DinGeo — i hele Danmark

Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har 335.684 indbyggere, hvilket gør den til landets næststørste målt på indbyggerantal. Kommunen har et årligt budget på 21 mia. kroner.

Kommunen har en god økonomi med skatteindtægter, der ligger lidt over landsgennemsnittet. Aarhus er på mange områder inde i en positiv udvikling. Der er en høj befolkningsvækst, en positiv beskæftigelsesudvikling, og der bliver stadig færre, der er afhængige af offentlige ydelser. Indtægts- og uddannelsesniveauet i befolkningen er stigende. I forhold til andre kommuner bruger Aarhus relativt mange penge på dagtilbud til børn og unge (5.595 kroner pr. indbygger) og boligsikring. På den anden side er der forholdsvist lave udgifter til kommunalbestyrelse, sekretariat, forvaltninger, tandpleje, personer med særlige behov, folkeskoler samt veje.

Aarhus Kommune har en relativt ung befolkning med en gennemsnitsalder i 2016 på 37,7 år. Folkesundheden er rimelig god med en middellevetid på 81,1 år og gode idrætsforhold til befolkningen, der gennemsnitligt er meget fysisk aktive.

Aarhus Kommune er udsat i forhold til klimaændringer og oversvømmelser fra skybrud, vandløb og havniveaustigninger og stormflod.


Kontakt

Adresse:
Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2,
8000 Aarhus C

Email:
post@aarhus.dk

Webside:
www.aarhuskommune.dk

Nøgletal for Aarhus Kommune

Dårligt helbred #5/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 8 procent af indbyggerne i Aarhus Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et under landsgennemsnittet og tyder på en relativ sund gennemsnitlig befolkning.

Middellevetid #22/98

Middellevetiden i Aarhus Kommune er 81.2 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Aarhus Kommune sig på plads nr. 22. Over de sidste fire år er middellevetiden i Aarhus Kommune øget med 1.1 år.

! Alkoholforbrug #83/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Aarhus Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 9.8 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Aarhus Kommune på en 83. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #65/98

Der er desværre en del rygere i Aarhus Kommune. I 2013 røg 22.2 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #3/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Aarhus Kommune er det heldigvis hele 34.7 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Aarhus Kommune på en 3. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #7/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Aarhus Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 9.5 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 7. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #69/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Aarhus Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1691 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1543 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #29/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Aarhus Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.5 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #21/98

I 2019 var 1.2 per 1000 indbyggere i Aarhus Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #95/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 95 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Aarhus Kommune behandlet 11150 byggesager med 143 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 51 dage. Prisen var i 2019 708 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Aarhus Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #44/98

Blandt Aarhus Kommunes folkeskoleelever trives 31.2 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 44 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (31.2 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #65/98

Aarhus Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.043. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 65. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #15/98

I 2017 var Aarhus Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.4. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #90/96

I 2018 var 9.6 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Aarhus Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #93/98

Der er i Aarhus Kommune 27.7 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 93. plads.

Anbragte Børn #27/98

0.7 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 27. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #75/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Aarhus Kommune 70.5 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 75. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Aarhus Kommune her »
! Udgifter til idræt #91/98

Aarhus Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Aarhus Kommune i gennemsnit 488 kr. om året pr. borger på idræt. 327 kr. på drift og 161 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #17/98

Aarhus Kommune har 21.0 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 17. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #64/98

Borgerne i Aarhus Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 5.7 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #84/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Aarhus Kommune 11.5 procent. Det er over landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #86/98

I 2017 var der i Aarhus Kommune 2.4 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #88/98

I 2017 var der i Aarhus Kommune 55.5 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #31/98

Aarhus Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 189,315 kr.Det er den 31. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #19/98

Aarhus Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 57,150 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #42/98

I Aarhus Kommune er der 3.4 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 42. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #16/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Aarhus Kommune 24.4 %, hvilket er under landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 16 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #43/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Aarhus Kommune 24.58, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 43 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #61/98

Aarhus Kommune har en langfristet gæld på 18,026 kr per indbygger.Det er danmarks 61. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #90/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 71.1 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Aarhus Kommune på 90. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 70.5 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #7/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Aarhus Kommune at vokse med 12.3 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #11/98

I Aarhus Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.1 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #76/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Aarhus Kommune var 286,417 kr. Det er en den 23 laveste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #18/98

2.4 procent af befolkningen i Aarhus Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #24/98

Der er jobvækst Aarhus Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 4.0 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Aarhus Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Aarhus Kommune
Der er 2389 boliger til salg i Aarhus Kommune

Dags dato (7. december 2023) er der 2389 boliger til salg i Aarhus Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 794 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Aarhus Kommune:

Se alle boliger til salg i Aarhus Kommune her »

Grundskoler i Aarhus Kommune

Folkeskoler i Aarhus Kommune


Aarhus Kommune er inddelt i 46 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 54 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Aarhus Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 72,970 kr., er den 21. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Aarhus Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Aarhus Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Aarhus Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Tranbjergskolen | 3.510   0.0 | 478,279 kr. aarhus_tranbjergskolen280458 
Aarhus Business College, EUD10, Sønderhøj 28 - - - -
Ellehøjskolen | 3.597   - - -
AARHUS TECH, FUTURE10 - - - -
Bakkegårdsskolen | 3.554   0.0 | 412,078 kr. aarhus_bakkegaardsskolen 
Ellevangskolen | 3.646   0.0 | 480,293 kr. aarhus_ellevangskolen751003 
Beder Skole | 3.579   0.0 | 564,831 kr. aarhus_beder751004 
Elev Skole | 3.689   - 594,709 kr. aarhus_elev751006 
Elsted Skole | 3.583   0.0 | 564,425 kr. aarhus_elsted751007 
Engdalskolen | 3.631   0.0 | 587,680 kr. aarhus_engdalskolen751008 
Tovshøjskolen - 0.0 | - aarhus_tovshoejskolen751010 
Gammelgaardsskolen | 3.713   0.0 | - aarhus_gammelgaardsskolen751013 
Sødalskolen | 3.471   0.0 | 290,343 kr. aarhus_soedalskolen751014 
Hasle Skole | 3.483   0.0 | 332,890 kr. aarhus_hasle751015 
Bavnehøj Skole | 3.539   -1.0 | 291,629 kr. aarhus_bavnehoej751016 
Holme Skole | 3.539   0.0 | 415,860 kr. aarhus_holme751017 
Højvangskolen | 3.551   0.0 | 487,132 kr. aarhus_hoejvangskolen751018 
Katrinebjergskolen | 3.589   0.0 | 366,373 kr. aarhus_katrinebjergskolen751019 
Kragelundskolen | 3.685   0.0 | 615,879 kr. aarhus_kragelundskolen751021 
Lisbjergskolen | 3.564   0.0 | 523,227 kr. aarhus_lisbjergskolen751022 
Læssøesgades Skole | 3.646   0.0 | 258,329 kr. aarhus_laessoeesgade751023 
Malling Skole | 3.597   0.0 | 525,758 kr. aarhus_malling751024 
Møllevangskolen | 3.638   0.0 | 303,669 kr. aarhus_moellevangskolen751025 
Mårslet Skole | 3.709   0.0 | 584,879 kr. aarhus_maarslet751026 
Frederiksbjerg Skole | 3.739   0.0 | 432,582 kr. aarhus_frederiksbjerg751027 
Risskov Skole | 3.727   0.0 | 708,908 kr. aarhus_risskov751032 
Rosenvangskolen | 3.624   0.0 | 593,670 kr. aarhus_rosenvangskolen751033 
Rundhøjskolen | 3.620   0.0 | 417,323 kr. aarhus_rundhoejskolen751034 
Sabro-Korsvejskolen | 3.526   0.0 | 464,803 kr. aarhus_sabrokorsvejskolen751035 
Samsøgades Skole | 3.554   0.0 | 321,461 kr. aarhus_samsoegade751036 
Skovvangskolen | 3.618   0.0 | 354,497 kr. aarhus_skovvangskolen751038 
Skødstrup Skole | 3.600   0.0 | 539,256 kr. aarhus_skoedstrup751039 
Skåde Skole | 3.806   0.0 | 638,766 kr. aarhus_skaade751040 
Solbjergskolen | 3.660   0.0 | 556,131 kr. aarhus_solbjergskolen751041 
Strandskolen | 3.709   0.0 | 613,169 kr. aarhus_strandskolen751042 
Sølystskolen | 3.737   1.0 | 340,632 kr. aarhus_soelystskolen751043 
Søndervangskolen | 3.660   0.0 | 296,409 kr. aarhus_soendervangskolen751044 
Tilst Skole | 3.538   0.0 | 420,964 kr. aarhus_tilst751045 
Hårup Skole | 3.591   -1.0 | 497,415 kr. aarhus_haarup751046 
Tranbjergskolen, afdeling Kirketorvet - - - -
Vejlby skole - - - -
Vestergårdsskolen | 3.541   0.0 | 337,586 kr. aarhus_vestergaardsskolen751050 
Viby Skole | 3.584   0.0 | 437,917 kr. aarhus_viby_skole 
Virupskolen | 3.726   0.0 | 506,102 kr. aarhus_virupskolen 
Vorrevangskolen | 3.712   0.0 | 293,121 kr. aarhus_vorrevangskolen 
Åby Skole | 3.684   0.0 | 470,978 kr. aarhus_aabo 
Næshøjskolen | 3.615   0.0 | 503,316 kr. aarhus_naeshoejskolen751055 
Skæring Skole | 3.713   0.0 | 611,885 kr. aarhus_skaering751056 
Ellekærskolen - 0.0 | - aarhus_ellekaerskolen751057 
Skjoldhøjskolen | 3.386   0.0 | 427,057 kr. aarhus_skjoldhoejskolen751065 
Lystrup Skole | 3.555   0.0 | 487,954 kr. aarhus_lystrup751066 
Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Allé - - - -
Kolt Skole - - - -
Center-10, Aarhus High School - 0.0 | - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune er der 17 Privatskoler.

