DinGeo — i hele Danmark

Susåskolen, afd. Holsted - Se kontaktinfo og vigtige nøgletal
Folkeskole i Næstved Kommune


Antal Elever
789
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,2
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
6,2%
Mere Info 
Dansk Herkomst
91,0%
Mere Info 
Udgift per elev
70.076 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
0 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Susåskolen, afd. Holsted

Susåskolen, afd. Holsted
Susåskolen, afd. Holsted i Næstved Kommune.

Adresse:
Susåskolen, afd. Holsted
Holsted Allé 30,
4700 Næstved

Skoleleder:
Stefan Gents

Telefon:
5588 8520

Email:
susaaskolen@naestved.dk

Webside:
http://susaaskolen.skoleporten.dk/sp

Karaktergennemsnit på Susåskolen, afd. Holsted

! Karaktergennemsnit i 2018   7.2

Susåskolen, afd. Holsted havde i 2018/19 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Engelsk hvor den ligger hele 0.4 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Susåskolen, afd. Holsted sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Susåskolen, afd. Holsted7.8 7.2 7.3 6.9 7.2
Næstved Kommune 6.6 6.7 7.46.3 6.5
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Susåskolen, afd. Holsted har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.0

Susåskolen, afd. Holsted har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Susåskolen, afd. Holsted er den anden bedste blandt alle grundskolerne i Næstved Kommune.


Susåskolen, afd. Holsted skriver om sig selv:

Susåskolen er en ambitiøs og moderne skole, der skaber høj faglighed og trivsel for alle, således at eleven er i stand til at gribe fremtiden, hvad den end måtte bringe. Susåskolen er en skole med ca. 1700 elever fra 0. – 9. klasse, fordelt på tre afdelinger: Afdeling Glumsø, Herlufmagle og Holsted.

Læs mere på Susåskolen, afd. Holsteds egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Susåskolen, afd. Holsted

Trivsel   3.76

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Susåskolen, afd. Holsted er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Susåskolen, afd. Holsted:

Der er god social trivsel på Susåskolen, afd. Holsted. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.14, hvilket er den 506 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Susåskolen, afd. Holsted, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Susåskolen, afd. Holsted har en faglig trivsel 3.80, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 316. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Susåskolen, afd. Holsted scorer fint på ro og orden 3.82, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 447. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Susåskolen, afd. Holsted har en gennemsnitlig score: 3.27, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 705. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Susåskolen, afd. Holsted deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Susåskolen, afd. Holsted

! Fravær 2017/18

Susåskolen, afd. Holsted havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 6,2 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Susåskolen, afd. Holsted hele 12,5 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Susåskolen, afd. Holsted har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Susåskolen, afd. Holsted

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 91 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stærkt Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 789 elever på Susåskolen, afd. Holsted. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 3,8 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Susåskolen, afd. Holsted er en folkeskole med 789 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Susåskolen, afd. Holsted ligger i Næstved Kommune, der årligt investerer 70,076 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 30. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Næstved Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Susåskolen, afd. Holsted er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal