DinGeo — i hele Danmark

Københavns Kommune

Københavns Kommune har 602.481 indbyggere, hvilket gør den til landets suverænt største målt på indbyggerantal. Kommunen har et årligt budget på hele 40 mia. kroner.

København er en rig kommune med relativt høje skatteindtægter pr. indbygger. Ikke desto mindre modtager kommunen støtte fra andre kommuner via den kommunale udligningsordning.

København bruger flere penge pr indbygger på dagtilbud til børn og unge end alle andre danske kommuner. Et andet udgiftstungt område er kontanthjælp, hvor kommunen har landets næsthøjeste udgifter pr. indbygger. Også anlægsudgifterne er høje. Set i forhold til driftsudgifterne, har kun i Læsø Kommune relativt set større udgifter. Omvendt har kommunen relativt lave udgifter til folkeskoler, ældre og handicappede.


Kontakt

Adresse:
Københavns Kommune
Rådhuset,
1599 København V

Email:
borgerservice@kk.dk

Webside:
www.kk.dk

Nøgletal for Københavns Kommune

Dårligt helbred #1/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 7 procent af indbyggerne i Københavns Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et under landsgennemsnittet og tyder på en relativ sund gennemsnitlig befolkning.

! Middellevetid #93/98

Middellevetiden i Københavns Kommune er 78.6 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Københavns Kommune sig på plads nr. 93. Over de sidste fire år er middellevetiden i Københavns Kommune øget med 1.4 år.

! Alkoholforbrug #95/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Københavns Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 11.7 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Københavns Kommune på en 95. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #95/98

Der er desværre alt for mange rygere i Københavns Kommune. I 2013 røg 25.8 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #1/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Københavns Kommune er det heldigvis hele 36.8 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Københavns Kommune på en 1. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #4/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Københavns Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 8.9 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 4. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #90/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Københavns Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1807 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1623 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #74/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Københavns Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.9 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #34/98

I 2019 var 1.4 per 1000 indbyggere i Københavns Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #79/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 79 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Københavns Kommune behandlet 11039 byggesager med 879 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 78 dage. Sagsbehandlingen er gratis i Københavns Kommune.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Københavns Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #42/98

Blandt Københavns Kommunes folkeskoleelever trives 31.3 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 42 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (31.3 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #76/98

Københavns Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.123. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 76. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #30/98

I 2017 var Københavns Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.1. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #45/96

I 2018 var 3.0 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Københavns Kommune. Det er under landsgennemsnittet og placerer kommunen på en 45. plads.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #95/98

Der er i Københavns Kommune 10.9 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 95. plads.

! Anbragte Børn #35/98

0.8 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 35. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #97/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Københavns Kommune 61.8 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 97. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Københavns Kommune her »
Udgifter til idræt #30/98

Københavns Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Københavns Kommune i gennemsnit 976 kr. om året pr. borger på idræt. 687 kr. på drift og 289 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #18/98

Københavns Kommune har 20.0 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 18. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #81/98

Borgerne i Københavns Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 5.2 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #90/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Københavns Kommune 15.1 procent. Det er over landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #98/98

I 2017 var der i Københavns Kommune 3.5 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #98/98

I 2017 var der i Københavns Kommune 100.6 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #28/98

Københavns Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 192,415 kr.Det er den 28. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #32/98

Københavns Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 58,622 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #16/98

I Københavns Kommune er der 4.3 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 16. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #11/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Københavns Kommune 23.8 %, hvilket er under landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 11 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #98/98

I 2018 er grundskyldspromillen i Københavns Kommune 34.0, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 1 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2018 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #3/98

Københavns Kommune har en langfristet gæld på 3,113 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Københavns Kommune på en flot 3. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #67/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 74.1 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Københavns Kommune på 67. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 74.2 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #2/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Københavns Kommune at vokse med 18.2 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #28/98

I Københavns Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.3 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #44/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Københavns Kommune var 308,633 kr. Det er en den 44. højeste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #29/98

2.9 procent af befolkningen i Københavns Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #19/98

Der er jobvækst Københavns Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 4.3 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Københavns Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Københavns Kommune
Der er 1511 boliger til salg i Københavns Kommune

Dags dato (17. april 2021) er der 1511 boliger til salg i Københavns Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 643 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Københavns Kommune:

