DinGeo — i hele Danmark

Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune har 46.037 indbyggere og et årligt budget på 3.1 mia. kroner. Kommunen omfatter den sydligste del af Sjælland samt Møn og de mindre øer Nyord, Bogø, Farø og Lindholm med en samlet kystlinie på 370 km og med en række unikke naturområder som Møns Klint, Avnø og Præstø Fjord. Borgmester er Mikael Smed fra Socialdemokratiet og kommunens administrative centrum ligger i Vordingborg.

Vordingborg Kommune er udfordret på nogle af nøgletallene. Blandt andet på Sundhed er der klare udfordringer med en middellevetiden på 78.7 år, der er et stykke under landsgennemsnittet. Kommunens indbyggere er, gennemsnitlig set, mindre fysisk aktive, mere overvægtige og med et højere forbrug af alkohol og tobak end resten af Danmark.

Vordingborg Kommune har mange mindre industri- og servicevirksomheder samt offentlige institutioner, men mange erhvervsaktive pendler dog til Københavnsområdet. Kommunen har en god placering ift den nye Femernforbindelse og vil når broen står klar rykke tættere på arbejdspladser, uddannelser og kulturtilbud i storbyerne København, Hamborg og Berlin. Femernforbindelse vil desuden skabe lettere adgang for turister, at besøge de mange fantastiske naturområder i kommunen.


Kontakt

Adresse:
Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43,
4760 Vordingborg

Email:
post@vordingborg.dk

Webside:
www.de4kommuner.dk

Nøgletal for Vordingborg Kommune

! Dårligt helbred #76/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 15 procent af indbyggerne i Vordingborg Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #92/98

Middellevetiden i Vordingborg Kommune er 78.7 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Vordingborg Kommune sig på plads nr. 92. Over de sidste fire år er middellevetiden i Vordingborg Kommune øget med 0.5 år.

! Alkoholforbrug #89/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Vordingborg Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 10.7 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Vordingborg Kommune på en 89. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #78/98

Der er desværre alt for mange rygere i Vordingborg Kommune. I 2013 røg 23.4 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #68/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Vordingborg Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 25.4 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Vordingborg Kommune på en 68. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #69/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Vordingborg Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 17.1 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 69. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #78/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Vordingborg Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1734 indbyggere per praktiserende læge. Antallet repræsenterer en lille forbedring siden 2013 hvor der var 1757 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #48/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Vordingborg Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.2 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #77/98

I 2019 var 2.1 per 1000 indbyggere i Vordingborg Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #91/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 91 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Vordingborg Kommune behandlet 2982 byggesager med 3 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 70 dage. Prisen var i 2019 635 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Vordingborg Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #95/98

Blandt Vordingborg Kommunes folkeskoleelever trives 24.4 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 95 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (24.4 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #91/98

Vordingborg Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.313. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 91. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #88/98

I 2017 var Vordingborg Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.3. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #76/96

I 2018 var 5.0 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Vordingborg Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #3/98

Der er i Vordingborg Kommune 140.4 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 3. plads.

! Anbragte Børn #57/98

0.9 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 57. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #39/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Vordingborg Kommune 73.9 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 39. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Vordingborg Kommune her »
! Udgifter til idræt #89/98

Vordingborg Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Vordingborg Kommune i gennemsnit 553 kr. om året pr. borger på idræt. 407 kr. på drift og 146 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #11/98

Vordingborg Kommune har 22.6 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 11. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #27/98

Borgerne i Vordingborg Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.9 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #22/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Vordingborg Kommune 4.3 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #79/98

I 2017 var der i Vordingborg Kommune 2.3 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #50/98

I 2017 var der i Vordingborg Kommune 33.7 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #67/98

Vordingborg Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 168,611 kr.Det er den 67. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #82/98

Vordingborg Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 64,402 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #91/98

I Vordingborg Kommune er der 2.5 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 8. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #36/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Vordingborg Kommune 25.2 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 36 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #83/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Vordingborg Kommune 32.32, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 16 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #72/98

Vordingborg Kommune har en langfristet gæld på 20,455 kr per indbygger.Det er danmarks 27. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #93/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 70.0 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Vordingborg Kommune på 93. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 70.5 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #65/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Vordingborg Kommune at vokse med 1.5 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #90/98

I Vordingborg Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 1.3 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #72/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Vordingborg Kommune var 287,904 kr. Det er en den 27 laveste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #94/98

5.3 procent af befolkningen i Vordingborg Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #42/98

Der er jobvækst Vordingborg Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 2.5 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Vordingborg Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Vordingborg Kommune
Der er 550 boliger til salg i Vordingborg Kommune

Dags dato (21. februar 2024) er der 550 boliger til salg i Vordingborg Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 611 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Vordingborg Kommune:

Se alle boliger til salg i Vordingborg Kommune her »

Grundskoler i Vordingborg Kommune

Folkeskoler i Vordingborg Kommune


Vordingborg Kommune er inddelt i 5 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 21 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Vordingborg Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 59,161 kr., er den 13. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Vordingborg Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Vordingborg Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Vordingborg Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Abildhøj Skole - - - -
Gåsetårnskolen - - - -
Præstø skole | 3.402   1.0 | 405,106 kr. vordingborg-praestoe 
Møn skole - - - -
Kulsbjerg Skole - - - -
Svend Gønge-skolen - - - -
Kulsbjerg Skole, Mern | 3.578   - 383,639 kr. vordingborg-kulsbjerg 
Kulsbjerg Skole, Stensved | 3.469   0.0 | 434,377 kr. vordingborg-kulsbjerg 
Møn Skole, Fanefjord | 3.418   - 283,225 kr. vordingborg-moen 
Møn Skole, Hjertebjerg | 3.623   - 376,379 kr. vordingborg-moen 
Møn Skole, Stege | 3.549   0.0 | 368,906 kr. vordingborg-moen 
Præstø Skole, Indskoling/Udskoling - - - -
Svend Gønge-Skolen, Bårse - - - -
Præstø Skole, Mellemtrin 0.-6. klasse - - - -
Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling | 3.618   - 434,307 kr. vordingborg-gaasetaarn 
Gåsetårnskolen, Marienberg | 3.823   - 383,469 kr. vordingborg-gaasetaarn 
Svend Gønge-Skolen, Lundby | 3.456   0.0 | 423,799 kr. vordingborg-svendgoenge 
Kulsbjerg Skole, Nyråd | 3.844   - 504,405 kr. vordingborg-kulsbjerg 
Gåsetårnskolen, Ørslev | 3.700   - 424,757 kr. vordingborg-gaasetaarn 
Gåsetårnskolen, Iselinge | 3.658   0.0 | 386,528 kr. vordingborg-gaasetaarn 
Ungdomsskolen og 10.klasse - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Vordingborg Kommune

I Vordingborg Kommune er der 7 Privatskoler.

Privatskoler i Vordingborg Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Præstø Privatskole -
Skolen for Livet -
Friskolen Øster Egesborg 0.0 |
Bogø Kostskole 0.0 |
Møn Friskole 0.0 |
Rudolf Steiner skolen i Vordingborg -
Sværdborg Friskole -
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.