Privatskoler i Aarhus Kommune


Klimatilpasning

Aarhus Kommune er udsat i forhold til klimaændringer og oversvømmelser fra skybrud, vandløb og havniveaustigninger og stormflod. Det skyldes dels geografien. Kommunen ligger i et bakket landskab, hvorfra vandet løber fra oplandet og ned gennem byerne i større og mindre vandløb. En stor del af kommunen ligger desuden ud til havet, og dele af byområderne ligger lavt i ådale, hvor der var fjorde for 1000 år siden.

Den nære kontakt med vandet gør Aarhus Kommune følsom over for mere vand i fremtiden.

klimakort for Århus
Aarhus Kommune og Aarhus Vand har udviklet webgis løsninger, der viser de områder, der er mest udsatte for oversvømmelse med vand fra nedbør, vandløb, søer og hav - se her»

Du kan finde meget mere information i Aarhus kommunes planer: klimatilpasningsplan, spildevandsplan og Fremtidige klimaforandringer i Aarhus.

Aarhus Å Aarhus Kommune har opført et sluseanlæg i Aarhus Ås udmunding. Anlægget kan pumpe 18.000 liter vand fra åen ud i havet i sekundet og beskytte centrale dele af Aarhus mod oversvømmelser.

Ghettoområder i Aarhus Kommune

Der er 8 Ghettoområder i Aarhus Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Århus Vest Aarhus 3688 28.9 52.6 2.08 51.5 64.4
Bispehaven Aarhus 2128 41.7 69.8 2.25 71.2 55.2
Frydenlund Aarhus 2324 32.6 50.4 1.61 45.2 67.3
Gellerupparken/Toveshøj Aarhus 5135 44.7 73.6 2.25 77.6 52.1
Langkærparken Aarhus 1951 34.6 57.8 1.42 61.3 65.3
Skovgårdsparken Aarhus 1419 35.0 67.7 1.84 59.7 59.8
Trigeparken Aarhus 1080 43.6 35.7 2.02 55.5 63.1
Vejlby Vest Aarhus 1078 40.3 35.9 2.33 44.7 67.6