DinGeo — i hele Danmark

Vesteragegyden 37, 5683 Haarby

Sommerhuset på Vesteragegyden 37 i Haarby er opført i 1984 og indeholder 4 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 86 m2.

Ejendommen ligger i Assens Kommune. De nærmeste naboer er oftest seniorfamilier i det åbne land. Den årlige risiko for indbrud er 1.54 procent i området.

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her

Luftfoto af Vesteragegyden 37, 5683 Haarby fra foråret 2018. Matriklen er markeret med den grønne polygon og adressens koordinater (55.2020°N, 10.0059°E) er den lille grønne cirkel.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Vesteragegyden 37, 5683 Haarby

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Vesteragegyden 37, 5683 Haarby at være meget høj.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Vesteragegyden 37, 5683 Haarby ligger i den gamle Hårby kommune, der er klassificeret som Radonklasse 3. Det betyder at 3-10% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor høj.

Radonklasse 3 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 13 målinger i den gamle Hårby kommune. Af de 13 målinger var den højeste radonkoncentration 230 Bq/m3 og middelkoncentationen var 68 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Vesteragegyden 37, 5683 Haarby er Smeltevandssand og -grus (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Vesteragegyden 37, 5683 Haarby er opført i 1984 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

!Bygningen

Vesteragegyden 37, 5683 Haarby er uden registreret kælder. Bygninger uden kælder har øget risiko for radonindsivning direkte i stueplanet.

Radon i danske boliger
Der er meget høj radonrisiko på Vesteragegyden 37, 5683 Haarby.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Jordforurening

Ejendommen

Der er ingen registreret jordforurening på ejendommen Vesteragegyden 37, 5683 Haarby.

Området

Der er heller ikke registreret jordforureninger i en omkreds af 500 meter fra Vesteragegyden 37, 5683 Haarby.

Kortet ovenfor viser jordforureningerne i området omkring matriklen 7bd-Brydegård By, Dreslette, der hører til Vesteragegyden 37, 5683 Haarby (matriklen er markeret med med grøn). De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Vesteragegyden 37, 5683 Haarby. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om Jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Ved boligsalg har ejendomsmægleren pligt til at indhente oplysninger om, hvorvidt en ejendom er kortlagt som forurenet.
Læs mere om Jordforurening her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks MiljøportalSidst opdateret 05 august, 2019.

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Vesteragegyden 37, 5683 Haarby bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Syddanmark

Luftforurening

Udendørs luftkvalitet på Vesteragegyden 37, 5683 Haarby er gennemgående god.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 5.8 µg/m3, hvilket er under gennemsnittet i Danmark og langt under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 9.7 µg/m3, hvilket er under WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 13.1 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

Brændeovne og pejse

Der er en lav koncentration af brændeovne og pejse i Assens med i gennemsnit 13.2 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata for angiver den gennemsnitlige luftforurening i 2 meters højde for året 2012. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 4.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med omkring 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre sygdomme der nedsætter livskvalitet.
Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Vesteragegyden 37, 5683 Haarby

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

- Se støjkort på Vesteragegyden 37, 5683 Haarby -

Kortet viser trafikstøj i området omkring Vesteragegyden 37, 5683 Haarby. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Vesteragegyden 37, 5683 Haarby om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

PCB

Med et opførselsesår i 1984 er Sommerhuset på Vesteragegyden 37, 5683 Haarby ikke udsat i forhold til PCB forurening.


! Risiko for PCB i bygningen

Vesteragegyden 37, 5683 Haarby er bygget i perioden 1978-1986 hvor der som hovedregel ikke blev anvendt PCB i byggematerialer, men der anvendtes stadig PCB, særlig i lysstofarmaturemere. Vær specielt opmærksom på originale fuger, lysstofarmaturer, slidstærke malinger og gulvbelægninger.


Risiko for PCB i indeluft

Huset er bygget i en periode hvor PCB stort set ikke anvendtes. På den baggrund vurderes risiko for påvirkning af indeluften med PCB fra byggematerialer, at være lille.

Find mere information om PCB i kontorejendomme og off. institutioner fra 1984: PCB-guiden

Mere info om PCB:

Poly-Chlorede Biphenyler (PCB) er en miljøgift, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, og pårvirker immunforsvaret. PCB er til stede i op mod hvert fjerde danske parcelhus fra 1950-1977. Det vurderes at op mod 62.000 danske boliger på grund af forurenede byggematerialer har for meget PCB i indeluften. De helbredsmæssige konsekvenser er ikke endnu fuldt ud kendte...

Læs mere om PCB i danske boliger her »

Datakilder:
PCB-Guiden
Bolius

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Vesteragegyden 37, 5683 Haarby har hårdhed: 12 - 18. Det betyder at vandet er klassificeret som temmeligt hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Vesteragegyden 37, 5683 Haarby

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Vesteragegyden 37, 5683 Haarby.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er middelhøj og den hydrauliske ledningsevne er middeldårlig.

Lavninger

Vesteragegyden 37, 5683 Haarby ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Risikoen for oversvømmelse ved skybrud afhænger i høj grad af en boligs placering i terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) udregnet fra Danmarks Højdemodel. Sorte firkanter er nedløbsriste. Matriklen der hører til Vesteragegyden 37, 5683 Haarby er markeret med med grøn. De Blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Middelhøj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Vesteragegyden 37, 5683 Haarby er 35 procent. Det betyder, at ca. 35 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 250 - 275 mm/dag i området omkring Vesteragegyden 37, 5683 Haarby. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Vesteragegyden 37, 5683 Haarby ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand ikke umiddelbart udgør et problem*.
Grundvand i perioden 1991-2010

I perioden 1991-2010 er den gennemsnitlige grundvandsdybde i området vurderet at være 7.7 meter. I perioder med meget nedbør lå grundvandet i en dybde på kun 5.9 meter*.

Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2021-2050

Baseret på en såkaldt våd klimamodel vurderes det at det gennemsnitlige grundvandsspejl i perioden 2021-2050 vil stige 0.9 meter. Det betyder at den gennemsnitlige grundvandsdybde i området kan forventes at stige til 6.8 meter.

Med en våd klimamodel estimeres den høje grundvandsstand i perioden 2021-2050 at stige 1.1 meter i forhold til nuværende høje niveau. dvs en forventet grundvandsdybde på 4.8 meter under perioder med ekstrem nedbør.


Længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om grundvandsdybden via boringer tæt på adressen

(*) Forbehold: Grundvandsdybderne er gennemsnitlige dybder udregnet i 500x500 meter celler. Der knytter sig desuden en lange række usikkerheder til både de nuværende -og specielt fremtidige grundvandsdybder. Læs mere her »
Under Geologi (længere nede på denne side) har du mulighed for at finde præcise grundvandsdybder i geologiske boringer tæt på adressen.Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen, GEUS og Klimatilpasning.dk

Vandløbsoversvømmelse

Vesteragegyden 37, 5683 Haarby er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Kortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Vesteragegyden 37, 5683 Haarby. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Vesteragegyden 37, 5683 Haarby ligger i en højde på 7.3 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Kortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 700 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Vesteragegyden 37, 5683 Haarby. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. På det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

I forbindelse med EUs oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget fjorten afgrænsede områder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb anses som sandsynlig.

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Vesteragegyden 37, 5683 Haarby

BBR oplysninger

Sommerhuset på Vesteragegyden 37 i Haarby er opført i 1984 og indeholder 4 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 86 m2.


Nedenfor har vi samlet flere BBR informationer om Vesteragegyden 37, 5683 Haarby.

Generelle BBR informationer om Vesteragegyden 37, 5683 Haarby
Anvendelse Sommerhus.
Boligtype Sommer-/fritidsbolig
Opførselsesår 1984
Ombygningsår 1998
Fredning -
Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
Antal Etager 1
Antal toiletter 1
Antal badeværelser 1
Antal værelser 4

BBR materialer og installationer for Vesteragegyden 37, 5683 Haarby
Ydervægsmateriale Træbeklædning
Tagmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
Varmeinstallation Elovne, elpaneler
Opvarmningsmiddel Elektricitet
Supplerende varme Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.)
Vandforsyning Privat, alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

BBR arealer for Vesteragegyden 37, 5683 Haarby (Bygning nr. 1)
Bygning, Samlet areal 86 m2
Boligstørrelse 86 m2
Vægtet Areal 86 m2

Der er i BBR desuden registreret én anden bygning (Carport) på adressen.

BBR data er sidst opdateret den 7 juni, 2020.


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Vesteragegyden 37, 5683 Haarby. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Vi kunne ikke finde et energimærke på Vesteragegyden 37, 5683 Haarby sidst vi kiggede (21. februar 2020). Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra det elektroniske energimærke »
Sidst opdateret 21 februar, 2020


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Vesteragegyden 37, 5683 Haarby har elektrisk opvarmning. Der er desuden Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.) på adressen.

!Fjernvarme

Adressen befinder sig ikke indenfor et fjernvarmeværk forsyningsområde.

Haarby Kraft-Varme Amba er den nærmeste fjernvarmeforsyning. Hvis Haarby Kraft-Varme Amba har planer for udvidelse af deres forsyningsområde til at inkludere Vesteragegyden 37 bør det fremgå i (i) lokal- og kommuneplanerne og/eller (ii) forsyningens egen hjemmeside.Mere info om Boligopvarmning

Fjernvarme er den miljømæssigt reneste boligopvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. Fjernvarme er stort set altid et plus, men man skal dog også være opmærksom på tilslutnings- og/eller forblivelsespligt.

DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »

Hæftelser

Ejendommen Vesteragegyden 37, 5683 Haarby har 2 hæftelser, der samlet beløber sig til 704.044 kr .

Realkreditpantebrev
Dato08. Dec, 2015
Prioritet3
TypeRealkreditpantebrev
Hovedstol549.000 kr.
Rentesats0.674 %
Rentetypevariabel
KreditorerREALKREDIT DANMARK A/S
noteDen tinglyste rente er fornuftig.
Ejerpantebrev
Dato08. Dec, 2015
Prioritet4
TypeEjerpantebrev
Hovedstol155.044 kr.
Rentesatsikke opgivet
Rentetypevariabel
Kreditorer Skjult


Sidst opdateret 4 juli, 2020.

Slå boligen op direkte på tinglysning.dk her: https://www.tinglysning.dk/m/ejendom/0e57da7d-e80e-4e31-9899-e0a51c676ce6 »


Mere info om Hæftelser:

Siden maj 2014 har der været åben for gratis og fri adgang til hæftelser på tinglysning.dk. Hæftelse er det juridiske term for en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev der er i ejendommen. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Bygningen er ikke fredet eller bevaringsværdig

Hovedbygningen på Vesteragegyden 37, 5683 Haarby er ikke fredet eller tildelt bevaringsværdi.

Du kan kontakte Assens Kommune for mere information.

Bevaringsværdien af Vesteragegyden 37

Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
< lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

Manglende bevaringsværdi indikerer naturligvis ikke noget om husets brugsværdi. Den manglende bevaringsværdi kan desuden skyldes at kommunen kun i mindre omfang har registreret bygningers bevaringsværdi.


Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasenMere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Vesteragegyden 37, 5683 Haarby

Naboerne - Grønne Fingre

Grønne fingre
Grønne fingre (Conzoom type).


Beboerne i området omkring Vesteragegyden 37, 5683 Haarby er mestendels conzoom®-typen Grønne Fingre

Grønne Fingre

Langt størstedelen med Grønne fingre er fra 50 år og op. Der er lige mange enlige og par, men næsten ingen har hjemmeboende børn. En tredjedel har klaret sig med folkeskolen, men et større antal har taget en erhvervsfaglig uddannelse, som de så har brugt til erhverv, der er knyttet til deres lokalområde. Man kan være eller har været beskæftiget ved den lokale håndværksvirksomhed eller beskæftiget i tilknytning til de omkringliggende landbrug.

Grønne fingre har ikke mange penge mellem hånderne. Men de forstår at få dem til at række og mange har bygget en fornuftig formue op, blandt andet i deres ejerboliger, som de har købt og betalt. Mange har forladt arbejdsmarkedet og er gået på efterløn eller pension. De, der arbejder endnu, er lønmodtagere eller selvstændige. De korte uddannelser og det generelt lave lønniveau betyder, at Grønne fingre primært ligger i de lavere socialklasser.

