DinGeo — i hele Danmark

Randers Kommune

Randers Kommune omfavner udløbet af Danmarks længste å, Gudenåen. Det har gennem årene gjort byen til en naturlig havn og handelsplads og byen går ikke af vejen for større projekter som for eksempel i 1930, da man besluttede sig for at flytte byens smukke 150-årige rådhus for at give plads til biltrafikken.

Kommunens 98.265 indbyggere kan udover fiskeri i å og fjord også nyde troperne i Randers Regnskov eller Elvis-museet i Memphis Mansion.

Tænker du på, at bosætte dig i Randers Kommune, så scorer Munkholmskolen højt på både trivsel og undervisningseffekt.


Kontakt

Adresse:
Randers Kommune
Laksetorvet,
8900 Randers C

Email:
randers.kommune@randers.dk

Webside:
www.randers.dk

Nøgletal for Randers Kommune

Dårligt helbred #31/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 12 procent af indbyggerne i Randers Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et tal tæt på landsgennemsnittet.

! Middellevetid #76/98

Middellevetiden i Randers Kommune er 79.8 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Randers Kommune sig på plads nr. 76. Over de sidste fire år er middellevetiden i Randers Kommune øget med 0.7 år.

! Alkoholforbrug #59/98

Der er en del i Randers Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 8.6 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Randers Kommune på en 59. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #72/98

Der er desværre alt for mange rygere i Randers Kommune. I 2013 røg 22.8 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #61/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Randers Kommune er det desværre kun 26.2 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Randers Kommune på en 61. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #61/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Randers Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 16.8 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 61. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #44/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Randers Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1607 indbyggere per praktiserende læge. Antallet repræsenterer en lille forbedring siden 2013 hvor der var 1672 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #61/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Randers Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.5 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #71/98

I 2019 var 1.9 per 1000 indbyggere i Randers Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #81/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 81 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Randers Kommune behandlet 3384 byggesager med 5 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 45 dage. Prisen var i 2019 610 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Randers Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #75/98

Blandt Randers Kommunes folkeskoleelever trives 28.0 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 75 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (28.0 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #44/98

Randers Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.052. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 44. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #43/98

I 2017 var Randers Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.9. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #54/96

I 2018 var 3.4 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Randers Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #89/98

Der er i Randers Kommune 40.9 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 89. plads.

! Anbragte Børn #39/98

0.8 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 39. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #72/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Randers Kommune 70.7 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 72. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Randers Kommune her »
! Udgifter til idræt #74/98

Randers Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Randers Kommune i gennemsnit 697 kr. om året pr. borger på idræt. 506 kr. på drift og 191 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #79/98

Randers Kommune har 14.9 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 79. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #60/98

Borgerne i Randers Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 5.9 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #52/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Randers Kommune 5.9 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #79/98

I 2017 var der i Randers Kommune 2.3 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #58/98

I 2017 var der i Randers Kommune 35.9 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #81/98

Randers Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 164,203 kr.Det er den 81. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #44/98

Randers Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 59,902 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #67/98

I Randers Kommune er der 2.9 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 32. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #59/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Randers Kommune 25.6 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 59 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #64/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Randers Kommune 27.93, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 64 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #52/98

Randers Kommune har en langfristet gæld på 16,685 kr per indbygger.Det er danmarks 52. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #68/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 74.1 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Randers Kommune på 68. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 73.6 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #28/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Randers Kommune at vokse med 6.2 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #53/98

I Randers Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.6 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #62/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Randers Kommune var 292,721 kr. Det er en den 62. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #77/98

4.0 procent af befolkningen i Randers Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #52/98

Der er jobvækst Randers Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 1.7 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Randers Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Randers Kommune
Der er 923 boliger til salg i Randers Kommune

Dags dato (26. februar 2024) er der 923 boliger til salg i Randers Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 607 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Randers Kommune:

Se alle boliger til salg i Randers Kommune her »

Grundskoler i Randers Kommune

Folkeskoler i Randers Kommune


Randers Kommune er inddelt i 28 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 35 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Randers Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 64,479 kr., er den 59. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Randers Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Randers Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Randers Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Tradium, EUD 10 - - - -
Langå Skole | 3.457   0.0 | 461,044 kr. randers_langaa 
Munkholmskolen | 3.696   0.0 | 497,939 kr. randers_munkholm1 
Munkholmskolen | 3.696   0.0 | 497,939 kr. randers_munkholm2 
Havndal Skole - - - randers_havndal 
Grønhøjskolen | 3.537   0.0 | 368,447 kr. randers_groenhoej1 
Grønhøjskolen | 3.537   0.0 | 368,447 kr. randers_groenhoej2 
Gjerlev-Enslev Skole - - - -
Hald-Kærby skole - - - -
Korshøjskolen | 3.564   0.0 | 461,517 kr. randers_korshoej 
Asferg Skole | 3.696   - 422,752 kr. randers_asferg 
Blicherskolen | 3.508   0.0 | 468,680 kr. randers_blicher1 
Blicherskolen | 3.508   0.0 | 468,680 kr. randers_blicher2 
Fårup Skole og Børneby | 3.472   0.0 | 444,561 kr. randers_faarup1 
Fårup Skole og Børneby | 3.472   0.0 | 444,561 kr. randers_faarup2 
Bjerregrav Skole | 3.725   - 471,538 kr. randers_bjerregrav 
Hadsundvejens Skole - - - -
Hobrovejens Skole | 3.723   - 294,033 kr. randers_hobrovejen 
Hornbæk Skole | 3.627   0.0 | 530,400 kr. randers_hornbaek1 
Hornbæk Skole | 3.627   0.0 | 530,400 kr. randers_hornbaek2 
Kristrup Skole | 3.612   - 487,215 kr. randers_kristrup 
Nyvangsskolen - - - -
Rismølleskolen | 3.493   0.0 | 504,631 kr. randers_rismoelle1 
Rismølleskolen | 3.493   0.0 | 504,631 kr. randers_rismoelle2 
Rytterskolen - - - -
Søndermarkskolen | 3.709   - 446,865 kr. randers_soendermark 
Tirsdalens Skole | 3.583   0.0 | 484,835 kr. randers_tirsdalen 
Vestervangsskolen | 3.594   0.0 | 436,581 kr. randers_vestervang1 
Vestervangsskolen | 3.594   0.0 | 436,581 kr. randers_vestervang2 
Vorup Skole - - - -
Østervangsskolen | 3.717   - 366,699 kr. randers_oestervang 
Nørrevangsskolen og NORD10 | 3.534   - - randers_noerrevang1 
Nørrevangsskolen og NORD10 | 3.534   - - randers_noerrevang2 
Assentoftskolen | 3.742   0.0 | 505,855 kr. randers_assentoft1 
Assentoftskolen | 3.742   0.0 | 505,855 kr. randers_assentoft2 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Randers Kommune

I Randers Kommune er der 8 Privatskoler.

Privatskoler i Randers Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Romalt Friskole 0.0 |
Mellerup Fri- og Efterskole - (friskolen) 0.0 |
Fussingø-egnens Friskole, Børnehave og Vuggestue -
C. la Cours Skole 0.0 |
Forberedelsesskolen 1.0 |
Randers Realskole 0.0 |
Randers Lille Skole 0.0 |
Randers Friskole & Børnehus 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Ghettoområder i Randers Kommune

Der er 2 Ghettoområder i Randers Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Gammel Jennumparken Randers 1289 47.3 0.0 2.33 68.7 56.6
Glarbjergvej-området Randers 1465 44.4 0.0 1.26 61.3 58.7