DinGeo — i hele Danmark

Vejle Kommune

Vejle Kommune har 113.243 indbyggere, hvilket gør den til landets sjettestørste målt på indbyggerantal. Kommunen har et årligt budget på 6.7 mia. kroner. Borgmester siden 2017 er Jens Ejner Christensen fra Venstre og forvaltningscentrum er i Vejle, hvor halvdelen af kommunens indbyggere bor.

Vejle Kommune er en del af det økonomisk stærke og vækstfokuserede Trekantområde, hvor kommunen samarbejder med Middelfart Kommune, Fredericia Kommune, Kolding Kommune, Haderslev Kommune, Vejen Kommune og Billund Kommune. Vejle Kommune har relativt pæne nøgletal og specielt omkring økonomi og vækstmuligheder er der flotte tal. Blandt de 98 danske kommuner har Vejle den 15'nde højeste befolkningstilvækst og den 10'nde højeste jobvækst.

Vejle Kommune har infrastrukturelt set en gunstig position. Åbningen af den østjyske motorvej med broen over Vejle Fjord i 1980 fik stor betydning for byens og kommunens udvikling. Kommunen ligger i en af de mest centrale dele af Danmark, fordi det er et enormt tilgængeligt arbejdskraftområde, uanset om man bor i Jylland eller på Fyn.


Kontakt

Adresse:
Vejle Kommune
Skolegade 1,
7100 Vejle

Email:
post@vejle.dk

Webside:
www.vejle.dk

Nøgletal for Vejle Kommune

! Dårligt helbred #47/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 13 procent af indbyggerne i Vejle Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #38/98

Middellevetiden i Vejle Kommune er 80.8 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Vejle Kommune sig på plads nr. 38. Over de sidste fire år er middellevetiden i Vejle Kommune øget med 0.8 år.

! Alkoholforbrug #33/98

Der er en del i Vejle Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 7.3 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Vejle Kommune på en 33. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #79/98

Der er desværre alt for mange rygere i Vejle Kommune. I 2013 røg 23.5 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #55/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Vejle Kommune er det desværre kun 26.7 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Vejle Kommune på en 55. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #36/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Vejle Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 14.6 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 36. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #18/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Vejle Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1497 indbyggere per praktiserende læge. Antallet repræsenterer en lille forbedring siden 2013 hvor der var 1525 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #21/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Vejle Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.3 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #34/98

I 2019 var 1.4 per 1000 indbyggere i Vejle Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #80/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 80 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Vejle Kommune behandlet 4574 byggesager med 3 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 30 dage. Prisen var i 2019 750 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Vejle Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #5/98

Blandt Vejle Kommunes folkeskoleelever trives 41.1 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 5. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (41.1 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #40/98

Vejle Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.086. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 40. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #21/98

I 2017 var Vejle Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.2. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #17/96

I 2018 var 1.8 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Vejle Kommune. Det er langt under landsgennemsnittet og vidner om børn og forældre med fokus på sund livsstil og sundhed.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #75/98

Der er i Vejle Kommune 50.3 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 75. plads.

! Anbragte Børn #47/98

0.8 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 47. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #74/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Vejle Kommune 70.5 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 74. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Vejle Kommune her »
! Udgifter til idræt #69/98

Vejle Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Vejle Kommune i gennemsnit 720 kr. om året pr. borger på idræt. 527 kr. på drift og 193 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #71/98

Vejle Kommune har 15.4 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 71. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #20/98

Borgerne i Vejle Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 7.4 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #70/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Vejle Kommune 7.9 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #79/98

I 2017 var der i Vejle Kommune 2.3 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #51/98

I 2017 var der i Vejle Kommune 34.0 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #39/98

Vejle Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 181,498 kr.Det er den 39. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #40/98

Vejle Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 59,564 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #31/98

I Vejle Kommune er der 3.6 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 31. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #6/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Vejle Kommune 23.4 %, hvilket er under landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 6 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #62/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Vejle Kommune 27.75, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 62 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #49/98

Vejle Kommune har en langfristet gæld på 16,435 kr per indbygger.Det er danmarks 49. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #30/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 77.2 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Vejle Kommune på en flot 30. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 77.2 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #15/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Vejle Kommune at vokse med 9.4 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #50/98

I Vejle Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.5 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #30/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Vejle Kommune var 320,580 kr. Det er en den 30. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #50/98

3.4 procent af befolkningen i Vejle Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #10/98

Der er jobvækst Vejle Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 5.6 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Vejle Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Vejle Kommune
Der er 977 boliger til salg i Vejle Kommune

Dags dato (1. december 2023) er der 977 boliger til salg i Vejle Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 796 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Vejle Kommune:

Se alle boliger til salg i Vejle Kommune her »

Grundskoler i Vejle Kommune

Folkeskoler i Vejle Kommune


Vejle Kommune er inddelt i 33 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 52 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Vejle Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 68,420 kr., er den 37. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Vejle Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Vejle Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Vejle Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Vejle Midtbyskole | 3.488   0.0 | 312,817 kr. vejle_midtby_skole 
Firehøjeskolen | 3.661   0.0 | 476,224 kr. vejle_firehoej 
Fælleshåbsskolen | 3.665   -1.0 | 505,335 kr. vejle_faelleshaab1 
Fælleshåbsskolen | 3.665   -1.0 | 505,335 kr. vejle_faelleshaab2 
Firkløverskolen | 3.616   - - vejle_firkloever 
Bredsten - Gadbjerg Skole | 3.671   0.0 | 495,985 kr. vejle_bredstengadbjerg 
Vejle Midtbyskole - - - -
Vejle Midtbyskole, afdeling Strandgade - - - -
Firkløverskolen - - - -
Firkløverskolen, Givskud - - - -
Firkløverskolen, Søndermarken - - - -
Firkløverskolen, Elkjær - - - -
Bredsten-Gadbjerg skole - - - -
Bredsten-Gadbjerg Skole, Gadbjerg afdeling - - - -
Andkær Skole - - - -
Gårslev Skole | 3.741   - 503,511 kr. vejle_gaarslev 
Gauerslund skole - - - -
Smidstrup-Skærup Skole | 3.591   0.0 | 467,964 kr. vejle_smidstrupskaerup 
Englystskolen | 3.630   0.0 | 525,112 kr. vejle_englyst 
Bredsten Skole - - - -
Egtved Skole | 3.584   0.0 | 473,854 kr. vejle_egtved 
Vandel Skole - - - -
Nørup Skole - - - -
Ødsted Skole | 3.550   0.0 | 515,710 kr. vejle_oedsted 
Øster Starup Skole | 3.771   1.0 | 491,012 kr. vejle_oesterstarup 
Gadbjerg Skole - - - -
Firkløverskolen Give, Givskud - - - -
Thyregod Skole | 3.505   0.0 | 447,482 kr. vejle_thyregod1 
Thyregod Skole | 3.505   0.0 | 447,482 kr. vejle_thyregod2 
Øster Nykirke Skole | 3.742   - 453,756 kr. vejle_oenykirke 
Firkløverskolen, Afdelingen på Søndermarken - - - -
Firkløverskolen Give, Elkjær - - - -
Firkløverskolen Give, Ikær og Søndermarken - - - -
Kollerup Skole | 3.435   - 467,675 kr. vejle_kollerup 
Bredagerskolen | 3.572   -1.0 | 526,890 kr. vejle_bredager1 
Bredagerskolen | 3.572   -1.0 | 526,890 kr. vejle_bredager2 
Plan b Skole - - - -
Damhavens Skole - - - -
Engum Skole | 3.711   - 542,413 kr. vejle_engum 
Grejsdal Skole | 3.481   - 479,820 kr. vejle_grejsdal 
Højen Skole | 3.785   - 465,877 kr. vejle_hoejen 
Kirkebakkeskolen | 3.615   0.0 | 601,641 kr. vejle_kirkebakke1 
Kirkebakkeskolen | 3.615   0.0 | 601,641 kr. vejle_kirkebakke2 
Langelinies Skole - - - -
Mølholm Skole | 3.791   0.0 | 542,115 kr. vejle_moelholm 
NOVAskolen | 3.637   0.0 | 316,805 kr. vejle_nova 
Petersmindeskolen | 3.603   0.0 | 535,806 kr. vejle_petersminde 
Skibet Skole | 3.533   - 535,593 kr. vejle_skibet 
Søndermarksskolen | 3.611   0.0 | 378,022 kr. vejle_soendermark 
Vinding Skole | 3.717   0.0 | 475,713 kr. vejle_vinding 
Hældagerskolen | 3.689   1.0 | 515,580 kr. vejle_haeldager 
10. Klasse UngdomsCenter Vejle - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Vejle Kommune

I Vejle Kommune er der 12 Privatskoler.

Privatskoler i Vejle Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Jelling Friskole 0.0 |
Vejle Privatskole 0.0 |
Bredballe Privatskole -
Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole 0.0 |
Hedegaard Friskole -
Karlskov Friskole 0.0 |
Grejs Friskole 1.0 |
Kirstine Seligmanns Skole 1.0 |
Sct. Norberts Skole 0.0 |
Vejle Friskole 0.0 |
Steiner Skolen i Vejle 1.0 |
Lukas-Skolen 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Ghettoområder i Vejle Kommune

Der er 3 Ghettoområder i Vejle Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Finlandsparken Vejle 1511 37.9 73.1 2.23 74.4 61.6
Løget By Vejle 1824 33.9 39.5 1.77 61.1 66.4
Vestbyen Vejle 1827 33.5 39.6 1.76 63.1 64.1