DinGeo — i hele Danmark

Lynghøjskolen
Folkeskole i Roskilde Kommune


Antal Elever
548
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,2
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,1
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
7,2%
Mere Info 
Dansk Herkomst
97,1%
Mere Info 
Udgift per elev
63.887 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
566.171 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
34.145
Mere Info 
Boliger til salg
7
Mere Info 

Lynghøjskolen

Lynghøjskolen
Lynghøjskolen i Roskilde Kommune.

Adresse:
Lynghøjskolen
Lynghøjen 107, Svogerslev,
4000 Roskilde

Skoleleder:
Gregers Lau Hansen

Telefon:
4631 4312

Email:
Lynghojskolen@roskilde.dk

Webside:
http://www.lynghojskolen.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Lynghøjskolen

Lynghøjskolen er en folkeskole i Roskilde Kommune, der hører til skoledistriktet Lynghøjskolen. Du kan se alle Roskilde Kommunes skoler og skoledistrikter på vores oversigtskort.

På denne side har vi samlet meget mere information om Lynghøjskolen - Læs mere nedenfor. Tjek også de 7 boliger, der er til salg i skoledistriktet.

Kort med skole og skoledistrikt. Lynghøjskolen er vist med det grønne ikon . Lynghøjskolen tilhører skoledistriktet Lynghøjskolen, der er vist med det orange polygon  . Skoledistrikt polygon data for Roskilde Kommune er hentet fra FKG. Du kan se alle Roskilde Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.Karaktergennemsnit på Lynghøjskolen

! Karaktergennemsnit i 2020   7.2

Lynghøjskolen havde i 2019/20 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Matematik hvor den ligger -0.4 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Lynghøjskolen sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Lynghøjskolen7.7 6.3 7.3 7.4 7.2
Roskilde Kommune 7.9 7.3 8.57.2 7.7
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Lynghøjskolen har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.1

Lynghøjskolen er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.1. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Lynghøjskolen er nummer 16 blandt grundskolerne i Roskilde Kommune.


Lynghøjskolen skriver om sig selv:

Lynghøjskolen ligger i Svogerslev, ca.6 km. Fra Roskilde centrum, i dejlige grønne omgivelser med masser af plads til at alle elever kan få frisk luft under vingerne. Her er store græsarealer med boldbaner og ”hexeren”, hvor der kan klatres i træer, leges gemmelege, rollespil og andre lege. Udendørsarealerne indgår naturligt i undervisningen. Der går ca. 600 elever og der er omtrent 70 lærere og pædagoger på Lynghøjskolen fra 0- 9.kl.

Læs mere på Lynghøjskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Roskilde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Lynghøjskolen

Trivsel   3.69

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Lynghøjskolen er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Lynghøjskolen:

Der er god social trivsel på Lynghøjskolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.13, hvilket er den 516 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Lynghøjskolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Lynghøjskolen har en faglig trivsel 3.78, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 374. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Lynghøjskolen har en score på 3.75, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 840. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Lynghøjskolen har en lave score: 3.20, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1008. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Lynghøjskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Roskilde Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Lynghøjskolen

! Fravær 2018/19

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Lynghøjskolen. I skoleåret 2018-2019 var det gennemsnitlige fravær hele 7,2 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Lynghøjskolen hele 14,4 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Lynghøjskolen har over de sidste 9 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2019, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Roskilde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Lynghøjskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var 97,1 procent af eleverne af dansk oprindelse.

! Faldende Elevtal

Der er 548 elever på Lynghøjskolen. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 12 år oplevet årlige fald på ca. -0,8 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Roskilde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Lynghøjskolen er en folkeskole med 598 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Lynghøjskolen ligger i Roskilde Kommune, der årligt investerer 63,887 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 35. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Roskilde Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Lynghøjskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 566.171 kr.

Forældrebetaling

Lynghøjskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Roskilde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Lynghøjskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Lynghøjskolen har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 7 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 23.876 til 53.716 kr/m2, med et gennemsnit på 34.145 kr/m2 (median 30.442 kr/m2).

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 7 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


! syv boliger boliger til salg

Med syv boliger til salg (16. juni 2021) i skoledistrikt Lynghøjskolen er der et begrænset udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden kigger på andre unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Lynghøjskolen her »

Grundskolerne i Roskilde Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 27 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Absalons Skole 3.681 | -0.4 | 523,936 kr. Se på kort
Baunehøjskolen 3.740 | -0.5 | 594,341 kr. Se på kort
Dåstrup Skole 3.719 | -0.1 | 565,249 kr. Se på kort
Freds Skole - 0.1 | - Se på kort
Gadstrup Skole 3.681 | 0.0 | 552,980 kr. Se på kort
Hedegårdenes Skole 3.719 | 0.1 | 444,683 kr. Se på kort
Himmelev Skole 3.741 | -0.1 | 689,539 kr. Se på kort
Jyllinge Skole 3.659 | -0.4 | 583,442 kr. Se på kort
Klostermarksskolen 3.800 | 0.5 | 609,603 kr. Se på kort
Lindebjergskolen 3.664 | 0.3 | 563,563 kr. Se på kort
  Lynghøjskolen 3.692 | 0.1 | 566,171 kr. Se på kort
Margretheskolen 3.722 | 0.1 | 554,012 kr. Se på kort
Peder Syv Skolen 3.678 | 0.0 | 505,815 kr. Se på kort
Ros Privatskole - 0.5 | - Se på kort
Roskilde Lille Skole - -0.2 | - Se på kort
Roskilde Private Realskole - 0.5 | - Se på kort
Roskilde Private Skole - 0.4 | - Se på kort
Sct. Jørgens Skole 3.713 | -0.3 | 340,175 kr. Se på kort
Skt. Josefs Skole - 0.1 | - Se på kort
Tjørnegårdskolen 3.714 | -0.4 | 402,406 kr. Se på kort
Trekronerskolen 3.740 | 0.2 | 472,629 kr. Se på kort
Viby Friskole - -0.2 | - Se på kort
Vor Frue Skole 3.721 | 0.4 | 561,630 kr. Se på kort
Østervangsskolen 3.711 | 0.3 | 366,699 kr. Se på kort
Vindinge Skole 3.736 | - 594,879 kr. Se på kort
Kristofferskolen - - - Se på kort
TCR TiendeklasseCenter Roskilde - - - Se på kort