DinGeo — i hele Danmark

Assens Kommune

Assens Kommune har 41.390 indbyggere og et årligt budget på 2.7 mia. Kommunen har fine nøgletal på nogle områder. Blandt andet er det en fredelig kommune, med et lavt antal af indbrud og voldsforbrydelser. Kommunen arbejder åbent med dens fremtidsvisioner via projektet Vision 2030

Der er en flot landbrugsproduktion i kommunen med fokus på mejeribrug, svineavl, kvægavl og dyrkning af sukkerroer. Dyrket, frugtbar morænejord udgør hovedparten af kommunen. Strukturreform og effektiviseringer har betydet at antallet af bedrifter er reduceret til 1/3 siden 1970, og den gennemsnitlige brugsstørrelse er hævet. Erhvervslivet er alsidigt med mange offentlige og private servicevirksomheder og industribrancher. Den overvejende del af kommunens arbejdspladser ligger i Assens og beskæftiger lokal arbejdskraft; den beskedne pendling sker især til Odense.


Kontakt

Adresse:
Assens Kommune
Rådhus Allé 5,
5610 Assens

Email:
assens@assens.dk

Webside:
www.assens.dk

Nøgletal for Assens Kommune

! Dårligt helbred #69/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 14 procent af indbyggerne i Assens Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #38/98

Middellevetiden i Assens Kommune er 80.8 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Assens Kommune sig på plads nr. 38. Over de sidste fire år er middellevetiden i Assens Kommune øget med 0.9 år.

! Alkoholforbrug #61/98

Der er en del i Assens Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 8.7 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Assens Kommune på en 61. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #85/98

Der er desværre alt for mange rygere i Assens Kommune. I 2013 røg 23.9 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #75/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Assens Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 24.9 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Assens Kommune på en 75. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #71/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Assens Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 17.2 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 71. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #7/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Assens Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1398 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1325 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #75/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Assens Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.9 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #34/98

I 2019 var 1.4 per 1000 indbyggere i Assens Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #16/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 16 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Assens Kommune behandlet 1862 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 19 dage. Prisen var i 2019 600 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Assens Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #84/98

Blandt Assens Kommunes folkeskoleelever trives 26.4 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 84 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (26.4 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #14/98

Assens Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.262. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 14. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #51/98

I 2017 var Assens Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.8. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #54/96

I 2018 var 3.4 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Assens Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #56/98

Der er i Assens Kommune 62.8 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 56. plads.

! Anbragte Børn #70/98

1.1 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 70. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #19/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Assens Kommune 76.1 procent.Det placerer kommunen på en flot 19. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Assens Kommune her »
! Udgifter til idræt #44/98

Assens Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Assens Kommune i gennemsnit 863 kr. om året pr. borger på idræt. 592 kr. på drift og 271 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #54/98

Assens Kommune har 16.6 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 54. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #58/98

Borgerne i Assens Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 5.9 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #4/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Assens Kommune 3.3 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #23/98

I 2017 var der i Assens Kommune 1.2 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #14/98

I 2017 var der i Assens Kommune 22.9 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #88/98

Assens Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 163,151 kr.Det er den 88. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #55/98

Assens Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 60,713 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #65/98

I Assens Kommune er der 2.9 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 65. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #80/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Assens Kommune 26.1 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 19 højeste skatteprocent blandt landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #21/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Assens Kommune 22.12, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 21 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #84/98

Assens Kommune har en langfristet gæld på 23,398 kr per indbygger.Det er danmarks 15. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #63/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 74.5 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Assens Kommune på 63. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 75.1 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #79/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Assens Kommune at falde med 1.0 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #66/98

I Assens Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.8 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #60/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Assens Kommune var 293,082 kr. Det er en den 60. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #76/98

4.0 procent af befolkningen i Assens Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #86/98

De seneste års jobvækst er gået udenom Assens Kommune. Antallet af job i kommunen er faldet 0.6 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Assens Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Assens Kommune
Der er 598 boliger til salg i Assens Kommune

Dags dato (8. december 2023) er der 598 boliger til salg i Assens Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 787 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Assens Kommune:

Se alle boliger til salg i Assens Kommune her »

Grundskoler i Assens Kommune

Folkeskoler i Assens Kommune


Assens Kommune er inddelt i 14 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 15 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Assens Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 62,599 kr., er den 26. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Assens Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Assens Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Assens Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Ebberup Skole | 3.495   0.0 | 410,608 kr. assens-ebberup 
Salbrovadskolen | 3.641   - 379,579 kr. assens-salbrovad 
Peter Willemoesskolen | 3.536   -1.0 | 349,602 kr. assens-assens 
Flemløse Skole - - - -
Glamsbjergskolen - 1.0 | - assens-glamsbjerg 
Gummerup Skole - - - assens-gummerup 
Dreslette Skole - - - assens-dreslette 
Hårby Skole | 3.733   -1.0 | 426,127 kr. assens-haarby 
Brylle Skole | 3.549   - 482,181 kr. assens-brylle 
Tallerupskolen | 3.674   0.0 | 480,510 kr. assens-tallerup 
Tommerup Skole - 0.0 | - assens-tommerup 
Verninge Skole | 3.742   - 424,755 kr. assens-verninge 
Skallebølle Skole - - - assens-skalleboelle 
Vissenbjerg Skole | 3.596   0.0 | 455,415 kr. assens-vissenbjerg 
Aarupskolen | 3.647   0.0 | 454,264 kr. assens-aarup 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Assens Kommune

I Assens Kommune er der 5 Privatskoler.

Privatskoler i Assens Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Strandmølleskolen 0.0 |
Glamsbjerg Fri-og Efterskole 0.0 |
Køng Idrætsfriskole 0.0 |
Friskolen i Jordløse -
Frøbjerg-Orte Friskole 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.