DinGeo — i hele Danmark

Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted

Stuehuset på Ny Mårumvej 89 i Græsted er opført i 1920 og indeholder 6 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 212 m2.

Ejendommen ligger i Gribskov Kommune og tilhører skoledistriktet Gribskolen. De nærmeste naboer er typisk familier med aktivt landbrug. Risiko for indbrud på adressen er meget lav. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Ny Mårumvej 89

Luftfoto af Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted ligger i den gamle Græsted-Gilleleje kommune, der er klassificeret som Radonklasse 1 den næstlaveste klassificering. Det betyder at 0,3%-1% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 1 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 13 målinger i den gamle Græsted-Gilleleje kommune. Af de 13 målinger var den højeste radonkoncentration 140 Bq/m3 og middelkoncentationen var 39 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted er opført i 1920 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen

Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted har en kælder på 10 m2. Kældere er generelt mere udsatte i forhold til radonforurening, men hvis ventileret kan en kælder være en god beskyttelse af resten af bygningen ifht radonindsivning.

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Ny Mårumvej 89

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

Asbest

Ifølge Machine Learning- algoritmen har stuehuset på Ny Mårumvej 89 ingen risiko for Asbest.

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Stuehuset på Ny Mårumvej 89 har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (63.7%), Isolering (58.1%), Fuge (55.9%), Gulve (54.9%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Stuehuset på Ny Mårumvej 89 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (85.2%), Gulve (75.0%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 12 september, 2023
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted.

!Olietank på grunden

I følge BBR er der en olietank på stuehusets grund. Olietanken er etablereret i 2008 og den er i stadig i drift.

Ingen jordforureninger i nærområdet

Ligesom selve grunden er ren, så er der heller ikke registreret andre jordforureninger i en omkreds af 500 meter fra Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted.

Jordforureningskort på Ny Mårumvej 89, 3230 GræstedKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 12-Græsted Overdrev, Græsted, der hører til Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted (matriklen er markeret med med grøn). De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 02 september, 2023. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 9.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 9.1 µg/m3, hvilket er under WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 13.9 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.3 µg/m3. Det er en relativ lav koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

Partikelantal

Der er estimeret 5700 partikler per cm3 luft. Det er en relativ lav koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en middelhøj koncentration af brændeovne og pejse i Gribskov med i gennemsnit 38.5 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Ny Mårumvej 89, 3230 GræstedKortet viser trafikstøj i området omkring Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted har hårdhed: 12 - 18. Det betyder at vandet er klassificeret som temmeligt hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted

Ekstrem regn

Der er lav risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted.

Ejendommen ligger ikke i en lavning og overfladevand har mulighed for at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er lav og den hydrauliske ledningsevne er nogenlunde god.

Lavninger

Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Ny Mårumvej 89, 3230 GræstedRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
Lav befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted er 20 procent. Det betyder, at kun ca. 20 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 100 - 125 mm/dag i området omkring Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Ny Mårumvej 89 ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
!Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.5 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.4 - 2.8 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 1.5 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.4 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted


Ekstrem regn på Ny Mårumvej 89Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Ny Mårumvej 89. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.6 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Ny Mårumvej 89, 3230 GræstedKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted ligger i en højde på 35.5 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Ny Mårumvej 89, 3230 GræstedKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted

BBR oplysninger

Stuehuset på Ny Mårumvej 89 i Græsted er opført i 1920 og indeholder 6 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 212 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Stuehus til landbrugsejendom
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
Opførselsesår 1920
Ombygningsår 1996
Fredning -
Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 1
Antal toiletter 1
Antal badeværelser 1
Antal værelser 6

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Tegl
Varmeinstallation Centralvarme med én fyringsenhed
Opvarmningsmiddel Flydende brændsel
Supplerende varme Brændeovne og lignende med skorsten
Vandforsyning Privat vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold SOP: Nedsivning til sivedræn

BBR arealer (Bygning nr. 1)
Bygning, Samlet areal 132 m2
Boligstørrelse 212 m2
Kælder 10 m2
Vægtet Areal 216 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Mere end én bygning

Der er registreret syv andre bygninger på adressen:

 • Bygning nr. 8: Garage opført i 1999 | areal: 50 m²
 • Bygning nr. 2: Anden bygning til landbrug mv. opført i 1974 | areal: 300 m²
 • Bygning nr. 4: Anden bygning til landbrug mv. opført i 2007 | areal: 528 m²
 • Bygning nr. 7: Garage opført i 2013 | areal: 63 m²
 • Bygning nr. 3: Bygning til kontor opført i 1920 | areal: 20 m²
 • Bygning nr. 5: Anden bygning til landbrug mv. opført i 1997 | areal: 514 m²
 • Bygning nr. 6: Anden bygning til landbrug mv. opført i 2017 | areal: 1061 m²
Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. stuehusets computerberegnede ejendomsvurdering.

Mere end en matrikel

Der er registreret 3 matrikler på adressen:

 • GRÆSTED OVERDREV, GRÆSTED - matrikel 13
 • GRÆSTED OVERDREV, GRÆSTED - matrikel 12
 • GRÆSTED OVERDREV, GRÆSTED - matrikel 30

Teknisk Anlæg

Der er registreret et teknisk anlæg på adressen:

 • Type: Tank
 • Etableringsår: 2008
 • Placering: Indendørs
 • Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)
 • Status: I driftBBR-oplysningerne er sidst opdateret den 12 september, 2023 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Vi kunne ikke finde et energimærke på Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted sidst vi kiggede (28. februar 2020). Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 28 februar, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted er centralvarme med en fyringsenhed, dvs. Fast brændsel og olie eller gas. Der er desuden Brændeovne og lignende med skorsten på adressen.

!Fjernvarme

Der er desværre ikke endnu mulighed for fjernvarme på Ny Mårumvej 89. Den nærmeste fjernvarmeforsyning er Græsted Fjernvarme A.m.b.a - Se forsyningsområde og anden information om Græsted Fjernvarme A.m.b.a her ».

Eventuelle udvidelsesplaner for Græsted Fjernvarme A.m.b.a, der kan give fjernvarme til stuehuset på Ny Mårumvej 89 kan muligvis findes ved at kigge nærmere på:

.Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »


Hæftelser

Ejendommen Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted har en enkelt hæftelse på 9.707.000 DKK.

Realkreditpantebrev
Dato18. Apr, 2017
Prioritet6
Typerealkreditpantebrev
Hovedstol9.707.000 kr.
Rentesats0.5 %
Rentetypefast
KreditorerREALKREDIT DANMARK A/S
noteDen tinglyste rente er fornuftig.


Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 27 juni, 2023  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Bygningen er ikke fredet eller tildelt bevaringsværdi

Gribskov Kommune har ikke fredet stuehuset på Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted eller tildelt den bevaringsværdi.

Bevaringsværdi af Ny Mårumvej 89

Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
< lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

Du kan kontakte Gribskov Kommune for mere information.


Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasenMere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted

Naboerne
familier med aktivt landbrug

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted er familier med aktivt landbrug , d.v.s. conzoom®-typen Landbrugere.

Landbrugere

Landbrugere
familier med aktivt landbrug

 • Familier med og uden børn
 • Bor i store, ældre huse
 • Middel købekraft
 • Bilister
 • Mange har husdyr
 • Læser Jyllands-Posten og lytter til lokalradio
 • Traditionelle og går i kirke

Geodemografi

Hos Landbrugerne finder vi aktive, professionelle landmænd og -kvinder. Størstedelen af dem er par i alderen 40 til 60 år, men der er også en stor andel aktive landmænd, som er op mod 75 år. I hjem med børn, kan man gå ud fra, at børnene arbejder sammen med deres forældre mod målet om et generationsskifte

En del har enten en erhvervsfaglig eller mellemlang videregående uddannelse. For at drive landbrug, vil den ofte være i en landbrugsfaglig retning

Landbrugere finder vi i alle socialklasser, dog er de overrepræsenterede i den øvre middelklasse. Det skyldes dels, at indtægterne svinger meget; ikke bare for den enkelte landmand, afhængig af årets produktion og prisudvikling, men også fra landmand til landmand, afhængig af det produkt, der produceres

