DinGeo — i hele Danmark

Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune har 24.977 indbyggere og et årligt budget på 2 mia. kroner. Hørsholm er en af landets mest velhavende og har målt pr. indbygger den næsthøjeste skatteindtægt, og er den kommune, der betaler næstflest penge pr. indbygger til den kommunale udligningsordning.

Set i forhold til Danmarks øvrige kommuner har Hørsholm høje udgifter til fritidsfaciliteter (drift af stadions, idrætsanlæg, svømmehaller og andre fritidsfaciliteter). Kun Brøndby Kommune bruger flere penge på fritidsfaciliteter.

Hørsholm Kommune fortsatte uberørt af strukturreformens kommunesammenlægninger i 2007. Kommunen har flotte fredede naturområder ved f.eks. Sjælsmark Kaserne og Mikkelborg; Ellers er kommunen nu næsten udbygget med boliger.


Kontakt

Adresse:
Hørsholm Kommune
Ådalsparkvej 2,
2970 Hørsholm

Email:
kommunen@horsholm.dk

Webside:
www.horsholm.dk

Nøgletal for Hørsholm Kommune

Dårligt helbred #15/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 10 procent af indbyggerne i Hørsholm Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et under landsgennemsnittet og tyder på en relativ sund gennemsnitlig befolkning.

Middellevetid #3/98

Middellevetiden i Hørsholm Kommune er 82.6 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Hørsholm Kommune sig på plads nr. 3. Over de sidste fire år er middellevetiden i Hørsholm Kommune øget med 1.1 år.

! Alkoholforbrug #90/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Hørsholm Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 10.7 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Hørsholm Kommune på en 90. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #2/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Hørsholm Kommune, der ryger. I 2013 røg 13.1 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #15/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Hørsholm Kommune er det heldigvis hele 31.0 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Hørsholm Kommune på en 15. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #6/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Hørsholm Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 9.4 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 6. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #27/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Hørsholm Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1546 indbyggere per praktiserende læge. Antallet repræsenterer en lille forbedring siden 2013 hvor der var 1551 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #1/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Hørsholm Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 11.9 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #6/98

I 2019 var 0.7 per 1000 indbyggere i Hørsholm Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #98/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 98 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Hørsholm Kommune behandlet 631 byggesager med 10 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 63 dage. Prisen var i 2019 937 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Hørsholm Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #3/98

Blandt Hørsholm Kommunes folkeskoleelever trives 41.3 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 3. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (41.3 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #50/98

Hørsholm Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.039. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 50. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #1/98

I 2017 var Hørsholm Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 8.3. Det er langt over 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #12/96

I 2018 var 1.6 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Hørsholm Kommune. Det er langt under landsgennemsnittet og vidner om børn og forældre med fokus på sund livsstil og sundhed.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #6/98

Der er i Hørsholm Kommune 126.9 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 6. plads.

Anbragte Børn #6/98

0.4 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 6. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #14/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Hørsholm Kommune 76.9 procent.Det placerer kommunen på en flot 14. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Hørsholm Kommune her »
Udgifter til idræt #3/98

Hørsholm Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Hørsholm Kommune i gennemsnit 1675 kr. om året pr. borger på idræt. 856 kr. på drift og 819 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #80/98

Hørsholm Kommune har 14.6 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 80. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #5/98

Borgerne i Hørsholm Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 8.9 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #59/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Hørsholm Kommune 6.4 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #10/98

I 2017 var der i Hørsholm Kommune 1.0 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #77/98

I 2017 var der i Hørsholm Kommune 46.3 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #3/98

Hørsholm Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 348,109 kr.Det er den 3. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #15/98

Hørsholm Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 56,455 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #5/98

I Hørsholm Kommune er der 5.9 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 5. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #5/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Hørsholm Kommune 23.2 %, hvilket er under landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 5 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #20/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Hørsholm Kommune 22.1, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 20 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #12/98

Hørsholm Kommune har en langfristet gæld på 9,684 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Hørsholm Kommune på en flot 12. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #16/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 78.8 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Hørsholm Kommune på en flot 16. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 78.7 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #60/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Hørsholm Kommune at vokse med 1.8 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #44/98

I Hørsholm Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.5 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #2/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Hørsholm Kommune var 495,236 kr. Det er en den 2. højeste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #7/98

1.7 procent af befolkningen i Hørsholm Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #54/98

Der er jobvækst Hørsholm Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 1.5 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Hørsholm Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Hørsholm Kommune
Der er 294 boliger til salg i Hørsholm Kommune

Dags dato (8. december 2023) er der 294 boliger til salg i Hørsholm Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 787 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Hørsholm Kommune:

Se alle boliger til salg i Hørsholm Kommune her »

Grundskoler i Hørsholm Kommune

Folkeskoler i Hørsholm Kommune


Hørsholm Kommune er inddelt i 4 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 4 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Hørsholm Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 55,568 kr., er den 4. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Hørsholm Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Hørsholm Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Hørsholm Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Hørsholm Skole | 3.700   1.0 | 723,054 kr. hoersholm-hoersholm 
Rungsted Skole | 3.686   0.0 | 842,181 kr. hoersholm-rungsted 
Usserød Skole | 3.705   0.0 | 614,166 kr. hoersholm-usseroed 
Vallerødskolen | 3.657   0.0 | 621,727 kr. hoersholm-valleroed 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Hørsholm Kommune

I Hørsholm Kommune er der 2 Privatskoler.

Privatskoler i Hørsholm Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Rungsted Private Realskole 1.0 |
Hørsholm Lille Skole 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.