Boligen er for de fleste et enfamiliehus og for andre et stuehus til en nedlagt landbrugsejendom. Det er en ældre bolig på 130 m² eller mere, som ligger i det åbne land og mange af dem er endnu opvarmet med flydende brændsel. Boligerne kan ofte erhverves til en handelspris langt under den reelle værdi, dog afhængig af landsdel.

Der langt til alting, så Grønne fingre har som andre på landet mindst en bil til rådighed og mere end hver femte har to biler.

Adfærd, livsstil og holdninger

Grønne fingre lever et afslappet seniorliv med jord under neglene fra det havearbejde, som de fornæjer sig med i stor stil. Udover at have grønne fingre, er de også glade for gør-det-selv arbejde og for at tage på fisketur. Når de ikke er udenfor, hygger de sig indenfor med håndarbejde og hjemmebag.

Livet leves med det nære for øje. De interesserer sig mere for egns- og lokalspørgsmål end gennemsnittet og læser også oftere lokalavisen. Globaliseringen er til gengæld en skræmmende størrelse for mange. Ro finder mange i kirken, der besøges oftere af Grønne fingre end af danskerne som helhed.

Transport klares fortrinsvis med hjælp fra en motor. Det er som oftest i bil, som over 80 % benytter dagligt, men næsten hver femte kører også jævnligt på knallert eller scooter. Til gengæld kommer kun ganske få op på cyklen på daglig basis og fysisk aktivitet er sjældnere blandt Grønne fingre, da kun fire ud af ti får dyrket motion på ugentlig basis. De, der gør, foretrækker ofte svømning eller badminton og lidt færre går til gymnastik.

Idenyt og Samvirke finder man ofte på stuebordet, hvor de ligger sammen med Gør Det Selv og Haven fra Haveforeningen, ligesom de modtager Danmarks Jægerforbunds medlemsblad. De bytter sig gerne til ugeblade og nyder at læse novellerne i disse. En del er også medlem af ældre Sagen og Coop. Det giver endnu mere læsestof i huset, hvilket de Grønne fingre nyder.

De er enige med de fleste om at se DR1 og TV2 og hver tiende ser også TV2 Charlie. Hverdagsindkøbene klarer de i den lokale Spar eller DagliBrugsen. Skal der handles stort, så tager de helst bilen til den nærmeste Netto eller Super Brugsen.

Grønne fingre er måske ikke lige så hurtige på tastaturet, som de er i haven. Men de besøger ofte sider som guloggratis.dk eller dba.dk, hvor de gerne gør en god handel. Internettets værdi i hverdagen forstår de, men de kan være bekymrede for, om den moderne teknologi tager magten fra mennesker. Dog er der flere blandt denne type, der ikke har internetadgang end blandt befolkningen generelt og mange føler sig utrygge ved digitaliseringen.

Rigtig mange foretrækker at holde ferie i Danmark, men der er også en del, der tager sydpå. Som helhed er udlandsferierne sparsomme, da man hellere bruger ferien hjemme og pengene på haven og huset.

Der er flest Traditionelle-individorienterede, dernæst Traditionelle-fællesskabsorienterede og Traditionelle med Grønne fingre.

Ved det seneste valg stemte hver tredje på Socialdemokraterne og hver fjerde på Venstre. Ved næste folketingsvalg forventer de, der har besluttet sig, at stemme på Venstre eller Socialdemokraterne og en stadig stigende andel på Dansk Folkeparti.

Enten er de en ganske overset målgruppe eller også har de ikke gjort noget ved de direkte henvendelser, som de får, siden der er få med Grønne fingre på Robinsonlisten. Til gengæld siger flere Nej tak til tilbudsaviser og reklamer, så vil du i dialog med Grønne fingre, så send dem gerne et brev.

vis mere »


Sidst opdateret 10 maj, 2020.

