DinGeo — i hele Danmark

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune har 105.037 indbyggere, hvilket gør den til landets syvendestørste målt på indbyggerantal. Frederiksberg er en relativt rig kommune med skatteindtægter pr. indbygger over gennemsnittet.

Set i forhold til Danmarks øvrige kommuner bruger Frederiksberg få penge på jobcentre. Kun Dragør og Fredericia har lavere udgifter til administration af jobcentre end Frederiksberg. Andre områder, hvor kommunen bruger relativt få penge, er folkeskoler, tandpleje, veje, kommunalbestyrelsen og sygedagpenge. Omvendt bruger kommunen mange penge på dagtilbud til børn og unge (dagpleje, vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og klubber) og teatre. Anlægsudgifterne i kommunen er også høje set i forhold til driftsudgifterne.

Frederiksberg kommune har danmarks højeste befolkningstæthed. Der bor forholdsvis mange vellønnede funktionærer og private næringsdrivende i kommunen. Den gennemsnitlige indkomst er ca. 20% over niveauet i Københavns Kommune, og skatteprocenten er mærkbart lavere. Mange steder er bebyggelsen præget af, at der har været økonomi til at gennemføre byggeri af høj håndværksmæssig og arkitektonisk standard. Kommunen har siden 1909 været styret af Det Konservative Folkeparti.


Kontakt

Adresse:
Frederiksberg Kommune
Smallegade 1,
2000 Frederiksberg

Email:
raadhuset@frederiksberg.dk

Webside:
www.frederiksberg.dk

Nøgletal for Frederiksberg Kommune

Dårligt helbred #1/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 7 procent af indbyggerne i Frederiksberg Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et under landsgennemsnittet og tyder på en relativ sund gennemsnitlig befolkning.

! Middellevetid #35/98

Middellevetiden i Frederiksberg Kommune er 80.9 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Frederiksberg Kommune sig på plads nr. 35. Over de sidste fire år er middellevetiden i Frederiksberg Kommune øget med 1.7 år.

! Alkoholforbrug #86/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Frederiksberg Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 10.1 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Frederiksberg Kommune på en 86. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #58/98

Der er desværre en del rygere i Frederiksberg Kommune. I 2013 røg 22.0 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #2/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Frederiksberg Kommune er det heldigvis hele 35.5 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Frederiksberg Kommune på en 2. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #2/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Frederiksberg Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 7.7 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 2. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #87/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Frederiksberg Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1782 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1597 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #15/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Frederiksberg Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.1 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #13/98

I 2019 var 0.9 per 1000 indbyggere i Frederiksberg Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #84/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 84 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Frederiksberg Kommune behandlet 1221 byggesager med 13 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 65 dage. Prisen var i 2019 397 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Frederiksberg Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #46/98

Blandt Frederiksberg Kommunes folkeskoleelever trives 30.9 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 46 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (30.9 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #70/98

Frederiksberg Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.080. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 70. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #8/98

I 2017 var Frederiksberg Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.7. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #5/96

I 2018 var 1.4 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Frederiksberg Kommune. Det er langt under landsgennemsnittet og vidner om børn og forældre med fokus på sund livsstil og sundhed.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #80/98

Der er i Frederiksberg Kommune 49.4 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 80. plads.

Anbragte Børn #8/98

0.5 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 8. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #67/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Frederiksberg Kommune 71.2 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 67. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Frederiksberg Kommune her »
! Udgifter til idræt #78/98

Frederiksberg Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Frederiksberg Kommune i gennemsnit 675 kr. om året pr. borger på idræt. 492 kr. på drift og 183 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #13/98

Frederiksberg Kommune har 22.1 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 13. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #48/98

Borgerne i Frederiksberg Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.2 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #82/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Frederiksberg Kommune 10.3 procent. Det er over landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #32/98

I 2017 var der i Frederiksberg Kommune 1.4 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #91/98

I 2017 var der i Frederiksberg Kommune 57.8 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #10/98

Frederiksberg Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 239,099 kr.Det er den 10. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #8/98

Frederiksberg Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 54,682 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #9/98

I Frederiksberg Kommune er der 5.2 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 9. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #2/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Frederiksberg Kommune 22.8 %, hvilket er under landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 2 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #48/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Frederiksberg Kommune 24.75, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 48 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #50/98

Frederiksberg Kommune har en langfristet gæld på 16,502 kr per indbygger.Det er danmarks 50. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #32/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 77.1 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Frederiksberg Kommune på en flot 32. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 77.0 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #21/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Frederiksberg Kommune at vokse med 8.3 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #2/98

I Frederiksberg Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.0 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #11/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Frederiksberg Kommune var 367,972 kr. Det er en den 11. højeste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #10/98

1.8 procent af befolkningen i Frederiksberg Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #82/98

De seneste års jobvækst er gået udenom Frederiksberg Kommune. Antallet af job i kommunen er faldet 0.3 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Frederiksberg Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Frederiksberg Kommune
Der er 234 boliger til salg i Frederiksberg Kommune

Dags dato (19. juli 2024) er der 234 boliger til salg i Frederiksberg Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 745 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Frederiksberg Kommune:

Se alle boliger til salg i Frederiksberg Kommune her »

Grundskoler i Frederiksberg Kommune

Folkeskoler i Frederiksberg Kommune


Frederiksberg Kommune er inddelt i 9 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 14 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Frederiksberg Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 58,102 kr., er den 10. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Frederiksberg Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Frederiksberg Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Frederiksberg Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Lindevangskolen | 3.544   0.0 | 370,083 kr. frederiksberg-lindevang 
Søndermarkskolen | 3.581   -1.0 | 446,865 kr. frederiksberg-soendermark 
Skolen på Duevej | 3.671   0.0 | 526,289 kr. frederiksberg-duevej 
Skolen ved Bulowsvej | 3.654   0.0 | 474,234 kr. frederiksberg-bulow 
Skolen på La Cours Vej | 3.649   0.0 | 456,387 kr. frederiksberg-lacours 
Skolen på Nyelandsvej | 3.597   -1.0 | 402,607 kr. frederiksberg-nyelands 
Ny Hollænderskolen | 3.665   0.0 | 537,471 kr. frederiksberg-nyhollaender 
Tre Falke Skolen | 3.561   0.0 | 352,843 kr. -
Skolen ved Søerne | 3.517   0.0 | 472,155 kr. frederiksberg-vedsoerne 
Skolen på Grundtvigsvej | 3.554   - - frederiksberg-grundtvig 
NEXT Uddannelse København, 10. klasse Frederiksberg - - - -
TEC , 10. klassecenter - - - -
Niels Brock, EUD-forberedende 10. klasse - - - -
Niels Brock, gymnasieforberedende 10. klasse - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Frederiksberg Kommune

I Frederiksberg Kommune er der 6 Privatskoler.

Privatskoler i Frederiksberg Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Frederik Barfods Skole 1.0 |
Kaptajn Johnsens Skole 0.0 |
Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague 0.0 |
Frederiksberg Friskole -
Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen 0.0 |
Johannesskolen 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Ghettoområder i Frederiksberg Kommune

Der er 1 Ghettoområder i Frederiksberg Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Stjernen Frederiksberg 1314 34.8 52.9 1.65 52.8 62.8