DinGeo — i hele Danmark

Vallerødskolen
Folkeskole i Hørsholm Kommune


Antal Elever
664
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,3
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
4,7%
Mere Info 
Dansk Herkomst
86,9%
Mere Info 
Udgift per elev
60.843 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
621.727 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
59.405
Mere Info 
Boliger til salg
45
Mere Info 

Vallerødskolen

Vallerødskolen
Vallerødskolen i Hørsholm Kommune.

Adresse:
Vallerødskolen
Stadionalle 12,
2960 Rungsted Kyst

Institutionsnummer:
223004

Skoleleder:
Michael Geilager

Telefon:
4849 6400

Email:
vallerod_skole@horsholm.dk

Webside:
http://www.valleroedskole.dk

Læs mere om skoledata »

Vallerødskolen

Vallerødskolen er en folkeskole i Hørsholm Kommune, der hører til skoledistriktet Vallerødskolen.

Vallerødskolen er en skole med 808 elever fordelt på 0. - 10. klassetrin. Vallerødskolen har følgende værdier: Fællesskab – engagement – faglighed

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Vallerødskolen

Vallerødskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Vallerødskolen. Du kan se alle Hørsholm Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Vallerødskolen

Karaktergennemsnit i 2023   8.0

Vallerødskolen havde i 2022/23 et flot karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Engelsk hvor den ligger hele 0.8 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Vallerødskolen7.3 7.5 9.5 7.6 8.0
Hørsholm Kommune 7.9 8.2 9.88.0 8.5
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Vallerødskolen har over de sidste tolv år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Vallerødskolen dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Vallerødskolen har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Vallerødskolen er nummer 4 blandt grundskolerne i Hørsholm Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Hørsholm Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Vallerødskolen

Trivsel   3.66

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Vallerødskolen er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Vallerødskolen:

Den sociale trivsel på Vallerødskolen er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.02, hvilket er den 514 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Vallerødskolen har en faglig trivsel 3.75, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 204. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Vallerødskolen har en score på 3.74, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 725. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Vallerødskolen har en gennemsnitlig score: 3.13, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 801. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Vallerødskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Hørsholm Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Vallerødskolen

! Fravær 2020/21

Vallerødskolen havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 4,7 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Vallerødskolen hele 9,3 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Vallerødskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Hørsholm Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Vallerødskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 86,9 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 664 elever på Vallerødskolen. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 1,3 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Vallerødskolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Hørsholm Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Vallerødskolen er en folkeskole med 744 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Vallerødskolen ligger i Hørsholm Kommune, der årligt investerer 60,843 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 4. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Hørsholm Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Vallerødskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 621.727 kr.

Forældrebetaling

Vallerødskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Hørsholm Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Vallerødskolen skoledistrikt

!Udbudspriser

Vallerødskolen skoledistrikt er et af landets dyreste målt på udbudspriser. Kvadratmeterpriserne på de 28 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 35.552 til 99.206 kr/m2, med et gennemsnit på 59.405 kr/m2 (median 56.218 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 28 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


45 boliger til salg

Med 45 boliger til salg (24. april 2024) i skoledistrikt Vallerødskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Vallerødskolen her »

Grundskoler i Hørsholm Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Hørsholm Skole 3.700 | 1.0 | 723,054 kr. Se på kort
Rungsted Skole 3.686 | 0.0 | 842,181 kr. Se på kort
Usserød Skole 3.705 | 0.0 | 614,166 kr. Se på kort
  Vallerødskolen 3.657 | 0.0 | 621,727 kr. Se på kort
Rungsted Private Realskole - 1.0 | -
Hørsholm Lille Skole - 0.0 | -

Kommunens 6 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »