligerne ejes af almennyttige boligselskaber. Kommunen er historisk set socialdemokratisk, men siden 2009 har Venstre haft borgmesterposten.


Kontakt

Adresse:
Glostrup Kommune
Rådhusparken 2,
2600 Glostrup

Email:
glostrup.kommune@glostrup.dk

Webside:
www.glostrup.dk

Nøgletal for Glostrup Kommune

Dårligt helbred #31/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 12 procent af indbyggerne i Glostrup Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et tal tæt på landsgennemsnittet.

! Middellevetid #58/98

Middellevetiden i Glostrup Kommune er 80.4 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Glostrup Kommune sig på plads nr. 58. Over de sidste fire år er middellevetiden i Glostrup Kommune øget med 0.3 år.

Alkoholforbrug #30/98

Relativt få indbyggere i Glostrup Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 7.2 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Glostrup Kommune på en 30. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #13/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Glostrup Kommune, der ryger. I 2013 røg 17.8 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #45/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Glostrup Kommune er det desværre kun 27.6 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Glostrup Kommune på en 45. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #25/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Glostrup Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 13.7 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 25. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #67/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Glostrup Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1684 indbyggere per praktiserende læge. Antallet repræsenterer en lille forbedring siden 2013 hvor der var 1734 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #64/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Glostrup Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.6 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #77/98

I 2019 var 2.1 per 1000 indbyggere i Glostrup Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #19/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 19 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Glostrup Kommune behandlet 475 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 41 dage. Sagsbehandlingen afregnes ikke på timebasis, men der et fast gebyr på byggesager på 1038 kr.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Glostrup Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #62/98

Blandt Glostrup Kommunes folkeskoleelever trives 29.2 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 62 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (29.2 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #98/98

Glostrup Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.524. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 98. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #81/98

I 2017 var Glostrup Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.4. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #21/96

I 2018 var 1.9 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Glostrup Kommune. Det er langt under landsgennemsnittet og vidner om børn og forældre med fokus på sund livsstil og sundhed.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #70/98

Der er i Glostrup Kommune 52.3 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 70. plads.

Anbragte Børn #9/98

0.5 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 9. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #95/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Glostrup Kommune 64.8 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 95. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Glostrup Kommune her »
Udgifter til idræt #12/98

Glostrup Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Glostrup Kommune i gennemsnit 1257 kr. om året pr. borger på idræt. 916 kr. på drift og 341 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #86/98

Glostrup Kommune har 14.0 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 86. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #25/98

Borgerne i Glostrup Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 7.3 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #92/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Glostrup Kommune 15.4 procent. Det er over landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #71/98

I 2017 var der i Glostrup Kommune 2.1 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #96/98

I 2017 var der i Glostrup Kommune 68.4 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #21/98

Glostrup Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 206,960 kr.Det er den 21. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #85/98

Glostrup Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 64,467 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #26/98

I Glostrup Kommune er der 3.8 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 26. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #7/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Glostrup Kommune 23.6 %, hvilket er under landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 7 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #49/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Glostrup Kommune 25.0, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 49 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #14/98

Glostrup Kommune har en langfristet gæld på 10,071 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Glostrup Kommune på en flot 14. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #18/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 78.6 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Glostrup Kommune på en flot 18. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 78.6 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #14/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Glostrup Kommune at vokse med 9.6 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #7/98

I Glostrup Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.0 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #23/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Glostrup Kommune var 331,263 kr. Det er en den 23. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #56/98

3.5 procent af befolkningen i Glostrup Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #98/98

De seneste års jobvækst er gået udenom Glostrup Kommune. Antallet af job i kommunen er faldet 3.9 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Glostrup Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Glostrup Kommune
Der er 79 boliger til salg i Glostrup Kommune

Dags dato (22. februar 2024) er der 79 boliger til salg i Glostrup Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 609 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Glostrup Kommune:

Se alle boliger til salg i Glostrup Kommune her »

Grundskoler i Glostrup Kommune

Folkeskoler i Glostrup Kommune


Glostrup Kommune er inddelt i 4 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 7 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Glostrup Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 73,916 kr., er den 18. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Glostrup Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Glostrup Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Glostrup Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Glostrup skole, Nordvang | 3.546   0.0 | 560,830 kr. glostrup-nordvang 
Glostrup skole, Søndervang | 3.595   0.0 | 467,002 kr. glostrup-sondervang 
Glostrup Skole, Vestervang | 3.538   0.0 | 334,667 kr. glostrup-vestervang 
Hospitalsskolen , Børne og Ungdomspsykiatrisk Center - - - -
Glostrup Skole, Skovvang | 3.535   0.0 | 456,467 kr. glostrup-skovvang 
Glostrup skole - - - -
Glostrup Skole, Ejby - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Ghettoområder i Glostrup Kommune

Der er 1 Ghettoområder i Glostrup Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Glostrup Vestergård Glostrup 1614 27.4 41.6 1.68 53.9 61.3