DinGeo — i hele Danmark

Damagerskolen
Folkeskole i Greve Kommune


Antal Elever
416
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,2
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
3,9
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
6,9%
Mere Info 
Dansk Herkomst
65,6%
Mere Info 
Udgift per elev
66.369 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
418.218 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
26.251
Mere Info 
Boliger til salg
9
Mere Info 

Damagerskolen

Damagerskolen
Damagerskolen i Greve Kommune.

Adresse:
Damagerskolen
Blågårdsvej 100,
2670 Greve

Institutionsnummer:
253011

Skoleleder:
Nieller Mandrup

Telefon:
4397 3000

Email:
damagerskolen@greve.dk

Webside:
http://www.damagerskolen.dk

Læs mere om skoledata »

Damagerskolen

Damagerskolen er en folkeskole i Greve Kommune, der hører til skoledistriktet Damagerskolen.

Damagerskolen er en af Greve Kommunes 10 skoler. Skolen er tosporet og rummer ca. 600 elever fra 0. til 9. klasse, modtagelsesklasse samt en specialklasserække, derudover har vi Greve Kommunes 10. klassetilbud placeret på en særlig matrikel i umiddelbar nærhed af Greve Gymnasium. På Damagerskolen er FAGLIGHED, FÆLLESSKAB OG KREATIVITET overordnede værdier, som vægtes højt og sætter præg på hele skolens daglige virke.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Damagerskolen

Damagerskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Damagerskolen. Du kan se alle Greve Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: Greve KommuneKaraktergennemsnit på Damagerskolen

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Damagerskolen - - - - -
Greve Kommune 6.6 6.9 8.46.8 7.2
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Damagerskolen har over de sidste ni år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Damagerskolen dækkende ni år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Damagerskolen har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Damagerskolen er nummer 7 blandt grundskolerne i Greve Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 16 grundskoler i Greve Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Damagerskolen

! Trivsel   3.56

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Damagerskolen er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Damagerskolen:

Den sociale trivsel på Damagerskolen er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.92, hvilket er den 390 dårligste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Damagerskolen har en faglig trivsel 3.63, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 678. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Damagerskolen har en score på 3.76, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 670. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Damagerskolen har en gennemsnitlig score: 3.10, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 897. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Damagerskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 16 grundskoler i Greve Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Damagerskolen

! Fravær 2020/21

Damagerskolen havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 6,9 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Damagerskolen hele 13,8 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Damagerskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 16 grundskoler i Greve Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Damagerskolen

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 65,6 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 416 elever på Damagerskolen. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 2,2 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Damagerskolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 16 grundskoler i Greve Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Damagerskolen er en folkeskole med 519 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Damagerskolen ligger i Greve Kommune, der årligt investerer 66,369 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 16. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Greve Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 418.218 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Damagerskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 16 grundskoler i Greve Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Damagerskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Damagerskolen har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 3 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 24.860 til 27.030 kr/m2, med et gennemsnit på 26.251 kr/m2 (median 25.861 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 3 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


! ni boliger boliger til salg

Med ni boliger til salg (18. juli 2024) i skoledistrikt Damagerskolen er der et begrænset udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden kigger på andre unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Damagerskolen her »

Grundskoler i Greve Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Hedelyskolen 3.664 | 0.0 | 476,280 kr. Se på kort
Karlslunde Skole 3.640 | 0.0 | 561,246 kr. Se på kort
Krogårdskolen 3.556 | 0.0 | 500,151 kr. Se på kort
Mosedeskolen 3.793 | 0.0 | 606,107 kr. Se på kort
Strandskolen 3.571 | 0.0 | 613,169 kr. Se på kort
Tune Skole 3.485 | 0.0 | 551,702 kr. Se på kort
Tjørnelyskolen
ikke aktiv
- 0.0 | -
Arenaskolen 3.581 | 0.0 | 277,387 kr. Se på kort
Hundige Lille Skole - -1.0 | -
  Damagerskolen 3.560 | 0.0 | 418,218 kr. Se på kort
Hundigeskolen - - - Se på kort
Greve Privatskole - 0.0 | -
Lundegårdskolen
ikke aktiv
- - -
Holmeagerskolen 3.711 | 0.0 | 611,236 kr. Se på kort
Greve 10. klasse - - - Se på kort
Damagerskolen - - - Se på kort

Kommunens 16 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »