DinGeo — i hele Danmark

Pilehaveskolen
Folkeskole i Vallensbæk Kommune


Antal Elever
781
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,9
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,1
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
6,3%
Mere Info 
Dansk Herkomst
78,5%
Mere Info 
Udgift per elev
58.046 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
538.416 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
31.907
Mere Info 
Boliger til salg
17
Mere Info 

Pilehaveskolen

Pilehaveskolen
Pilehaveskolen i Vallensbæk Kommune.

Adresse:
Pilehaveskolen
Horsbred 197 A,
2625 Vallensbæk

Skoleleder:
Jens Peder Gregersen

Telefon:
4364 4033

Email:
psk@vallensbaek.dk

Webside:
http://www.pilehaveskolen.skoleintra.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Pilehaveskolen

Pilehaveskolen er en folkeskole i Vallensbæk Kommune, der hører til skoledistriktet Pilehaveskolen. Du kan se alle Vallensbæk Kommunes skoler og skoledistrikter på vores oversigtskort.

På denne side har vi samlet meget mere information om Pilehaveskolen - Læs mere nedenfor. Tjek også de 17 boliger, der er til salg i skoledistriktet.

Kort med skole og skoledistrikt. Pilehaveskolen er vist med det grønne ikon . Pilehaveskolen tilhører skoledistriktet Pilehaveskolen, der er vist med det orange polygon  . Skoledistrikt polygon data for Vallensbæk Kommune er hentet fra Fælles Kommunalt Geodatasamarbejde. Du kan se alle Vallensbæk Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.Karaktergennemsnit på Pilehaveskolen

Karaktergennemsnit i 2020   7.9

Pilehaveskolen havde i 2019/20 et flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Engelsk hvor den ligger hele 1.1 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Pilehaveskolen8.0 7.6 9.1 7.2 7.9
Vallensbæk Kommune 7.6 7.4 8.66.4 7.4
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Pilehaveskolen har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2019   -0.1

Pilehaveskolen har en lille negativ undervisningseffekt på -0.1. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er en lille smule dårligere end forventet.

Undervisningseffekten på Pilehaveskolen er nummer 4 blandt grundskolerne i Vallensbæk Kommune.


Pilehaveskolen skriver om sig selv:

Vallensbæk Kommunes skoler motiverer, udvikler og uddanner børnene ved hjælp af en dygtig, kompetent og engageret medarbejderstab, hvor professionerne tager udgangspunkt i den nyeste viden og teknologi.

Læs mere på Pilehaveskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 4 grundskoler i Vallensbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Pilehaveskolen

Trivsel   3.70

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Pilehaveskolen er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Pilehaveskolen:

Der er god social trivsel på Pilehaveskolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.14, hvilket er den 479 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Pilehaveskolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Pilehaveskolen har en faglig trivsel 3.75, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 518. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Pilehaveskolen har en score på 3.73, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 913. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Pilehaveskolen har en gennemsnitlig score: 3.29, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 628. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Pilehaveskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 4 grundskoler i Vallensbæk Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Pilehaveskolen

! Fravær 2019/20

Pilehaveskolen havde i skoleåret 2019-2020 et gennemsnitlig elevfravær på 6,3 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,3 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Pilehaveskolen hele 12,6 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten viser nogen variation og trenden er ikke fuldstændig klar, men overordnet set er der over de sidste 10 år sket et svagt stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2020, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 4 grundskoler i Vallensbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Pilehaveskolen

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var kun 78,5 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Andelen af skoleelever med anden etnisk herkomst end dansk har over de sidste 12 år oplevet en årlig procentuel vækst på ca. 1,2 procent.

Stigende Elevtal

Der er 781 elever på Pilehaveskolen. Elevtallet har over de sidste 12 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,6 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 4 grundskoler i Vallensbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Pilehaveskolen er en folkeskole med 758 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Pilehaveskolen ligger i Vallensbæk Kommune, der årligt investerer 58,046 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 8. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Vallensbæk Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Pilehaveskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 538.416 kr.

Forældrebetaling

Pilehaveskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 4 grundskoler i Vallensbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Pilehaveskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Pilehaveskolen har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 11 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 27.044 til 34.918 kr/m2, med et gennemsnit på 31.907 kr/m2 (median 31.871 kr/m2).

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 11 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


17 boliger til salg

Med 17 boliger til salg (25. september 2021) i skoledistrikt Pilehaveskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Pilehaveskolen her »

Grundskolerne i Vallensbæk Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 4 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Egholmskolen 3.699 | -0.5 | 538,684 kr. Se på kort
Gideonskolen - 0.6 | - Se på kort
  Pilehaveskolen 3.695 | -0.1 | 538,416 kr. Se på kort
Vallensbæk Skole 3.671 | -0.2 | 429,715 kr. Se på kort