DinGeo — i hele Danmark

Rødovre Kommune

Rødovre Kommune har 38.492 indbyggere og et årligt budget på 2.8 mia. kroner. Rødovre er en af de rigere kommuner med skatteindtægter over gennemsnittet, men ikke desto mindre modtager Rødovre økonomisk hjælp via den kommunale udligningsordning.

Set i forhold til Danmarks øvrige kommuner har Rødovre høje udgifter til fritidsfaciliteter, kommunale veje, kontanthjælp, dagtilbud til børn og unge, personer med særlige behov samt boligsikring. Omvendt bruger kommunen knap så mange penge på administration af jobcentre.

Rødovre var i 1800-tallet et traditionelt landbrugsområde med stor fødevareproduktion til det københavnske marked. Boligbyggeriet indledtes så småt, da Byggeforeningen Fremtiden 1903-06 opførte bebyggelsen Søtorp på skråningen ned mod Damhussøen. Fra 1940'erne til slutningen af 1970'erne kulminerede boligbyggeriet, meget af det i form af almennyttige boliger og byggeforeningsbyggeri. I dag udgør etageboliger 56% af kommunens boligmasse. Kommunen gennemkrydses af flere store regionale veje virker, der kan virke som fysiske og sociale barrierer, og trafikken medfører desuden en del støjbelastning; langs motorringvejen er der opsat støjafskærmninger.


Kontakt

Adresse:
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150,
2610 Rødovre

Email:
rk@rk.dk

Webside:
www.rk.dk

Nøgletal for Rødovre Kommune

Dårligt helbred #31/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 12 procent af indbyggerne i Rødovre Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et tal tæt på landsgennemsnittet.

! Middellevetid #71/98

Middellevetiden i Rødovre Kommune er 80.0 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Rødovre Kommune sig på plads nr. 71. Over de sidste fire år er middellevetiden i Rødovre Kommune øget med 1.1 år.

! Alkoholforbrug #42/98

Der er en del i Rødovre Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 7.6 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Rødovre Kommune på en 42. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #56/98

Der er desværre en del rygere i Rødovre Kommune. I 2013 røg 21.9 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #67/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Rødovre Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 25.7 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Rødovre Kommune på en 67. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #39/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Rødovre Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 15.0 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 39. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #93/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Rødovre Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1862 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1488 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #32/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Rødovre Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.6 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #21/98

I 2019 var 1.2 per 1000 indbyggere i Rødovre Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #92/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 92 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Rødovre Kommune behandlet 895 byggesager med 5 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 48 dage. Prisen var i 2019 811 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Rødovre Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #71/98

Blandt Rødovre Kommunes folkeskoleelever trives 28.4 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 71 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (28.4 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #68/98

Rødovre Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.061. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 68. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #37/98

I 2017 var Rødovre Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.0. Det er samme resultat som 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #49/96

I 2018 var 3.2 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Rødovre Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #61/98

Der er i Rødovre Kommune 59.8 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 61. plads.

! Anbragte Børn #38/98

0.8 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 38. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #94/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Rødovre Kommune 65.0 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 94. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Rødovre Kommune her »
Udgifter til idræt #16/98

Rødovre Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Rødovre Kommune i gennemsnit 1208 kr. om året pr. borger på idræt. 1016 kr. på drift og 192 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #95/98

Rødovre Kommune har 12.0 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 95. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #35/98

Borgerne i Rødovre Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.5 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #92/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Rødovre Kommune 15.4 procent. Det er over landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #61/98

I 2017 var der i Rødovre Kommune 1.9 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #92/98

I 2017 var der i Rødovre Kommune 58.1 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #26/98

Rødovre Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 193,474 kr.Det er den 26. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #80/98

Rødovre Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 64,073 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #28/98

I Rødovre Kommune er der 3.7 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 28. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #65/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Rødovre Kommune 25.7 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 65 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #79/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Rødovre Kommune 30.8, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 20 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #46/98

Rødovre Kommune har en langfristet gæld på 15,663 kr per indbygger.Det er danmarks 46. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #27/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 77.5 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Rødovre Kommune på en flot 27. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 76.8 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #10/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Rødovre Kommune at vokse med 10.5 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #13/98

I Rødovre Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.1 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #28/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Rødovre Kommune var 321,817 kr. Det er en den 28. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #59/98

3.6 procent af befolkningen i Rødovre Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #60/98

Der er jobvækst Rødovre Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 1.0 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Rødovre Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Rødovre Kommune
Der er 130 boliger til salg i Rødovre Kommune

Dags dato (7. december 2023) er der 130 boliger til salg i Rødovre Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 794 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Rødovre Kommune:

Se alle boliger til salg i Rødovre Kommune her »

Grundskoler i Rødovre Kommune

Folkeskoler i Rødovre Kommune


Rødovre Kommune er inddelt i 6 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 6 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Rødovre Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 78,654 kr., er den 12. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Rødovre Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Rødovre Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Rødovre Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Hendriksholm Skole | 3.562   0.0 | 413,717 kr. roedovre-hendriksholm 
Islev Skole | 3.427   0.0 | 488,369 kr. roedovre-islev 
Nyager Skole | 3.464   0.0 | 497,410 kr. roedovre-nyeager 
Rødovre Skole | 3.657   0.0 | 501,370 kr. roedovre-roedovre 
Tinderhøj Skole | 3.584   0.0 | 428,404 kr. roedovre-tinderhoej 
Valhøj Skole | 3.672   0.0 | 374,341 kr. roedovre-valhoej 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Rødovre Kommune

I Rødovre Kommune er der 1 Privatskoler.

Privatskoler i Rødovre Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Frederiksberg Privatskole 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Ghettoområder i Rødovre Kommune

Der er 1 Ghettoområder i Rødovre Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Kærene - Rødovre Rødovre 2162 26.0 35.2 1.61 49.0 64.4

Postnumre i Kommunen