Mere info om Conzoom:

Naboerne er defineret via conzoom® geodemografisk klassificering, der opdeler og beskriver den danske befolkning i 9 grupper og 36 typer. Med et opslag på Dingeo kan du se hvilken gruppe og type, der er overrepræsenteret omkring opslagsadressen. Læs mere om Conzoom data her »

Datakilder:
Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Vesteragegyden 37 hører til afstemningsområdet Dreslette hvor der er 628 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 569 i Dreslette, der afgav deres stemme. Det svarer til en utrolig flot valgdeltagelse på hele 90.6 procent, hvilket er langt over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Venstre det største parti i afstemningsområdet Dreslette med 184 stemmer. Det svarer til 32.3 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Dreslette (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Venstre fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Dreslette, med et indeks på 138 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Liberal Alliance klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Dreslette, med et indeks på 46 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Vesteragegyden 37, 5683 Haarby at være mellem.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 3 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Vesteragegyden 37. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 78 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 15.38 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.54 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 5683 Haarby

Opklaringsprocenten i 5683 Haarby er meget lav. I perioden 2011-2018 blev kun 3-4% af alle indbrud opklaret. Det er endnu lavere end landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Dreslette Skole

Vesteragegyden 37 hører under skoledistriktet Dreslette Skole. I skoledistriktet er der 0 folkeskoler, nemlig

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Vesteragegyden 37, 5683 Haarby.

  • Fibernet: Én udbyder, der tilbyder hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
  • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke muligt på adressen
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 14 forskellige udbydere med hastighed op til 5 / 1 Mbit/s

Se fibernet dækningsgrad omkring Vesteragegyden 37! Begrænset mobildækning

Der er begrænset 4G mobildækning på Vesteragegyden 37 med vejledende downloadhastighed op til 30 - 50 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Vesteragegyden 37 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 30 - 50 Mbit/s
  • Tre: 20 - 30 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 5 - 10 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Vesteragegyden 37

Sidst opdateret 06 juli, 2020.
Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Vesteragegyden 37, Haarby
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

DinGeo indsamler og viser detaljerede oplysninger om bredbånd og mobildækning på alle adresser i hele Danmark. Vi sammensætter desuden de uafhængige geodata med daglig opdaterede tilbud, så du kan overvåge bredbåndstilbud og sikre den bedste og billigste internetløsning på netop din adresse. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Datakilder: Erhverstyrelsens Tjekditnet.dk, heylink.com, Trustpilot.dk

Geologi

Jordarten under Vesteragegyden 37, 5683 Haarby er Smeltevandssand og -grus.

Smeltevandssand og -grus er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider.

Smeltevandssand og -grus består af dårligt sorteret sand og grus afsat i f.eks. smeltevandsfloder. Sandet er ofte lagdelt og krydslejret, og kan stedvis være stærkt forstyrret af senere isoverskridelser.

Smeltevandssand
Typisk Smeltevandssand aflejret under istid (Foto H.J. Granat).

Smeltevandssand og –grus har gode nedsivningsegenskaber og derfor er risiko for oversvømmelse ved skybrud lille.

Smeltevandssand og smeltevandsgrus indeholder i nogle tilfælde små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Smeltevandssand og smeltevandsgrus under boligen kan derfor øge risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Vesteragegyden 37

Den nærmeste overfladenære boring ligger 364 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Brunshuse-Brydegård. Boringen blev afsluttet 5 oktober, 1979. Brøndborer var Geotek. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 3.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 153. 212 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Vesteragegyden 37.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
364 Geoteknisk boring 3.0 153. 212 »
367 3.1 153. 211 »
536 Vandforsyningsboring 19.0 153. 134 »
547 153. 218 »
652 3.0 153. 210 »
728 5.0 153. 217 »
812 20.5 153. 92 »
816 37.4 153. 123 »
818 39.0 153. 93 »
908 3.1 153. 208 »

Hvor langt er der fra Vesteragegyden 37
til nærmeste

Risikovirksomhed

Dan-Foam A/S
Kolonne 2


Afstand: 20,11 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 50 m
Kapacitet: 750 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Helnæsvej 9
5631 Ebberup


Afstand: 1,00 km


Kort Læs mere

Apotek

Haarby Filialapotek


Afstand: 7,89 km


Læs mere

Dagligvare

SPAR Ebberup


Afstand: 4,70 km


Læs mere

Renseanlæg

Å Strand Renseanlæg


Afstand: 3,17 km


Læs mereKøb en detaljeret køberrapport om boligen og dens opland, så du er klædt på til bolighandlen