DinGeo — i hele Danmark

Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg
Folkeskole i Næstved Kommune


Antal Elever
326
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,1
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,5
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
7,9%
Mere Info 
Dansk Herkomst
93,9%
Mere Info 
Udgift per elev
70.076 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
0 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg


Adresse:
Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg
Sandvedvej 24,
4250 Fuglebjerg

Skoleleder:
Torben Møller Nielsen

Telefon:
5588 8040

Email:
llnaestvedskole@naestved.dk

Webside:
http://lillenaestvedskole.skoleporten.dk/sp/

Karaktergennemsnit på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg

! Karaktergennemsnit i 2018   6.1

Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg havde i 2018/19 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger hele 1.0 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg5.5 6.9 6.8 6.2 6.1
Næstved Kommune 6.6 6.7 7.46.3 6.5
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg har over de sidste 8 år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.0

Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg er nummer 16 blandt grundskolerne i Næstved Kommune.


Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg skriver om sig selv:

Lille Næstved Skole er en folkeskole, som værner om sin tradition for indlæring af grundlæggende færdigheder og kundskaber på et højt fagligt niveau, samt for udvikling af sociale kompetencer.

Læs mere på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjergs egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg

! Trivsel   3.56

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg:

Den sociale trivsel på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.99, hvilket er den 363 dårligste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg har en score på 3.67, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1123. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg har en lave score: 3.17, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1108. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg

! Fravær 2017/18

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg. I skoleåret 2017-2018 var det gennemsnitlige fravær hele 7,9 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg hele 15,8 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 93,9 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stærkt Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 326 elever på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 3,2 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg er en folkeskole med 326 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg ligger i Næstved Kommune, der årligt investerer 70,076 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 30. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Næstved Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal