DinGeo — i hele Danmark

Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune er befolkningsmæssigt set domineret af havnebyen Grenå, der er Jyllands østligste by med færge til både Anholt og Varberg i Sverige. Vil man ikke på langfart, så rummer kommunen både Kattegatcentret og Djurs Sommerland.

Siden 2010 har borgmester Jan Petersen fra Socialdemokraterne holdt styr på kommunens 38.197 borgere. Der er opgaver nok at tage fat på, da økonomien er under pres, vækstmulighederne kunne være mere opløftende og sundheden godt kunne forbedres. Derudover er der gode muligheder for forbedringer på børne og unge-området.


Kontakt

Adresse:
Norddjurs Kommune
Torvet 3,
8500 Grenaa

Email:
norddjurs@norddjurs.dk

Webside:
www.norddjurs.dk

Nøgletal for Norddjurs Kommune

Dårligt helbred #31/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 12 procent af indbyggerne i Norddjurs Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et tal tæt på landsgennemsnittet.

! Middellevetid #83/98

Middellevetiden i Norddjurs Kommune er 79.5 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Norddjurs Kommune sig på plads nr. 83. Over de sidste fire år er middellevetiden i Norddjurs Kommune øget med 0.7 år.

! Alkoholforbrug #67/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Norddjurs Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 8.9 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Norddjurs Kommune på en 67. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #54/98

Der er desværre en del rygere i Norddjurs Kommune. I 2013 røg 21.8 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #74/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Norddjurs Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 25.0 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Norddjurs Kommune på en 74. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #90/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Norddjurs Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 18.5 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 90. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #48/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Norddjurs Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1622 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1547 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #68/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Norddjurs Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.6 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #77/98

I 2019 var 2.1 per 1000 indbyggere i Norddjurs Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #63/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 63 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Norddjurs Kommune behandlet 1959 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 77 dage. Prisen var i 2019 690 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Norddjurs Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #92/98

Blandt Norddjurs Kommunes folkeskoleelever trives 25.3 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 92 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (25.3 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #48/98

Norddjurs Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.046. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 48. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #76/98

I 2017 var Norddjurs Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.5. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #85/96

I 2018 var 6.9 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Norddjurs Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #86/98

Der er i Norddjurs Kommune 46.8 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 86. plads.

! Anbragte Børn #86/98

1.4 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 86. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #84/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Norddjurs Kommune 69.0 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 84. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Norddjurs Kommune her »
! Udgifter til idræt #86/98

Norddjurs Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Norddjurs Kommune i gennemsnit 589 kr. om året pr. borger på idræt. 485 kr. på drift og 103 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #65/98

Norddjurs Kommune har 15.7 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 65. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #39/98

Borgerne i Norddjurs Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.4 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #22/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Norddjurs Kommune 4.3 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #39/98

I 2017 var der i Norddjurs Kommune 1.6 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #26/98

I 2017 var der i Norddjurs Kommune 26.6 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #91/98

Norddjurs Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 160,497 kr.Det er den 91. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #61/98

Norddjurs Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 61,193 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #75/98

I Norddjurs Kommune er der 2.8 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 24. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #59/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Norddjurs Kommune 25.6 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 59 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #98/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Norddjurs Kommune 34.0, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 1 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #88/98

Norddjurs Kommune har en langfristet gæld på 25,144 kr per indbygger.Det er danmarks 11. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #86/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 71.8 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Norddjurs Kommune på 86. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 72.2 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #62/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Norddjurs Kommune at vokse med 1.7 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #75/98

I Norddjurs Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.9 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #90/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Norddjurs Kommune var 273,630 kr. Det er en den 9 laveste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #71/98

3.9 procent af befolkningen i Norddjurs Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #55/98

Der er jobvækst Norddjurs Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 1.4 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Norddjurs Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Norddjurs Kommune
Der er 665 boliger til salg i Norddjurs Kommune

Dags dato (7. december 2023) er der 665 boliger til salg i Norddjurs Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 794 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Norddjurs Kommune:

Se alle boliger til salg i Norddjurs Kommune her »

Grundskoler i Norddjurs Kommune

Folkeskoler i Norddjurs Kommune


Norddjurs Kommune er inddelt i 11 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 20 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Norddjurs Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 66,239 kr., er den 51. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Norddjurs Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Norddjurs Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Norddjurs Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Søren Kanne-Skolen, afdeling Søndre - - - -
EUD10 Djursland - Auning - - - -
Søren Kanne-Skolen | 3.548   - - -
Børneby Midt | 3.620   - - -
Børneby Nord | 3.576   - - -
Viden Djurs, 10KCD Norddjurs - - - -
Anholt Skole | 3.547   - - norddjurs_anholt 
Mølleskolen - 0.0 | - norddjurs_moelleskolen 
Toubroskolen - - - norddjurs_toubro 
Vestre Skole - 0.0 | - norddjurs_vestre 
Skolebakken - - - norddjurs_kattegat 
Åboulevarden - 0.0 | - -
10. Klasse Center Djursland - - - -
Glesborg Skole - - - norddjurs_glesborg 
Voldby Skole - - - -
Ørum Skole - 0.0 | - norddjurs_oerum 
Allingåbroskolen - - - norddjurs_allingaabro 
Rougsøskolen - - - norddjurs_rougsoe 
Langhøjskolen - - - norddjurs_langhoej 
Auning Skole | 3.575   0.0 | 440,069 kr. norddjurs_auning 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Norddjurs Kommune

I Norddjurs Kommune er der 3 Privatskoler.

Privatskoler i Norddjurs Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Norddjurs Friskole -1.0 |
Skolen Com 0.0 |
Gjerrild Bønnerup Friskole 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.