DinGeo — i hele Danmark

Barakvejen 80, 3630 Jægerspris

Villaen på Barakvejen 80 i Jægerspris er opført i 1950 og indeholder 3 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 68 m2.

Ejendommen ligger i Frederikssund Kommune og tilhører skoledistriktet Jægerspris Skole. De nærmeste naboer er typisk formuende familier på landet. Risiko for indbrud på adressen er meget lav.

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her

Luftfoto af Barakvejen 80, 3630 Jægerspris fra foråret 2020. Matriklen er markeret med den grønne polygon og adressens koordinater (55.9286°N, 11.9327°E) er den lille grønne cirkel.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Barakvejen 80, 3630 Jægerspris

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Barakvejen 80, 3630 Jægerspris at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Barakvejen 80, 3630 Jægerspris ligger i den gamle Jægerspris kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 9 målinger i den gamle Jægerspris kommune. Af de 9 målinger var den højeste radonkoncentration 120 Bq/m3 og middelkoncentationen var 71 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Barakvejen 80, 3630 Jægerspris er Smeltevandssand og -grus (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Barakvejen 80, 3630 Jægerspris er opført i 1950 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen

Barakvejen 80, 3630 Jægerspris har en kælder på 68 m2. Kældere er generelt mere udsatte i forhold til radonforurening, men hvis ventileret kan en kælder være en god beskyttelse af resten af bygningen ifht radonindsivning.

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Barakvejen 80, 3630 Jægerspris.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Barakvejen 80

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

!Asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler velegnet til isolering og brandsikring. Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse, men så længe de asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i bygningen ikke nødvendigvis farlig.

Villaen på Barakvejen 80 har risiko for Asbest i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Tagmateriale (100.0%), Isolering (53.1%)

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Villaen på Barakvejen 80 har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (76.6%), Isolering (71.8%), Gulve (67.9%), Tagmateriale (64.2%), Fuge (63.5%), Facade (51.5%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Villaen på Barakvejen 80 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Gulve (93.4%), Maling (93.1%), Isolering (78.0%), Tagmateriale (77.7%), Fuge (73.5%), Facade (63.0%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 17 oktober, 2021
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ejendommen

Der er ingen registreret jordforurening på ejendommen Barakvejen 80, 3630 Jægerspris.

Området

Der er heller ikke registreret jordforureninger i en omkreds af 500 meter fra Barakvejen 80, 3630 Jægerspris.

Jordforureningskort på Barakvejen 80, 3630 JægersprisKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 13c-Barakkerne, Dråby, der hører til Barakvejen 80, 3630 Jægerspris (matriklen er markeret med med grøn). De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Barakvejen 80, 3630 Jægerspris. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om Jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Ved boligsalg har ejendomsmægleren pligt til at indhente oplysninger om, hvorvidt en ejendom er kortlagt som forurenet.
Læs mere om Jordforurening her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks MiljøportalSidst opdateret 18 juli, 2019.
opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Barakvejen 80, 3630 Jægerspris bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

Luftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Barakvejen 80, 3630 Jægerspris.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 9.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 9.5 µg/m3, hvilket er under WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 15.7 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.3 µg/m3. Det er en relativ lav koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 7000 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en middelhøj koncentration af brændeovne og pejse i Frederikssund med i gennemsnit 41.8 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Barakvejen 80, 3630 Jægerspris

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Barakvejen 80, 3630 JægersprisKortet viser trafikstøj i området omkring Barakvejen 80, 3630 Jægerspris. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Barakvejen 80, 3630 Jægerspris om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Barakvejen 80, 3630 Jægerspris har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Barakvejen 80, 3630 Jægerspris

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Barakvejen 80, 3630 Jægerspris.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Barakvejen 80, 3630 Jægerspris ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Barakvejen 80, 3630 JægersprisRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Barakvejen 80, 3630 Jægerspris. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Barakvejen 80, 3630 Jægerspris er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 375 - 425 mm/dag i området omkring Barakvejen 80, 3630 Jægerspris. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Barakvejen 80 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 4.6 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 1.1 - 6.7 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Barakvejen 80 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Barakvejen 80, 3630 Jægerspris


Ekstrem regn på Barakvejen 80Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Barakvejen 80. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Selvom modelberegninger viser et svagt stigende grundvand på adressen over de næste 40-50 år, så er der ikke tegn på, at det kommer til at udgøre et væsentligt problem. I følge modelberegningerne, baseret på et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau, vil den forventede reduktion i middeldybden til terrænnært grundvand kun udgøre 12.2 centimeter i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Kigger vi endnu længere ud i fremtiden, er der stadig ikke tegn på, at grundvandsstigninger vil udgøre et væsentligt problem på Barakvejen 80. I følge pessimistiske modelberegninger med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau, vil middeldybden til grundvandsspejlet falde med kun 13.4 centimeter i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Barakvejen 80, 3630 Jægerspris er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Barakvejen 80, 3630 JægersprisKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Barakvejen 80, 3630 Jægerspris. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Barakvejen 80, 3630 Jægerspris ligger i en højde på 14.5 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Barakvejen 80, 3630 JægersprisKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 700 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Barakvejen 80, 3630 Jægerspris. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. På det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

I forbindelse med EUs oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget fjorten afgrænsede områder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb anses som sandsynlig.

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Barakvejen 80, 3630 Jægerspris

BBR oplysninger

Villaen på Barakvejen 80 i Jægerspris er opført i 1950 og indeholder 3 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 68 m2.


Nedenfor har vi samlet flere BBR informationer om Barakvejen 80, 3630 Jægerspris.

Generelle BBR informationer om Barakvejen 80, 3630 Jægerspris
Anvendelse Fritliggende enfamiliehus
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
Opførselsesår 1950
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 1
Antal toiletter 1
Antal badeværelser 1
Antal værelser 3

BBR materialer og installationer for Barakvejen 80, 3630 Jægerspris
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Fibercement herunder asbest
Varmeinstallation Centralvarme med én fyringsenhed
Opvarmningsmiddel Flydende brændsel
Supplerende varme -
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet)

BBR arealer for Barakvejen 80, 3630 Jægerspris (Bygning nr. 1)
Bygning, Samlet areal 68 m2
Boligstørrelse 68 m2
Kælder 68 m2
Vægtet Areal 95 m2
Der er i BBR desuden registreret én anden bygning (Garage (med plads til et eller to køretøjer)) på adressen.

BBR-oplysningerne vist ovenfor er sidst opdateret den 17 oktober, 2021
opdater

Hvis du ejer bygningen og vil rette oplysningerne:
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Barakvejen 80, 3630 Jægerspris. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Vi kunne ikke finde et energimærke på Barakvejen 80, 3630 Jægerspris sidst vi kiggede (17. februar 2020). Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra det elektroniske energimærke »
Sidst opdateret 17 februar, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Barakvejen 80, 3630 Jægerspris er centralvarme med en fyringsenhed, dvs. Fast brændsel og olie eller gas. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

!Fjernvarme

Adressen befinder sig ikke indenfor et fjernvarmeværk forsyningsområde.

Hundested Varmeværk A.m.b.a. er den nærmeste fjernvarmeforsyning. Hvis Hundested Varmeværk A.m.b.a. har planer for udvidelse af deres forsyningsområde til at inkludere Barakvejen 80 bør det fremgå i (i) lokal- og kommuneplanerne og/eller (ii) forsyningens egen hjemmeside.Mere info om Boligopvarmning

Fjernvarme er den miljømæssigt reneste boligopvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. Fjernvarme er stort set altid et plus, men man skal dog også være opmærksom på tilslutnings- og/eller forblivelsespligt.

DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »

Spar på varmeregningen

Villaen på Barakvejen 80 opvarmes iflg BBR med Flydende brændsel. Se hvordan Amalo kan hjælpe med lavere varmeregning, mindre CO2 udledning og bedre indeklima.


Grøn varme på Barakvejen 80

Hæftelser

Ejendommen Barakvejen 80, 3630 Jægerspris har en enkelt hæftelse på 717.000 DKK.

! Realkreditpantebrev
Dato14. Jun, 2013
Prioritet2
Typerealkreditpantebrev
Hovedstol717.000 kr.
Rentesats3.0 %
Rentetypefast
KreditorerREALKREDIT DANMARK A/S
noteDen tinglyste rente er høj. Du bør overveje at omlægge dit boliglån.


Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 5 september, 2021  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Bygningen er ikke fredet eller tildelt bevaringsværdi

Frederikssund Kommune har ikke fredet villaen på Barakvejen 80, 3630 Jægerspris eller tildelt den bevaringsværdi.

Bevaringsværdi af Barakvejen 80

Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
< lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

Du kan kontakte Frederikssund Kommune for mere information.


Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasenMere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Barakvejen 80, 3630 Jægerspris

Naboerne - Par i HjerterBeboerne i området omkring Barakvejen 80, 3630 Jægerspris er mestendels conzoom®-typen Par i Hjerter

Par i Hjerter

Syv ud af ti Par i hjerter har typisk ingen hjemmeboende børn. De er oftest fra 40 til 50 år og ja endda op til over 75 år. Størsteparten har en ganske høj indkomst og de fleste har opbygget store formuer tilsammen. En fjerdedel er pensionister og hele 18 % har erhverv på hjemmeadressen, hvilket typisk er en lille håndværksvirksomhed, der fortsat har en rigtig god indtjening. En lidt broget skare, der er spredt i alle socialklasser. Her finder vi flere topledere og selvstændige end arbejdslæse, men de bor side om side.

De fleste bor i ældre enfamilie- eller stuehuse, som snart er betalt. Langt over halvdelen er større end 150 m². Typisk er det charmerende huse til nedlagte landbrugsejendomme fra før 1940, der nu nænsomt er restaureret og som for mange i dag fremstår som egentligt liebhaveri. Størsteparten af Par i hjerters hjem ligger i det åbne land overalt i regionerne.

Adfærd, livsstil og holdninger

Huset og haven er de største interesser blandt Par i hjerter og de går ofte og nusser om bedene eller fikser en tagrende eller lignende på huset. Der er også en del, der nyder naturen ved at tage på jagt, fisketur eller ride en tur. Godt 10 % nyder den friske luft gennem filteret på en cigaret.

Inden døre er det sytøj, bagning og madlavning, der beskæftiger hånderne. Imens er radioen ofte indstillet på P4. DR1 og TV2 sender langt mere relevant tv for dem end nogen andre kanaler. Til gengæld bruger de ikke meget tid på internationale kanaler eller kanaler, der ikke umiddelbart kan modtages gratis med en almindelig husantenne.

Par i hjerter kan nå det, de skal, inden for den almindelige arbejdstid. I fritiden hygger de sig så sammen og nyder de stille stunder, hvor den ene måske sidder og nærkler med håndarbejdet, mens de nyder kaffen og lidt friskt hjemmebag. Ingredienserne køber de gerne lokalt i Spar og Dagli Brugsen. Skal der handles stort kører de til nærmeste større by for at handle i Super Brugsen, Netto eller Rema 1000.

Computeren bliver også tændt fra tid til anden, selvom en femtedel af Par i hjerter synes, at den moderne teknologi er skræmmende. Internettet er ikke et hyppigt anvendt redskab i dagligdagen, der handles for eksempel ikke på nettet så ofte. Alligevel kan du møde typen online på Facebook og for en femtedels vedkommende også på Google+ og LinkedIn.

Par i hjerters interesserer sig mere for det hjemlige og lokale end for landspolitik. Måske lige med undtagelse af miljøpolitik og en femtedel er medlem af en natur- eller miljøorganisation. Når de ikke er på nettet, så læser de gerne blade som Alt om Haven eller Natur & Miljø.

Under halvdelen dyrker regelmæssigt sport. For de, som gør, er det ofte gymnastik eller andet i den nærmeste storbys fitnesscenter. Ellers bliver det til en lille lokal løbe-, cykel- eller ridetur, hvor sidstnævnte er en af fordelene ved at bo, som de gør.

Ferie i Danmark slår en udlandstur. Luftforandring i kortere tid er fint nok, men det er nu også rart bare at være derhjemme, hvor man også kan gåpå jagt eller fiske. Skal man absolut afsted, er en endagstur til udlandet eller måske en årlig weekend til pleje af kærligheden at foretrække. Par i hjerter mindes dog deres ferier, særligt når de har været på højskoleophold sammen, selvom det efterhånden er nogle år siden.

Værdimæssigt er Par i hjerter at finde i hele kompasrosen. Mange er dog Traditionelle og nogle er i retning af de Individorienterede, men størstedelen ligger i centrum.

De synes, at Danmark bruger offentlige midler nok på kunst og kultur, måske fordi de ikke selv benytter sig af kulturtilbud så hyppigt. Lige med undtagelse af kirken, som de besøger hyppigere end befolkningen generelt.

Ved det seneste valg stemte hver tredje vælger på Venstre, hver femte på Socialdemokraterne og en del på SF. Ved næste folketingsvalg forventer flest af dem, der har besluttet sig, at stemme på Venstre.

Robinsonlisten har lidt færre tilmeldte Par i hjerter end gennemsnittet af befolkningen. Derfor er der måske muligheder ved at kommunikere direkte med dem, da denne målgruppe er ganske købestårk og gerne bruger penge på at forkæle hinanden.

vis mere »


Sidst opdateret 2 oktober, 2021.

Par i hjerter
Par i hjerter (Conzoom type).

Mere info om Conzoom:

Naboerne er defineret via conzoom® geodemografisk klassificering, der opdeler og beskriver den danske befolkning i 9 grupper og 36 typer. Med et opslag på Dingeo kan du se hvilken gruppe og type, der er overrepræsenteret omkring opslagsadressen. Læs mere om Conzoom data her »

Datakilder:
Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Barakvejen 80 hører til afstemningsområdet Jægerspris hvor der er 6.621 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 5.484 i Jægerspris, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 82.8 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Socialdemokratiet det største parti i afstemningsområdet Jægerspris med 1.566 stemmer. Det svarer til 28.6 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Jægerspris (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Nye Borgerlige fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Jægerspris, med et indeks på 165 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Jægerspris, med et indeks på 45 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Barakvejen 80, 3630 Jægerspris at være meget lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 3 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Barakvejen 80. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 289 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 4.15 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.42 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 3630 Jægerspris

Opklaringsprocenten i 3630 Jægerspris er meget lav. I perioden 2011-2018 blev kun 3-4% af alle indbrud opklaret. Det er endnu lavere end landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Jægerspris Skole

Barakvejen 80 hører under skoledistriktet Jægerspris Skole. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Jægerspris Skole.

Jægerspris Skole

Jægerspris SkoleJægerspris Skole, Møllevej 100 i Frederikssund Kommune.
Elevantal:
680
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.55
Undervisningseffekt:
0.0
Info om Jægerspris Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Jægerspris Skole på kort

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Barakvejen 80, 3630 Jægerspris, via kobbernet.
  • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
  • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 11 forskellige udbydere med hastighed op til 10 / 1 Mbit/s

Se fibernet dækningsgrad omkring Barakvejen 80God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Barakvejen 80 med vejledende downloadhastighed op til 200+ Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Barakvejen 80 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 200+ Mbit/s
  • Tre: 50 - 100 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Barakvejen 80


Data sidst opdateret 12 september, 2021

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Barakvejen 80, Jægerspris
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Barakvejen 80, 3630 Jægerspris er Smeltevandssand og -grus.

Smeltevandssand og -grus er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider.

Smeltevandssand og -grus består af dårligt sorteret sand og grus afsat i f.eks. smeltevandsfloder. Sandet er ofte lagdelt og krydslejret, og kan stedvis være stærkt forstyrret af senere isoverskridelser.

Smeltevandssand
Typisk Smeltevandssand aflejret under istid (Foto H.J. Granat).

Smeltevandssand og –grus har gode nedsivningsegenskaber og derfor er risiko for oversvømmelse ved skybrud lille.

Smeltevandssand og smeltevandsgrus indeholder i nogle tilfælde små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Smeltevandssand og smeltevandsgrus under boligen kan derfor øge risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Barakvejen 80

Den nærmeste overfladenære boring ligger 278 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Fiskergårdens Udstykning, Fiskervej 2, Kulhuse. Boringen blev afsluttet 1 januar, 1960. Brøndborer er ikke angivet. Formålet med boringen var Vandforsyningsboring/sænkning og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringen nåede en dybde på 4.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 192. 350 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Barakvejen 80.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
278 Vandforsyningsboring 4.0 192. 350 »
487 13.2 192. 1243 »
510 4.0 192. 1236 »
1274 Vandforsyningsboring 54.0 192. 194 »
1276 Vandforsyningsboring 55.0 192. 146 »
1623 Jordvarme op 120.0 192. 1685 »
1641 Jordvarme op 120.0 192. 1686 »
1693 Vandforsyningsboring 42.6 192. 178 »
6595 12.0 192. 218 »
6797 57.0 192. 476 »

Hvor langt er der fra Barakvejen 80
til nærmeste

Risikovirksomhed

A. Henriksen Shipping
Kolonne 3


Afstand: 6,46 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 42 m
Kapacitet: 550 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Barakvejen 38
3630 Jægerspris


Afstand: 806 meter


Kort Læs mere

Apotek

Hundested Apotek


Afstand: 6,34 km


Læs mere

Dagligvare

Dagli'Brugsen


Afstand: 1.098 m


Læs mere

Renseanlæg

Kulhuse Camping renseanlæg


Afstand: 1,51 km


Læs mere

Daginstitution

Hundested Børnehus


Afstand: 4641 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 3630 Jægerspris
Info om vej: Barakvejen
Stamoplysninger for Barakvejen 80, 3630 Jægerspris
Geografiske koordinater 55.92863202°N, 11.93272323°Ø
Højde over havets overflade 14,5 m.o.h.
Sogn Skoven Sogn »
Politikreds Nordsjællands Politi
Adressens Id 0a3f50aa-2fd3-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 2235149

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Barakvejen 80, 3630 Jægerspris.