DinGeo — i hele Danmark

Årre Skole
Folkeskole i Varde Kommune


Antal Elever
135
Mere Info 
Ældste klassetrin
7. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
Mere Info 
Social Trivsel
4,3
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,4
Mere Info 
Elevfravær
4,4%
Mere Info 
Dansk Herkomst
91,8%
Mere Info 
Udgift per elev
72.741 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
507.742 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Årre Skole


Adresse:
Årre Skole
Skolegade 25, Årre,
6818 Årre

Skoleleder:
Trine Møller, konst.

Telefon:
7519 2218

Email:
aarreskole@varde.dk

Webside:
http://www.aarreskole.dk

Karaktergennemsnit på Årre SkoleKaraktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Varde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Årre Skole

Trivsel   3.825

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Årre Skole er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Årre Skole:

Der er god social trivsel på Årre Skole. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.3, hvilket er den 177 højeste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Årre Skole, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel - 55 elever på Årre Skole besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Årre Skole har en faglig trivsel 3.7, der er lidt under gennemsnittet."; Det er faktisk den 849. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.";

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 55 elever på Årre Skole deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Årre Skole scorer fint på ro og orden 3.9, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 298. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 55 elever på Årre Skole deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Årre Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.4, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 369. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 55 elever på Årre Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Varde Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Årre Skole

Fravær 2017/18

Årre Skole havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 4,4 procent. Det er et relativ lavt fravær og et godt stykke under landsgennemsnittet på 5,9 procent.

! Stigende fravær

Årre Skole har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Varde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Årre Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 91,8 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Varde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Årre Skole er en folkeskole med 135 elever, der underviser elever til og med 7. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Årre Skole ligger i Varde Kommune, der årligt investerer 72,741 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 22. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Varde Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Årre Skole kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 507.742 kr.

Forældrebetaling

Årre Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Varde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal