DinGeo — i hele Danmark

Pilehaveskolen
Folkeskole i Vallensbæk Kommune


Antal Elever
792
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,4
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
5,1%
Mere Info 
Dansk Herkomst
75,6%
Mere Info 
Udgift per elev
65.740 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
538.416 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
31.156
Mere Info 
Boliger til salg
16
Mere Info 

Pilehaveskolen

Pilehaveskolen
Pilehaveskolen i Vallensbæk Kommune.

Adresse:
Pilehaveskolen
Horsbred 197 A,
2625 Vallensbæk

Institutionsnummer:
187002

Skoleleder:
Mette Juel

Telefon:
4364 4033

Email:
psk@vallensbaek.dk

Webside:
http://pilehaveskolen.aula.dk

Læs mere om skoledata »

Pilehaveskolen

Pilehaveskolen er en folkeskole i Vallensbæk Kommune, der hører til skoledistriktet Pilehaveskolen.

Vallensbæk Kommunes skoler motiverer, udvikler og uddanner børnene ved hjælp af en dygtig, kompetent og engageret medarbejderstab, hvor professionerne tager udgangspunkt i den nyeste viden og teknologi.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Pilehaveskolen

Pilehaveskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Pilehaveskolen. Du kan se alle Vallensbæk Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: Fælles Kommunalt GeodatasamarbejdeKaraktergennemsnit på Pilehaveskolen

! Karaktergennemsnit i 2023   7.1

Pilehaveskolen havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Engelsk hvor den ligger 0.7 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Pilehaveskolen sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Pilehaveskolen6.9 7.2 7.6 6.5 7.1
Vallensbæk Kommune 6.9 7.3 8.56.8 7.4
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Pilehaveskolen har over de sidste tolv år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Pilehaveskolen dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Pilehaveskolen har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Pilehaveskolen er nummer 4 blandt grundskolerne i Vallensbæk Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 4 grundskoler i Vallensbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Pilehaveskolen

Trivsel   3.63

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Pilehaveskolen er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Pilehaveskolen:

Den sociale trivsel på Pilehaveskolen er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.98, hvilket er den 670 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Pilehaveskolen har en faglig trivsel 3.69, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 414. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Pilehaveskolen har en score på 3.78, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 614. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Pilehaveskolen har en gennemsnitlig score: 3.19, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 616. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Pilehaveskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 4 grundskoler i Vallensbæk Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Pilehaveskolen

! Fravær 2020/21

Pilehaveskolen havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 5,1 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Pilehaveskolen hele 10,2 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Pilehaveskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 4 grundskoler i Vallensbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Pilehaveskolen

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 75,6 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stigende Elevtal

Der er 792 elever på Pilehaveskolen. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,7 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Pilehaveskolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 4 grundskoler i Vallensbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Pilehaveskolen er en folkeskole med 759 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Pilehaveskolen ligger i Vallensbæk Kommune, der årligt investerer 65,740 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 12. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Vallensbæk Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Pilehaveskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 538.416 kr.

Forældrebetaling

Pilehaveskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 4 grundskoler i Vallensbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Pilehaveskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Pilehaveskolen har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 5 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 28.803 til 33.876 kr/m2, med et gennemsnit på 31.156 kr/m2 (median 30.519 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 5 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


16 boliger til salg

Med 16 boliger til salg (22. februar 2024) i skoledistrikt Pilehaveskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Pilehaveskolen her »

Grundskoler i Vallensbæk Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Egholmskolen 3.597 | 0.0 | 538,684 kr. Se på kort
  Pilehaveskolen 3.632 | 0.0 | 538,416 kr. Se på kort
Vallensbæk Skole 3.574 | 0.0 | 429,715 kr. Se på kort
Gideonskolen - 1.0 | -

Kommunens 4 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »