DinGeo — i hele Danmark

Usserød Skole
Folkeskole i Hørsholm Kommune


Antal Elever
498
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
9,0
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
4,6%
Mere Info 
Dansk Herkomst
88,0%
Mere Info 
Udgift per elev
60.843 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
614.166 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
46.597
Mere Info 
Boliger til salg
60
Mere Info 

Usserød Skole

Usserød Skole
Usserød Skole i Hørsholm Kommune.

Adresse:
Usserød Skole
Gl. Byvej 10,
2970 Hørsholm

Institutionsnummer:
223003

Skoleleder:
Timm Troest Hald

Telefon:
4849 6300

Email:
usserod_skole@horsholm.dk

Webside:
http://www.usserodskole.horsholm.dk

Læs mere om skoledata »

Usserød Skole

Usserød Skole er en folkeskole i Hørsholm Kommune, der hører til skoledistriktet Usserød Skole.

Usserød Skole udmærker sig med en rigtig god trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne.

Vi er en folkeskole, som markerer sig ved at skabe synlige resultater for vores elever, forældre og ansatte: Vores skole tager udgangspunkt i en sammenhæng mellem faglighed og trivsel. Det giver en udviklende og tryg skolegang - og fremmer ansvarskompetencen.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Usserød Skole

Usserød Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Usserød Skole. Du kan se alle Hørsholm Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Usserød Skole

Karaktergennemsnit i 2023   8.1

Usserød Skole havde i 2022/23 et flot karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Matematik hvor den ligger hele 0.7 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Usserød Skole8.5 7.6 8.6 7.6 8.1
Hørsholm Kommune 7.9 8.2 9.88.0 8.5
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Usserød Skole har over de sidste tolv år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Usserød Skole dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Usserød Skole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Usserød Skole er den anden bedste blandt alle grundskolerne i Hørsholm Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Hørsholm Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Usserød Skole

Trivsel   3.70

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Usserød Skole er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Usserød Skole:

Den sociale trivsel på Usserød Skole er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.02, hvilket er den 517 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Usserød Skole har en faglig trivsel 3.74, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 233. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Usserød Skole scorer fint på ro og orden 3.89, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 241. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Usserød Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.29, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 348. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Usserød Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Hørsholm Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Usserød Skole

! Fravær 2020/21

Usserød Skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 4,6 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Usserød Skole hele 9,2 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Usserød Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Hørsholm Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Usserød Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 88 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 498 elever på Usserød Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 1,8 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Usserød Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Hørsholm Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Usserød Skole er en folkeskole med 587 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Usserød Skole ligger i Hørsholm Kommune, der årligt investerer 60,843 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 4. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Hørsholm Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Usserød Skole kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 614.166 kr.

Forældrebetaling

Usserød Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Hørsholm Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Usserød Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Usserød Skole har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 26 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 18.750 til 134.803 kr/m2, med et gennemsnit på 46.597 kr/m2 (median 40.070 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 26 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


60 boliger til salg

Med 60 boliger til salg (24. april 2024) i skoledistrikt Usserød Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Usserød Skole her »

Grundskoler i Hørsholm Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Hørsholm Skole 3.700 | 1.0 | 723,054 kr. Se på kort
Rungsted Skole 3.686 | 0.0 | 842,181 kr. Se på kort
  Usserød Skole 3.705 | 0.0 | 614,166 kr. Se på kort
Vallerødskolen 3.657 | 0.0 | 621,727 kr. Se på kort
Rungsted Private Realskole - 1.0 | -
Hørsholm Lille Skole - 0.0 | -

Kommunens 6 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »