DinGeo — i hele Danmark

Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune har 36.128 indbyggere og et årligt budget på 2.3 mia. kroner. Kommunen udgøres af de tidligere primærkommuner Brønderslev og Dronninglund, der i 2007 blev sammenlagt. Brønderslev Kommune har et relativ lavt skattegrundlag, men er til gengæld en af de kommuner der pr. indbygger modtager mest via den kommunale udligningsordning.

De nordjyske motorveje blev udvidet i 2001 og løber gennem kommunen. Her forventes det, at de forbedrede trafikforbindelser vil vende befolkningsudviklingen, idet indbyggertallet har været svagt faldende siden 1985. Flere udstykninger til parcelhuse er iværksat. Den nye Brønderslev kommune satser på at udvikle sig til en attraktiv bosætningskommune for folk, der arbejder i Aalborg-området, og på at fungere som bagland for turismen i Vendsyssels kystområder.


Kontakt

Adresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1,
9700 Brønderslev

Email:
raadhus@99454545.dk

Webside:
www.bronderslev.dk

Nøgletal for Brønderslev Kommune

! Dårligt helbred #76/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 15 procent af indbyggerne i Brønderslev Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #47/98

Middellevetiden i Brønderslev Kommune er 80.6 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Brønderslev Kommune sig på plads nr. 47. Over de sidste fire år er middellevetiden i Brønderslev Kommune øget med 1.4 år.

Alkoholforbrug #2/98

Relativt få indbyggere i Brønderslev Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 4.7 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Brønderslev Kommune på en 2. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #26/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Brønderslev Kommune, der ryger. I 2013 røg 20.0 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #49/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Brønderslev Kommune er det desværre kun 27.1 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Brønderslev Kommune på en 49. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #95/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Brønderslev Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 18.9 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 95. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #96/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Brønderslev Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1918 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1751 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #46/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Brønderslev Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.1 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #71/98

I 2019 var 1.9 per 1000 indbyggere i Brønderslev Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #82/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 82 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Brønderslev Kommune behandlet 1832 byggesager med 3 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 29 dage. Prisen var i 2019 827 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Brønderslev Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #15/98

Blandt Brønderslev Kommunes folkeskoleelever trives 36.2 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 15. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (36.2 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #8/98

Brønderslev Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.321. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 8. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #30/98

I 2017 var Brønderslev Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.1. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #71/96

I 2018 var 4.3 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Brønderslev Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #38/98

Der er i Brønderslev Kommune 76.7 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 38. plads.

! Anbragte Børn #93/98

1.7 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 93. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #49/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Brønderslev Kommune 72.8 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 49. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Brønderslev Kommune her »
! Udgifter til idræt #79/98

Brønderslev Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Brønderslev Kommune i gennemsnit 672 kr. om året pr. borger på idræt. 654 kr. på drift og 18 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #33/98

Brønderslev Kommune har 17.9 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 33. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #36/98

Borgerne i Brønderslev Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.4 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #28/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Brønderslev Kommune 4.4 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #28/98

I 2017 var der i Brønderslev Kommune 1.2 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #28/98

I 2017 var der i Brønderslev Kommune 27.5 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #97/98

Brønderslev Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 156,675 kr.Det er den 97. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #42/98

Brønderslev Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 59,790 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #70/98

I Brønderslev Kommune er der 2.9 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 29. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #95/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Brønderslev Kommune 26.9 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 4 højeste skatteprocent blandt landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #81/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Brønderslev Kommune 31.23, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 18 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #62/98

Brønderslev Kommune har en langfristet gæld på 18,292 kr per indbygger.Det er danmarks 62. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #57/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 74.8 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Brønderslev Kommune på 57. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 75.5 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #63/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Brønderslev Kommune at vokse med 1.7 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #81/98

I Brønderslev Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 1.0 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #59/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Brønderslev Kommune var 294,370 kr. Det er en den 59. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #67/98

3.8 procent af befolkningen i Brønderslev Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #96/98

De seneste års jobvækst er gået udenom Brønderslev Kommune. Antallet af job i kommunen er faldet 2.9 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Brønderslev Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Brønderslev Kommune
Der er 559 boliger til salg i Brønderslev Kommune

Dags dato (7. december 2023) er der 559 boliger til salg i Brønderslev Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 794 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Brønderslev Kommune:

Se alle boliger til salg i Brønderslev Kommune her »

Grundskoler i Brønderslev Kommune

Folkeskoler i Brønderslev Kommune


Brønderslev Kommune er inddelt i 4 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 18 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Brønderslev Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 64,488 kr., er den 58. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Brønderslev Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Brønderslev Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Brønderslev Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Brønderslev Nord - - - -
Brønderslev Syd - - - -
Hjallerup - - - -
Dronninglund - - - -
Serritslev Skole - - - -
Skolegades Skole | 3.828   0.0 | 397,144 kr. broenderslev_broenderslevsyd 
Søndergades Skole | 3.659   0.0 | 442,109 kr. broenderslev_broenderslevsyd 
Thise Skole | 3.825   - 412,167 kr. broenderslev_broenderslevnord 
Toftegårdsskolen | 3.564   - 412,151 kr. broenderslev_broenderslevnord 
Øster Brønderslev Centralskole | 3.653   - 454,952 kr. broenderslev_broenderslevsyd 
Hedegårdsskolen | 3.685   0.0 | 376,490 kr. broenderslev_broenderslevnord 
Brønderslev Heldagsskole | 3.202   - - -
Agersted Skole - - - -
Asaa Skole | 3.639   - 433,272 kr. broenderslev_dronninglund 
Dronninglund Skole | 3.537   0.0 | 452,837 kr. broenderslev_dronninglund 
Flauenskjold Skole | 3.688   - 433,554 kr. broenderslev_hjallerup 
Klokkerholm Skole | 3.662   0.0 | 437,105 kr. broenderslev_hjallerup 
Hjallerup Skole | 3.707   0.0 | 494,417 kr. broenderslev_hjallerup 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Brønderslev Kommune

I Brønderslev Kommune er der 4 Privatskoler.

Privatskoler i Brønderslev Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Nørreådal Friskole -
Agersted Friskole -
Tolstrup-Stenum Friskole 0.0 |
Dronninglund Friskole -
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Ghettoområder i Brønderslev Kommune

Der er 1 Ghettoområder i Brønderslev Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Houlkærvænget Viborg 1074 40.6 0.0 1.56 64.3 59.9