Se alle boliger til salg i Københavns Kommune her »

Grundskoler i Københavns Kommune

Folkeskoler i Københavns Kommune


Københavns Kommune er inddelt i 56 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 65 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Københavns Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 68,904 kr., er den 34. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Københavns Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Københavns Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Københavns Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Amager Fælled Skole | 3.767   -0.2 | 342,086 kr. 698 koebenhavn_amagerfaelled 
Bavnehøj Skole | 3.702   0.2 | 291,629 kr. 324 koebenhavn_bavnehoej 
Bellahøj Skole | 3.618   -0.6 | 395,529 kr. 839 koebenhavn_bellahoej 
Blågård Skole | 3.544   -0.8 | 310,531 kr. 541 koebenhavn_blaagaard 
Brønshøj Skole | 3.582   -0.7 | 514,232 kr. 806 koebenhavn_broenshoej 
Christianshavns Skole | 3.630   0.2 | 381,453 kr. 761 koebenhavn_christianshavns 
Den Classenske Legatskole | 3.662   -0.1 | 396,884 kr. 501 koebenhavn_den_classenske_legatskole 
Ellebjerg Skole | 3.711   0.7 | 271,762 kr. 429 koebenhavn_ellebjerg 
Gasværksvejens Skole | 3.584   0.2 | 385,387 kr. 568 koebenhavn_gasvaerksvejens 
Grøndalsvængets Skole | 3.601   0.5 | 269,451 kr. 424 koebenhavn_groendalsvaenget 
Guldberg Skole | 3.658   -0.6 | 335,855 kr. 973 koebenhavn_guldberg 
Hanssted Skole | 3.690   -0.1 | 604,688 kr. 542 koebenhavn_hanssted 
Heibergskolen | 3.840   0.4 | 480,647 kr. 536 koebenhavn_heibergskolen 
Holbergskolen | 3.657   0.1 | 383,990 kr. 582 koebenhavn_holbergskolen 
Husum Skole | 3.747   -0.1 | 424,557 kr. 652 koebenhavn_husum 
Hyltebjerg Skole | 3.707   0.0 | 551,956 kr. 817 -
Højdevangens Skole | 3.619   0.0 | 409,826 kr. 602 -
Katrinedals Skole | 3.653   0.2 | 564,859 kr. 898 koebenhavn_katrinedal 
Kildevældsskolen | 3.611   0.3 | 305,610 kr. 625 koebenhavn_kildevaeld 
Kirkebjerg Skole | 3.649   0.1 | 542,243 kr. 819 koebenhavn_kirkebjerg 
Kirsebærhavens Skole | 3.528   -0.4 | 296,665 kr. 527 koebenhavn_kirsebaerhaven 
Korsager Skole | 3.663   0.2 | 357,555 kr. 689 koebenhavn_korsager 
Langelinieskolen | 3.726   0.0 | 475,764 kr. 818 koebenhavn_langelinieskolen 
Lergravsparkens Skole | 3.648   0.2 | 380,522 kr. 783 koebenhavn_lergravsparken 
Lundehusskolen | 3.654   0.4 | 294,005 kr. 573 koebenhavn_lundehus 
Lykkebo Skole | 3.648   0.3 | 334,062 kr. 431 koebenhavn_lykkebo 
Nyboder Skole | 3.731   0.2 | 384,220 kr. 535 koebenhavn_nyboder 
Nørre Fælled Skole | 3.755   0.3 | 312,869 kr. 347 koebenhavn_noerrefaelled 
Nørrebro Park Skole | 3.746   -0.2 | 317,206 kr. 729 koebenhavn_noerrebro_park 
Oehlenschlægersgades Skole | 3.518   0.3 | 370,677 kr. 489 koebenhavn_oehlenschlaegersgade 
Peder Lykke Skolen | 3.673   0.7 | 294,020 kr. 702 koebenhavn_pederlykke 
Randersgades Skole | 3.628   -0.3 | 447,174 kr. 434 koebenhavn_randersgade 
Rådmandsgades Skole | 3.712   0.2 | 288,540 kr. 580 koebenhavn_raadmandsgade 
Rødkilde Skole | 3.648   0.2 | 394,308 kr. 725 koebenhavn_roedkilde 
Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole | 3.755   0.7 | 513,151 kr. 580 -
Skolen på Amagerbro | 3.583   0.3 | - 398 koebenhavn_amagerbro 
Skolen på Islands Brygge | 3.689   0.1 | 427,582 kr. 1134 koebenhavn_islandsbrygge 
Skolen ved Sundet | 3.763   0.3 | 604,276 kr. 831 koebenhavn_sundet 
Sortedamskolen | 3.661   -0.2 | 392,493 kr. 710 koebenhavn_sortedamskolen 
Strandvejsskolen | 3.626   -0.3 | 417,539 kr. 592 koebenhavn_strandvejsskolen 
Sølvgades Skole | 3.610   -0.2 | 402,254 kr. 469 koebenhavn_soelvgade 
Tagensbo Skole | 3.687   0.5 | 262,207 kr. 536 koebenhavn_tagensbo 
Tingbjerg Skole | 3.681   -0.5 | - 424 koebenhavn_tingbjerg 
Tove Ditlevsens Skole | 3.621   -0.6 | 398,906 kr. 849 koebenhavn_toveditlevsen 
Utterslev Skole | 3.667   -0.9 | 418,348 kr. 732 koebenhavn_utterslev 
Valby Skole | 3.646   -0.2 | 362,144 kr. 633 koebenhavn_valby 
Vanløse Skole | 3.683   0.0 | 357,064 kr. 452 -
Vesterbro Ny Skole | 3.641   0.0 | 340,879 kr. 695 koebenhavn_vesterbrony 
Vibenshus Skole | 3.732   0.1 | 335,454 kr. 526 koebenhavn_vibenshus 
Vigerslev Allés Skole | 3.740   -0.1 | 354,825 kr. 620 koebenhavn_vigerslevalle 
Ålholm Skole | 3.698   -0.7 | 390,400 kr. 484 koebenhavn_aalholm 
Øster Farimagsgades Skole | 3.734   -0.2 | 481,915 kr. 707 koebenhavn_oesterfarimagsgade 
Dyvekeskolen | 3.769   - 372,548 kr. 384 koebenhavn_dyvekeskolen 
Gerbrandskolen | 3.809   - 500,673 kr. 715 koebenhavn_gerbrandskolen 
Sundbyøster Skole | 3.658   - 375,360 kr. 437 koebenhavn_sundbyoester 
Ørestad Skole | 3.650   - 483,635 kr. 662 koebenhavn_oerestad 
Skolen i Sydhavnen | 3.675   - 482,038 kr. 303 koebenhavn_sydhavnen 
Skolen på Strandboulevarden | 3.745   - - 135 koebenhavn_strandboulevarden 
SOPU, 10. klasse - København - - - 13 -
Hotel- og Restaurantskolen, 10. klassecenter - - - 0 -
Kalvebod Fælled Skole | 3.845   - - 61 koebenhavn_kalvebodfaelled 
Københavns Kommunes Ungdomsskole Ø 10 - - - 116 -
Københavns Kommunes Ungdomsskole V 10 - - - 84 -
Københavns Kommunes Ungdomsskole 10. vest - - - 116 -
Københavns Kommunes Ungdomsskole Amager 10 - - - 102 -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Københavns Kommune