Landbrugere dækker over alle former for produktion, fra korn og slagtedyr til jordbær og juletræer. De bedst stillede har store formuer og ligger tæt på D-gruppen med Velhavere. Til det kan siges, at en del af landets mest velhavende faktisk er Landbrugere og bor på store og dyre landbrugsejendomme. Ikke alle er direkte involverede som professionelle landmænd, de bor bare i samme område

Landbrugere bor i ældre stuehuse til landbrug, men mange bor også i nyere enfamiliehuse, der har erstattet de tidligere traditionelle stuehuse. De ældste boliger er i bindingsværk, men uanset hvor gamle de er, så er de fleste blevet moderniseret flere gange i årenes løb. Driftsbygningerne til landbrug med dyr er ofte meget nyere end selve stuehusene

Landmænd tænker ikke alene på bedriften, da næsten alle har enten aktier eller obligationer. Lidt mere end hver tiende Landbruger har også et lille sommerhus

Foruden alle maskinerne til produktion, har de fleste Landbrugere også en bil. Hver fjerde har to biler. De bor overalt i Danmark i både det åbne land og landsbyer

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Landbrugernes hverv skinner tydeligt igennem i deres livsstil. De er handy, nyder at gå i haven og er gerne ude i fritiden, hvor de ynder at gå på jagt, lystfiske eller ride. Decideret motion får kun cirka halvdelen dyrket i løbet af en uge, men de er jo også fysisk aktive i deres hverv, som for de fleste er langt over 50 timer ugentligt

Gården kræver konstant opmærksomhed og derfor besøger de sjældnere venner og familie end gennemsnittet. Det er heller ikke ligetil med rejser. Hvis de holder ferie, gør mange det hjemme i lille Danmark, måske i sommerhuset

I stedet holder man traditionerne i hævd: Maden er gammeldags dansk af klassiske råvarer og hjemmelavet – hver femte bager hver uge – og søndag er oftere lig med kirke end for nogen anden type. Mens manden er i marken, har konen ofte gang i køkkenhaven, eller måske det er omvendt. Efter endt arbejdstid fortsætter dagen ofte med reparationer eller mindre renoveringer af stalde og bygninger. Aftenkaffen nyder de sammen over den hjemmebagte kringle. De læser LandbrugsAvisen og Maskinbladet inden de går til ro, for de skal tidligt op hver eneste dag

Landbrugere læser for det meste lokalavisen og Jyllands-Posten. De ældre har indstillet radioen på P4’s eller lokalradioens frekvens og bliver orienteret ad dén vej, mens de yngre hellere lader sig underholde af P3, mens de pløjer, sår, plejer og høster. Internettet bruger de oftest til arbejdsrelaterede aktiviteter som at se vejrudsigten, finde vej eller ordne bankforretninger og regnskab. Tre ud af fire klikker dog også forbi Facebook næsten lige så ofte som gennemsnittet, men underholdning er ikke noget, der bruges tid og penge på, hvorfor de også kun sjældent går ud og benytter sig af kulturtilbud. Til gengæld læser rigtig mange faglitteratur; at drive landbrug er ikke ukompliceret

Når Landbrugere skal rundt, foregår det som oftest i bilen. Til gengæld står cyklen langt oftere ubrugt hen end for befolkningen generelt. Det er kun enkelte Landbrugere, der træder i pedalerne på daglig basis

Du kan naturligvis møde Landbrugere i foderstof- eller maskinforretningen. Vil du i stedet se dem med en indkøbsvogn, skal du gå i den nærmeste lokale Spar-butik, i Super- eller Dagli’Brugsen. De økologiske varer skimtes sjældent i Landbrugernes kurve, medmindre de da selv er øko-certificerede

Landbrugere er først og fremmest Individorienterede, hvilket eventuelt er i kombination med at være Moderne eller Traditionelle. Landbrugere følger selvfølgelig meget med i erhvervs-, EU-, lokal- og miljøpolitik. Sidstnævnte interesserer man sig særligt for og en tredjedel mener, at erhvervets vækst må være vigtigere end miljøhensyn. Alligevel er hver femte medlem af en miljø- eller naturorganisation. Derudover mener Landbrugere, at flere privatiseringer kunne føre til øget effektivitet

Traditionelt har Landbrugere været trofaste Venstre-vælgere ved folketingsvalgene, men ved valget i 2015 blev der sat flere krydser ud for Dansk Folkeparti. Landbrugerne er i øvrigt flittige til at komme afsted til valgurnerne
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Ny Mårumvej 89 er data sidst opdateret 14 august, 2023.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Ny Mårumvej 89 hører til afstemningsområdet Græsted hvor der er 3.714 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 3.059 i Græsted, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 82.4 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Venstre det største parti i afstemningsområdet Græsted med 806 stemmer. Det svarer til 26.3 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Græsted (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Kristendemokraterne fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Græsted, med et indeks på 329 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

De Radikale klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Græsted, med et indeks på 70 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted at være meget lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der ingen anmeldte indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Ny Mårumvej 89. Det tyder på en meget lav indbrudsrisiko.

!Lav opklaringsprocent i 3230 Græsted

Opklaringsprocenten i 3230 Græsted er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Gribskolen - Græsted deldistrikt

Ny Mårumvej 89 hører under skoledistriktet Gribskolen - Græsted deldistrikt. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Gribskolen.

Gribskolen

GribskolenGribskolen, Græsted Stationsvej 10 i Gribskov Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.30
Undervisningseffekt:
-0.4
Forældre indkomst:
436.529 kr.
Afstand:
2,00 km
Info om Gribskolen

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Gribskolen - Græsted deldistrikt på kort

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted, via kobbernet.
 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 10 / 1 Mbit/s

Se fibernet dækningsgrad omkring Ny Mårumvej 89God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Ny Mårumvej 89 med vejledende downloadhastighed op til 50 - 100 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Ny Mårumvej 89 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 30 - 50 Mbit/s
 • Tre: 5 - 10 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 50 - 100 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Ny Mårumvej 89


Data sidst opdateret 11 januar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Ny Mårumvej 89, Græsted
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Ny Mårumvej 89

Den nærmeste overfladenære boring ligger 231 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Mårumvej 87. Boringen blev afsluttet 29 september, 1976. Brøndborer er ikke angivet. Formålet med boringen var Vandforsyningsboring/sænkning og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringen nåede en dybde på 23.5 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 187. 1098 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Ny Mårumvej 89.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
231 Vandforsyningsboring 23.5 187. 1098 »
240 Vandforsyningsboring 6.5 187. 1599 »
276 10.4 187. 1512 »
297 8.3 187. 1468 »
310 33.3 187. 582 »
341 43.0 187. 584 »
421 Vandforsyningsboring 29.0 187. 996 »
565 Vandforsyningsboring 30.5 187. 1146 »
693 31.0 187. 197 »
818 Vandforsyningsboring 122.5 187. 1274 »

Hvor langt er der fra Ny Mårumvej 89
til nærmeste

Risikovirksomhed

Haldor Topsøe A/S
Kolonne 3


Afstand: 25,47 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 46 m
Kapacitet: 600 kW


Afstand: 6,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Mesterbuen 6
3230 Græsted


Afstand: 1,00 km


Kort Læs mere

Apotek

Græsted Apoteksudsalg


Afstand: 2,47 km


Læs mere

Dagligvare

Fakta Butik 549


Afstand: 2.193 m


Læs mere

Renseanlæg

Græsted renseanlæg


Afstand: 2,88 km


Læs mere

Daginstitution

Gribskov Naturbørnehave


Afstand: 1518 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 3230 Græsted
Info om vej: Ny Mårumvej
Stamoplysninger for Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted
Geografiske koordinater 56.04349851°N, 12.28777026°Ø
Højde over havets overflade 35,5 m.o.h.
Sogn Græsted Sogn »
Politikreds Nordsjællands Politi
Adressens Id 2b3d6b24-c095-29a6-e044-0003ba298018
BFE nummer 8221886

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Ny Mårumvej 89, 3230 Græsted.