DinGeo — i hele Danmark

Næstved Kommune

Næstved Kommune har 82.581 indbyggere, hvilket gør den til landets 15. største målt på indbyggerantal. Kommunen har et årligt budget på 5.1 mia. kroner. Det administrative centrum ligger i Næstved og borgmester er siden 2011 Carsten Rasmussen fra Socialdemokraterne.

Næstved kommune har nøgletal, der gennemsnitligt er lidt under middel. Den lidt pressede økonomi har dog inden for de sidste år fået en hjælpende hånd via de indtil videre to runder af udflytning af statslige arbejdspladser. Samlet set har kommunen fået mere end 400 nye statslige stillinger med udflytning af Udlændingestyrelsen og dele af Skattestyrelsen.

Næstved ligger 84 kilometer fra København og de relativt gode forbindelser med jernbanerne og Sydmotorvejen betyder, at mange indbyggere i Næstved Kommune, ganske vist med besvær, kan pendle til København dagligt og udnytte de langt billigere huspriser i kommunen i forhold til Hovedstadsområdet.


Kontakt

Adresse:
Næstved Kommune
Rådmandshaven 20,
4700 Næstved

Email:
naestved@naestved.dk

Webside:
www.naestved.dk

Nøgletal for Næstved Kommune

Dårligt helbred #21/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 11 procent af indbyggerne i Næstved Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et tal tæt på landsgennemsnittet.

! Middellevetid #76/98

Middellevetiden i Næstved Kommune er 79.8 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Næstved Kommune sig på plads nr. 76. Over de sidste fire år er middellevetiden i Næstved Kommune øget med 1.0 år.

Alkoholforbrug #25/98

Relativt få indbyggere i Næstved Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 7.0 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Næstved Kommune på en 25. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #28/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Næstved Kommune, der ryger. I 2013 røg 20.3 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #60/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Næstved Kommune er det desværre kun 26.3 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Næstved Kommune på en 60. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #70/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Næstved Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 17.1 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 70. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #65/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Næstved Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1680 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1657 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #44/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Næstved Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.1 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #51/98

I 2019 var 1.6 per 1000 indbyggere i Næstved Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #60/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 60 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Næstved Kommune behandlet 2461 byggesager med 2 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 26 dage. Prisen var i 2019 664 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Næstved Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #56/98

Blandt Næstved Kommunes folkeskoleelever trives 29.9 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 56 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (29.9 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #45/98

Næstved Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.050. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 45. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #51/98

I 2017 var Næstved Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.8. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #68/96

I 2018 var 4.1 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Næstved Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #37/98

Der er i Næstved Kommune 76.7 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 37. plads.

! Anbragte Børn #63/98

1.0 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 63. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #68/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Næstved Kommune 71.1 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 68. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Næstved Kommune her »
! Udgifter til idræt #88/98

Næstved Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Næstved Kommune i gennemsnit 564 kr. om året pr. borger på idræt. 480 kr. på drift og 85 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #61/98

Næstved Kommune har 16.0 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 61. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #95/98

Borgerne i Næstved Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 4.4 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #58/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Næstved Kommune 6.3 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #69/98

I 2017 var der i Næstved Kommune 2.0 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #63/98

I 2017 var der i Næstved Kommune 37.9 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #57/98

Næstved Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 174,926 kr.Det er den 57. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #48/98

Næstved Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 60,064 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #62/98

I Næstved Kommune er der 3.0 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 62. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #25/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Næstved Kommune 25.0 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 25 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #49/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Næstved Kommune 25.0, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 49 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #82/98

Næstved Kommune har en langfristet gæld på 22,393 kr per indbygger.Det er danmarks 17. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #62/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 74.5 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Næstved Kommune på 62. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 75.0 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #43/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Næstved Kommune at vokse med 3.5 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #47/98

I Næstved Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.5 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #48/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Næstved Kommune var 303,264 kr. Det er en den 48. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #85/98

4.6 procent af befolkningen i Næstved Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #92/98

De seneste års jobvækst er gået udenom Næstved Kommune. Antallet af job i kommunen er faldet 1.1 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Næstved Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Næstved Kommune
Der er 571 boliger til salg i Næstved Kommune

Dags dato (26. februar 2024) er der 571 boliger til salg i Næstved Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 607 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Næstved Kommune:

Se alle boliger til salg i Næstved Kommune her »

Grundskoler i Næstved Kommune

Folkeskoler i Næstved Kommune


Næstved Kommune er inddelt i 6 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 38 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Næstved Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 70,076 kr., er den 30. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Næstved Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Næstved Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Næstved Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg | 3.518   0.0 | - naestved-lillenaestved 
Kobberbakkeskolen, afd. Sjølund | 3.617   0.0 | - naestved-kobberbakke 
Lille Næstved Skole - - - -
Kobberbakkeskolen - - - -
Fladsåskolen - - - -
Susåskolen - - - -
Holmegaardskolen | 3.468   - - -
Ellebækskolen | 3.602   - - -
Lille Næstved Skole, afd. Karrebækvej | 3.720   - - -
Lille Næstved Skole, afd. Sandved | 3.776   - - -
Kobberbakkeskolen, afd. Uglebro - - - -
Holmegaardskolen, afd. Holme-Olstrup - - - -
Zealand Business College, 10. klasse - - - -
Ellebækskolen, Hovedskolen - - - -
Ellebækskolen, afd. Kildemark - - - -
Holmegaardskolen - - - -
Holmegaardskolen, afd. Toksværd - - - -
Vesterlandsskolen - - - -
Borup Ris Skolen, Sandved - - - -
Fuglebjerg Skole - - - -
Fladsåskolen, afd. Korskilde | 3.668   - - naestved-fladsaa 
Holmegaardskolen, afd. Toksværd - - - naestved-holmegaard 
Holmegaardskolen, afd. Fensmark - -1.0 | - naestved-holmegaard 
Kobberbakkeskolen, afd. Sydby | 3.787   - - naestved-kobberbakke 
Fladsåskolen, afd. Mogenstrup | 3.603   0.0 | - naestved-fladsaa 
Susåskolen, afd. Herlufmagle | 3.941   - - naestved-susaa 
Susåskolen, afd. Glumsø | 3.666   0.0 | - naestved-susaa 
Lille Næstved Skole, afd. Hyllinge | 3.468   - - naestved-lillenaestved 
Ellebækskolen, afd. Kalbyris - 0.0 | - naestved-ellebaek 
Lille Næstved Skole, afd. Karrebæk | 3.829   - - naestved-lillenaestved 
Ellebækskolen, afd. Kildemark - - - naestved-ellebaek 
Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmvej | 3.713   0.0 | - naestved-lillenaestved 
Lindebjergskolen - - - -
Margretheskolen - - - -
Kobberbakkeskolen, afd. Rønnebæk | 3.903   - - naestved-kobberbakke 
Kobberbakkeskolen, afd. Sct. Jørgen | 3.385   - - naestved-kobberbakke 
10eren - - - -
Susåskolen, afd. Holsted | 3.797   0.0 | - naestved-susaa 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Næstved Kommune

I Næstved Kommune er der 7 Privatskoler.

Privatskoler i Næstved Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Tybjerg Privatskole 0.0 |
Hammer Frie Privatskole 0.0 |
Hindholm Privatskole 0.0 |
Appenæs Friskole 0.0 |
Vor Frue Skole -
Herlufsholm Skole og Gods 0.0 |
Næstved Fri Skole 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Ghettoområder i Næstved Kommune

Der er 1 Ghettoområder i Næstved Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Vandtårnsparken mv Næstved 1020 40.0 34.0 2.16 55.0 58.7