I Københavns Kommune er der 59 Privatskoler.

Privatskoler i Københavns Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Al Quds Skole 0.3 | 324
Al-Hilal Skolen -0.1 | 189
Al-Huda Skolen 0.9 | 202
Amager Lille Skole -0.5 | 219
Amagers International School 0.4 | 214
Bjørns Internationale Skole 0.6 | 165
Bordings Friskole -0.1 | 414
Byens Skole -0.5 | 465
Børneuniversitetet på Vesterbro -0.5 | 272
Carolineskolen 0.7 | 145
Christianshavns Døttreskole 0.4 | 268
Copenhagen City School 0.5 | 223
Det Frie Gymnasiums Grundskole -0.8 | 145
Det Kgl Vaisenhus Skole 0.2 | 285
DIA Privatskole 0.6 | 382
Freinet-Skolen -0.2 | 202
Hay Skolen 0.5 | 348
Hovedstadens Privatskole, Filipskolen 0.0 | 199
Ingrid Jespersens Gymnasieskole 0.2 | 660
Institut Sankt Joseph 0.3 | 710
Iqra Privatskole 0.0 | 503
Jinnah International School 0.2 | 163
Kildeskolen -0.1 | 189
Krebs Skole 0.7 | 400
Københavns Skole & Idrætsakademi 0.1 | 124
Landsbyskolen 0.3 | 129
Lygten Skole -0.5 | 133
Mariendal Friskole -0.4 | 130
N. Zahles Gymnasieskole 0.4 | 771
N. Zahles Seminarieskole 0.4 | 432
Niels Steensens Gymnasium -0.1 | 513
Nørrebro Lilleskole -0.1 | 200
Salix Skole 0.5 | 186
Sankt Annæ Skole -0.1 | 572
Sankt Ansgars Skole -0.2 | 295
Sankt Petri Skole 1.1 | 523
Sjællands Privatskole 0.2 | 201
Svanevej Privatskole 0.0 | 62
Trekronergade Freinetskole 0.1 | 203
Vanløse Privatskole 0.6 | 200
Øbro Fri Skole 0.0 | 183
Ørestad Friskole 0.2 | 226
Den Lille Skole i København - 139
Østerbro Lilleskole - 158
Ryparken Lille Skole - 174
Iqbal International School - 0
Ahi International School - 205
Al Hikma Skolen - 234
Calamus Privatskole - 0
Rudolf Steiner Skolen i København - 146
Livets Skole - 79
Øresunds Internationale Skole - 54
Nord-Vest Privatskole - 261
Østerbro International School - 332
Copenhagen International School - 626
Den dansk-franske skole af 2010 - 0
Den dansk-franske Skole af 2014 - 24
Østerbro Privatskole - 98
Den Grønne Friskole - 69
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Klimatilpasning

Københavns Kommune er udsat i forhold til klimaændringer og oversvømmelser. Kystdirektoratets kystanalyse har klassificeret kommunens nuværende behov for kystbeskyttelse til 5 (højeste klassificering) og med mulige fremtidige havstigninger og skybrud vil behovet for klimasikring vokse.

Københavns Kommune har to overordnede indsatsområder inden for klima. Den første handler om CO2-neutralitet og om at omstille kommunen til at være CO2-neutral, og den anden del er om klimatilpasning og består af en indsats indenfor de to hovedområder skybrud og stormflod.

Skybrudssplanen, der blev vedtaget i 2015, består af 300 projekter i varierende størrelse, omfang og økonomi. Projekterne fokuserer på såkaldte grønne og blå løsninger, hvor regnvandet holdes på overfladen i stedet for bare at få vandet ned i det overordnede kloaknet. Herudover bores der regnvandstunneller, der kan føre overfladevandet direkte i havnen. Det samlede budget for skybrudsplanen er 11 milliarder kroner. Heraf vil størsteparten blive finansieret af spildevandstaksterne. Det betyder, at spildevandstaksterne for en typisk lejlighed vil stige med 890 kr. om året over en 75-årig periode, mens der for et typisk enfamilieshus vil blive tale om en stigning på 1.375 kr. om året. (læs mere på kommunens hjemmeside »).

Københavns kommune har udgivet en klimatilpasningsplan, en sk

Klimatilpasning i København


På Østerbros Tåsinge Plads er 2.000 kvadratmeter asfalt fjernet og pladsen er blevet forvandlet til en grøn oase, der kan forsinke og opsamle regnvand fra områdets vej- og tagarealer.

Ghettoområder i Københavns Kommune

Der er 7 Ghettoområder i Københavns Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Bispeparken København 1683 30.3 59.8 1.85 52.4 54.5
Degnegården mv København 1114 35.2 54.0 2.64 50.0 54.1
Lundtoftegade København 1485 38.5 51.9 2.22 46.1 55.4
Mjølnerparken København 1790 43.9 82.6 2.64 53.7 51.3
Sjælør Boulevard København 1240 33.4 57.2 2.33 51.3 57.5
Stærevej København 1085 32.8 33.8 3.75 50.4 55.2
Tingbjerg/Utterslevhuse København 6612 28.2 72.5 2.01 59.7 52.7