DinGeo — i hele Danmark

Bornholms Regionskommune

Bornholms Kommune har 39.695 indbyggere og et årligt budget på 2.8 mia. kroner. Bornholm har relativt lave skatteindtægter pr. indbygger og modtager derfor årligt 1 mia. kroner fra den kommunale udligningsordning.

Set i forhold til Danmarks øvrige kommuner bruger Bornholm få penge på fritidsfaciliteter (drift af stadions, idrætsanlæg, svømmehaller og andre fritidsfaciliteter). Kun Vejen og Frederikssund bruger mindre på fritidsfaciliteter end Bornholm. Andre områder, hvor kommunen bruger få penge, er folkeskoler og dagtilbud til børn og unge (dagpleje, vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og klubber). Omvendt bruger kommunen mange penge på ældre og handicappede. Der er desuden relativt høje udgifter til museer, kultur, veje, personer med særlige behov samt administration af jobcentre.

Bornholms Kommune har 158 km kyststrækning og turisme har stor betydning for kommunen. Naturlandskabet varierer fra klippeland i nord og langs hele nordøstkysten til skoven Almindingen midt i kommunen og fine badestrande på sydøstkysten ved Dueodde. Næsten 2/3 af kommunen er opdyrket. Landbrugsproduktionen består af korn og frø samt svine- og fjerkræavl.


Kontakt

Adresse:
Bornholms Regionskommune
Ullasvej 23,
3700 Rønne

Email:
post@brk.dk

Webside:
www.brk.dk

Nøgletal for Bornholms Regionskommune

! Dårligt helbred #76/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 15 procent af indbyggerne i Bornholms Regionskommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #83/98

Middellevetiden i Bornholms Regionskommune er 79.5 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Bornholms Regionskommune sig på plads nr. 83. Over de sidste fire år er middellevetiden i Bornholms Regionskommune øget med 0.2 år.

Alkoholforbrug #21/98

Relativt få indbyggere i Bornholms Regionskommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 6.9 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Bornholms Regionskommune på en 21. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #18/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Bornholms Regionskommune, der ryger. I 2013 røg 19.0 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #71/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Bornholms Regionskommune er der alt for få fysisk aktive med kun 25.3 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Bornholms Regionskommune på en 71. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #35/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Bornholms Regionskommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 14.6 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 35. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #8/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Bornholms Regionskommune var der i 2017 i gennemsnit 1406 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1361 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #73/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Bornholms Regionskommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.9 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #95/98

I 2019 var 3.1 per 1000 indbyggere i Bornholms Regionskommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #52/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 52 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Bornholms Regionskommune behandlet 1258 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 58 dage. Prisen var i 2019 630 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Bornholms Regionskommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #98/98

Blandt Bornholms Regionskommunes folkeskoleelever trives 19.9 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 98 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (19.9 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #52/98

Bornholms Regionskommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.031. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 52. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #71/98

I 2017 var Bornholms Regionskommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.6. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #73/96

I 2018 var 4.5 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Bornholms Regionskommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #20/98

Der er i Bornholms Regionskommune 97.2 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 20. plads.

! Anbragte Børn #75/98

1.2 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 75. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #23/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Bornholms Regionskommune 75.6 procent.Det placerer kommunen på en flot 23. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Bornholms Regionskommune her »
! Udgifter til idræt #72/98

Bornholms Regionskommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Bornholms Regionskommune i gennemsnit 711 kr. om året pr. borger på idræt. 610 kr. på drift og 101 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #12/98

Bornholms Regionskommune har 22.6 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 12. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #29/98

Borgerne i Bornholms Regionskommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.8 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #5/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Bornholms Regionskommune 3.5 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #39/98

I 2017 var der i Bornholms Regionskommune 1.6 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #4/98

I 2017 var der i Bornholms Regionskommune 13.7 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #87/98

Bornholms Regionskommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 163,276 kr.Det er den 87. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #84/98

Bornholms Regionskommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 64,450 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #94/98

I Bornholms Regionskommune er der 2.3 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 5. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #84/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Bornholms Regionskommune 26.2 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 15 højeste skatteprocent blandt landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #88/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Bornholms Regionskommune 34.0, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 11 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #53/98

Bornholms Regionskommune har en langfristet gæld på 16,701 kr per indbygger.Det er danmarks 53. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #89/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 71.2 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Bornholms Regionskommune på 89. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 71.0 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #92/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Bornholms Regionskommune at falde med 6.2 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #85/98

I Bornholms Regionskommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 1.0 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #94/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Bornholms Regionskommune var 259,966 kr. Det er en den 5 laveste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #34/98

3.0 procent af befolkningen i Bornholms Regionskommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #49/98

Der er jobvækst Bornholms Regionskommune. Antallet af job i kommunen er vokset 1.9 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Bornholms Regionskommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Bornholms Regionskommune
Der er 376 boliger til salg i Bornholms Regionskommune

Dags dato (21. februar 2024) er der 376 boliger til salg i Bornholms Regionskommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 611 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Bornholms Regionskommune:

Se alle boliger til salg i Bornholms Regionskommune her »

Grundskoler i Bornholms Regionskommune

Folkeskoler i Bornholms Regionskommune


Bornholms Regionskommune er inddelt i 6 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 18 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Bornholms Regionskommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 67,280 kr., er den 42. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Bornholms Regionskommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Bornholms Regionskommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Bornholms Regionskommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Rønneskolen, erhvervsklassen - - - -
Kongeskærskolen | 3.622   0.0 | - bornholm-kongeskaer 
Hans Rømer Skolen, Afdeling Mosaik - - - -
Svartingedal Skole | 3.690   - - bornholm-svartingedal 
Skole Nord, afdeling Klemensker - - - -
Paradisbakkeskolen, Bodilsker afdeling - - - -
Paradisbakkeskolen | 3.638   1.0 | 394,697 kr. bornholm-paradisbakke 
Paradisbakkeskolen, Svaneke afdeling - - - -
Søndermarksskolen | 3.400   0.0 | 404,397 kr. bornholm-roenne 
Rønneskolen, afdeling Østre - - - bornholm-roenne 
Aavangsskolen | 3.527   0.0 | 371,404 kr. bornholm-aavang 
Hans Rømer Skolen, afdeling Vestermarie - - - -
Hans Rømer Skolen, Afdeling Aaker - - - -
10. klasseskolen - - - -
Skole Nord - - - -
Paradisbakkeskolen - - - -
Rønneskolen - - - -
Hans Rømer Skolen | 3.649   0.0 | - bornholm-hansroemer 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Bornholms Regionskommune

I Bornholms Regionskommune er der 7 Privatskoler.

Privatskoler i Bornholms Regionskommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Svaneke Friskole -
Friskolen Østerlars 0.0 |
Rønne Privatskole 0.0 |
Peterskolen, Rønne Kristne Friskole 0.0 |
Davidskolen 0.0 |
Bornholms Frie Idrætsskole 0.0 |
Sydbornholms Privatskole 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.