DinGeo — i hele Danmark

BillundSkolen
Folkeskole i Billund Kommune


Antal Elever
655
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,8
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
4,6%
Mere Info 
Dansk Herkomst
88,9%
Mere Info 
Udgift per elev
80.208 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
516.796 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
20.535
Mere Info 
Boliger til salg
34
Mere Info 

BillundSkolen


Adresse:
BillundSkolen
Kærvej 503,
7190 Billund

Institutionsnummer:
280316

Skoleleder:
Lars Aagaard Nielsen

Telefon:
7213 1700

Email:
billundskolen@billund.dk

Webside:
http://www.billundskolen.dk

Læs mere om skoledata »

BillundSkolen

BillundSkolen er en folkeskole i Billund Kommune, der hører til skoledistriktet Billundskolen. Billund Kommune har samlet information om folkeskoler og skoledistrikter på deres hjemmeside her ».

BillundSkolen og det tilhørende skoledistrikt  : Billundskolen. Du kan se alle Billund Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på BillundSkolen

! Karaktergennemsnit i 2023   7.4

BillundSkolen havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Dansk hvor den ligger 0.8 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer BillundSkolen sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
BillundSkolen6.6 8.4 8.3 6.3 7.4
Billund Kommune 5.7 7.2 7.35.8 6.5
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

BillundSkolen har over de sidste elleve år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på BillundSkolen dækkende elleve år fra 2013 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

BillundSkolen har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på BillundSkolen er den bedste/højeste blandt alle grundskolerne i Billund Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Billund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på BillundSkolen

Trivsel   3.62

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på BillundSkolen er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på BillundSkolen:

Den sociale trivsel på BillundSkolen er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.98, hvilket er den 712 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på BillundSkolen har en faglig trivsel 3.57, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 869. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

BillundSkolen scorer fint på ro og orden 3.85, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 346. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

BillundSkolen har en gennemsnitlig score: 3.15, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 749. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på BillundSkolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Billund Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på BillundSkolen

! Fravær 2020/21

BillundSkolen havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 4,6 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på BillundSkolen hele 9,2 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på BillundSkolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Billund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på BillundSkolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 88,9 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 9 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 655 elever på BillundSkolen. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 9 år oplevet årlige fald på ca. 2,9 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på BillundSkolen i perioden 2013 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Billund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

BillundSkolen er en folkeskole med 718 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

BillundSkolen ligger i Billund Kommune, der årligt investerer 80,208 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 22. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Billund Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på BillundSkolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 516.796 kr.

Forældrebetaling

BillundSkolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Billund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Billundskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til BillundSkolen har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 26 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 7.868 til 36.241 kr/m2, med et gennemsnit på 20.535 kr/m2 (median 19.198 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 26 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


34 boliger til salg

Med 34 boliger til salg (21. februar 2024) i skoledistrikt Billundskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Billundskolen her »

Grundskoler i Billund Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
  BillundSkolen 3.620 | 0.0 | 516,796 kr. Se på kort
Filskov Friskole - 0.0 | -
The International School of Billund - - -
10. klassecenter Grindsted, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle - - - Se på kort
Lynghedeskolen 3.542 | - - Se på kort
Enggårdskolen
ikke aktiv
- - -
Vorbasse Skole 3.608 | 0.0 | 440,550 kr. Se på kort
Søndermarkskolen
ikke aktiv
- - -
Filskov Skole
ikke aktiv
- - -
Lynghedeskolen, afdeling Søndre - -1.0 | - Se på kort
Lynghedeskolen, afdeling Søndre - -1.0 | - Se på kort
Hejnsvig Skole 3.437 | 0.0 | 454,222 kr. Se på kort
Lynghedeskolen, afdeling Stenderup - - - Se på kort
Sdr Omme Skole 3.738 | 0.0 | 426,959 kr. Se på kort
Grindsted Vestre Skole 3.604 | 0.0 | 465,188 kr. Se på kort
Grindsted Privatskole - 0.0 | -
Hestkær Friskole
ikke aktiv
- - -
10. Klasse Skolen
ikke aktiv
- - -

Kommunens 18 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »