DinGeo — i hele Danmark

Brøndby Kommune

Brøndby Kommune har 35.594 indbyggere og et årligt budget på 2.8 mia. kroner.

Kommunen har relativt høje udgifter pr. indbygger. Det er således den danske kommune, der i forhold til indbyggerantal, bruger flest penge på kontanthjælp. Et andet udgiftstungt område, hvor Brøndby har landets højeste udgifter, er beskæftigelsesindsatsen (drift af jobcentre, løntilskud til ansatte i kommuner og seniorjob). Omvendt bruger kommunen knap så mange penge på vedligeholdelse af asfalt og grønne arealer, parker og anlæg. Der er desuden relativt lave udgifter til museer samt natur- og miljøbeskyttelse.

Brøndby Kommune udviklede sig efter anden verdenskrig fra landbrugsland til projekteret forstad på mindre end et halvt århundrede. Denne udvikling har fra kommunalt hold været styret af et socialdemokratisk flertal, som har sat sit præg på Brøndby Kommune gennem bl.a. et betydeligt socialt boligbyggeri. Brøndby er en idrætskommune, der blandt andet huser Danmarks Idræts-Forbund, Danske Spil, Idrættens Hus, og Brøndby Stadion.


Kontakt

Adresse:
Brøndby Kommune
Park Allé 160,
2605 Brøndby

Email:
brondby@brondby.dk

Webside:
www.brondby.dk

Nøgletal for Brøndby Kommune

! Dårligt helbred #69/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 14 procent af indbyggerne i Brøndby Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #83/98

Middellevetiden i Brøndby Kommune er 79.5 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Brøndby Kommune sig på plads nr. 83. Over de sidste fire år er middellevetiden i Brøndby Kommune øget med 1.2 år.

! Alkoholforbrug #41/98

Der er en del i Brøndby Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 7.6 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Brøndby Kommune på en 41. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #80/98

Der er desværre alt for mange rygere i Brøndby Kommune. I 2013 røg 23.6 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #85/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Brøndby Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 24.0 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Brøndby Kommune på en 85. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #73/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Brøndby Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 17.3 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 73. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #70/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Brøndby Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1698 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1659 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #91/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Brøndby Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 17.0 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #60/98

I 2019 var 1.7 per 1000 indbyggere i Brøndby Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #59/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 59 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Brøndby Kommune behandlet 754 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 80 dage. Prisen var i 2019 628 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Brøndby Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #54/98

Blandt Brøndby Kommunes folkeskoleelever trives 30.0 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 54 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (30.0 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #11/98

Brøndby Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.279. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 11. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #81/98

I 2017 var Brøndby Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.4. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #84/96

I 2018 var 6.5 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Brøndby Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #59/98

Der er i Brøndby Kommune 61.0 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 59. plads.

! Anbragte Børn #77/98

1.2 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 77. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #96/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Brøndby Kommune 61.9 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 96. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Brøndby Kommune her »
Udgifter til idræt #14/98

Brøndby Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Brøndby Kommune i gennemsnit 1248 kr. om året pr. borger på idræt. 907 kr. på drift og 341 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #92/98

Brøndby Kommune har 12.5 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 92. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #85/98

Borgerne i Brøndby Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 4.8 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #97/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Brøndby Kommune 27.8 procent. Det er over landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #79/98

I 2017 var der i Brøndby Kommune 2.3 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #87/98

I 2017 var der i Brøndby Kommune 53.6 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #45/98

Brøndby Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 178,414 kr.Det er den 45. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #97/98

Brøndby Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 72,443 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #86/98

I Brøndby Kommune er der 2.7 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 13. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #14/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Brøndby Kommune 24.3 %, hvilket er under landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 14 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #8/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Brøndby Kommune 20.5, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 8 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #20/98

Brøndby Kommune har en langfristet gæld på 11,565 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Brøndby Kommune på en flot 20. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #87/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 71.7 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Brøndby Kommune på 87. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 72.1 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #4/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Brøndby Kommune at vokse med 13.1 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #18/98

I Brøndby Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.1 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #57/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Brøndby Kommune var 295,444 kr. Det er en den 57. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #87/98

4.8 procent af befolkningen i Brøndby Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #9/98

Der er jobvækst Brøndby Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 5.6 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Brøndby Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Brøndby Kommune
Der er 98 boliger til salg i Brøndby Kommune

Dags dato (19. juli 2024) er der 98 boliger til salg i Brøndby Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 745 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Brøndby Kommune:

Se alle boliger til salg i Brøndby Kommune her »

Grundskoler i Brøndby Kommune

Folkeskoler i Brøndby Kommune


Brøndby Kommune er inddelt i 4 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 11 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Brøndby Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 86,396 kr., er den 6. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Brøndby Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Brøndby Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Brøndby Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Brøndby Strandskole - - - -
Brøndbyvester Skole - - - -
Lindelundsskolen - - - -
Nørregårdsskolen - - - -
Tjørnehøjskolen - - - -
Langbjergskolen - - - -
Søholtskolen - - - -
Uddannelsescenter Nygård - 10.Klasseskolen - - - broendby_nygaard 
Brøndbyøster Skole | 3.528   0.0 | 357,557 kr. broendby_oester 
Brøndbyvester Skole | 3.544   -1.0 | 460,950 kr. broendby_vester 
Brøndby Strand Skole | 3.606   1.0 | 330,853 kr. broendby_strand 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Brøndby Kommune

I Brøndby Kommune er der 1 Privatskoler.

Privatskoler i Brøndby Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Park Allé Privatskole 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Ghettoområder i Brøndby Kommune

Der er 2 Ghettoområder i Brøndby Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Brøndby Nord Brøndby 2649 23.9 39.6 1.82 50.0 63.2
Brøndby Strand Brøndby 7040 26.5 61.9 1.72 64.4 58.3