DinGeo — i hele Danmark

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune har 50.246 indbyggere og et årligt budget på 3.6 mia. kroner. Høje-Taastrup er en af de fattigere kommuner med skatteindtægter pr. indbygger lidt under gennemsnittet. En del af forskellene mellem kommunernes indtægtsgrundlag og udgiftsbehov justeres via den kommunale udligningsordning. Høje-Taastrup modtager økonomisk hjælp fra denne.

Høje-Taastrup Kommune har relativt høje udgifter til folkeskoler, kontanthjælp, personer med særlige behov, beskæftigelsesindsats, boligsikring og dagtilbud til børn og unge (dagpleje, vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og klubber). Omvendt bruger kommunen relativt få penge på ældre og handicappede.

Høje-Taastrup by og Hedehusene blev kraftigt udbygget i perioden 1965-75 dels med række- og parcelhuskvarterer, men også med etagehuse, bl.a. de store almennyttige boligbyggerier Taastrupgård og Charlotteager. I regionsplanen fra 1973 blev Høje Taastrup udset som et vækstcenter, bl.a. til trafikal aflastning af Københavns centrum og Hovedbanegården, men de følgende ti års byudvikling blev spredt og usammenhængende; bl.a. blev banegårdsbyggeriet forsinket. Indenfor de senere år er Høje Taastrup Station dog ved at leve op til sin tænkte rolle; den er nu blandt landets travleste trafikknudepunkter.


Kontakt

Adresse:
Høje-Taastrup Kommune
Bygaden 2,
2630 Taastrup

Email:
kommune@htk.dk

Webside:
www.htk.dk

Nøgletal for Høje-Taastrup Kommune

Dårligt helbred #21/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 11 procent af indbyggerne i Høje-Taastrup Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et tal tæt på landsgennemsnittet.

! Middellevetid #67/98

Middellevetiden i Høje-Taastrup Kommune er 80.1 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Høje-Taastrup Kommune sig på plads nr. 67. Over de sidste fire år er middellevetiden i Høje-Taastrup Kommune øget med 1.7 år.

Alkoholforbrug #17/98

Relativt få indbyggere i Høje-Taastrup Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 6.8 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Høje-Taastrup Kommune på en 17. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #60/98

Der er desværre en del rygere i Høje-Taastrup Kommune. I 2013 røg 22.0 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #80/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Høje-Taastrup Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 24.5 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Høje-Taastrup Kommune på en 80. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #46/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Høje-Taastrup Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 15.8 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 46. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #89/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Høje-Taastrup Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1803 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1658 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #71/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Høje-Taastrup Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.9 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #51/98

I 2019 var 1.6 per 1000 indbyggere i Høje-Taastrup Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #44/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 44 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Høje-Taastrup Kommune behandlet 748 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 45 dage. Prisen var i 2019 650 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Høje-Taastrup Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #47/98

Blandt Høje-Taastrup Kommunes folkeskoleelever trives 30.9 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 47 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (30.9 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #78/98

Høje-Taastrup Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.126. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 78. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #76/98

I 2017 var Høje-Taastrup Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.5. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #91/96

I 2018 var 9.8 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Høje-Taastrup Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #85/98

Der er i Høje-Taastrup Kommune 47.1 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 85. plads.

! Anbragte Børn #48/98

0.8 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 48. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #92/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Høje-Taastrup Kommune 65.8 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 92. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Høje-Taastrup Kommune her »
Udgifter til idræt #8/98

Høje-Taastrup Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Høje-Taastrup Kommune i gennemsnit 1326 kr. om året pr. borger på idræt. 746 kr. på drift og 580 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #53/98

Høje-Taastrup Kommune har 16.6 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 53. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #63/98

Borgerne i Høje-Taastrup Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 5.7 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #95/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Høje-Taastrup Kommune 22.3 procent. Det er over landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #71/98

I 2017 var der i Høje-Taastrup Kommune 2.1 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #84/98

I 2017 var der i Høje-Taastrup Kommune 48.4 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #35/98

Høje-Taastrup Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 184,800 kr.Det er den 35. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #83/98

Høje-Taastrup Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 64,411 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #38/98

I Høje-Taastrup Kommune er der 3.5 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 38. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #17/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Høje-Taastrup Kommune 24.6 %, hvilket er under landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 17 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #40/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Høje-Taastrup Kommune 24.4, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 40 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #36/98

Høje-Taastrup Kommune har en langfristet gæld på 14,081 kr per indbygger.Det er danmarks 36. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #44/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 76.3 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Høje-Taastrup Kommune på 44. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 76.4 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #13/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Høje-Taastrup Kommune at vokse med 9.9 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #36/98

I Høje-Taastrup Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.4 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #39/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Høje-Taastrup Kommune var 315,116 kr. Det er en den 39. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #79/98

4.2 procent af befolkningen i Høje-Taastrup Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #2/98

Der er jobvækst Høje-Taastrup Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 8.1 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Høje-Taastrup Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Høje-Taastrup Kommune
Der er 351 boliger til salg i Høje-Taastrup Kommune

Dags dato (19. juli 2024) er der 351 boliger til salg i Høje-Taastrup Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 745 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Høje-Taastrup Kommune:

Se alle boliger til salg i Høje-Taastrup Kommune her »

Grundskoler i Høje-Taastrup Kommune

Folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune


Høje-Taastrup Kommune er inddelt i 11 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 17 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Høje-Taastrup Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 80,937 kr., er den 8. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Høje-Taastrup Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Fløng Skole | 3.589   0.0 | 540,486 kr. hoejetaastrup-floeng 
Hedehusene Skole - 0.0 | - hoejetaastrup-hedehusene 
Parkskolen - - - -
Rønnevangsskolen - - - -
Reerslev Skole | 3.993   - 538,170 kr. hoejetaastrup-reerslev 
Borgerskolen | 3.613   0.0 | 451,210 kr. hoejetaastrup-borger 
Mølleholmskolen | 3.623   0.0 | 385,821 kr. hoejetaastrup-moelleholm 
Selsmoseskolen - 0.0 | - hoejetaastrup-oleroemer 
Selsmoseskolen - 0.0 | - hoejetaastrup-selsmose 
Sengeløse Skole | 3.450   0.0 | 517,629 kr. hoejetaastrup-sengeloese 
Gadehaveskolen - 0.0 | - hoejetaastrup-gadehave 
Charlotteskolen - 0.0 | - hoejetaastrup-charlotte 
Torstorp Skole | 3.557   0.0 | 350,525 kr. hoejetaastrup-torstorp 
LINIE10 - - - -
Ole Rømer-Skolen | 3.485   - - -
Læringshuset | 3.357   - - -
Læringshuset, afd. Skolebakken - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Høje-Taastrup Kommune

I Høje-Taastrup Kommune er der 4 Privatskoler.

Privatskoler i Høje-Taastrup Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Taastrup Realskole 0.0 |
Skt. Pauls Skole 0.0 |
Vestegnens Privatskole -1.0 |
Høje Taastrup Privatskole 1.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Ghettoområder i Høje-Taastrup Kommune

Der er 5 Ghettoområder i Høje-Taastrup Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Blåkildegård Høje-Taastrup 1123 29.9 41.2 1.95 54.9 60.8
Charlotteager Høje Tåstrup 1721 31.1 54.6 1.91 69.3 56.9
Gadehavegård Høje Tåstrup 2148 33.0 57.1 1.95 71.3 56.1
Parkvej Høje-Taastrup 1040 30.2 35.7 2.28 58.1 59.3
Tåstrupgård Høje Tåstrup 1587 26.7 66.4 1.62 77.3 54.2