DinGeo — i hele Danmark

Høsterkøb Skole
Folkeskole i Rudersdal Kommune


Antal Elever
228
Mere Info 
Ældste klassetrin
5. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
Mere Info 
Social Trivsel
4,4
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,9
Mere Info 
Ro og Orden
4,1
Mere Info 
Inspiration
3,8
Mere Info 
Elevfravær
5,3%
Mere Info 
Dansk Herkomst
100,0%
Mere Info 
Udgift per elev
63.359 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
797.428 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Høsterkøb Skole

Høsterkøb Skole
Høsterkøb Skole i Rudersdal Kommune.

Adresse:
Høsterkøb Skole
Nedenomsvej 22,
2970 Hørsholm

Skoleleder:
Hanne Bindseil Mølle

Telefon:
4594 2080

Email:
hoesterkoebskole@rudersdal.dk

Webside:
http://www.hoesterkoeb.skoleintra.dk

Karaktergennemsnit på Høsterkøb SkoleHøsterkøb Skole skriver om sig selv:

Høsterkøb Skole er en folkeskole Rudersdal Kommune. Skolen har omkring 240 elever og går til og med 5 klasse. den er beliggende i et smukt landsbymiljø, tæt på skoven og med dejlige ude arealer. Skolens medarbejdere er veluddannede og har en stort fagligt og pædagogisk indsigt og viden. Vi arbejder bla. med målstyret undervsning, cooperativ learning, videovejledning af medarbejdere (ICDP), LUS (læseudviklingsprogram), reading recovery, TIM (tidlig indsats i matematik), klasserumsledelse og selvevaluering.

Læs mere på Høsterkøb Skoles egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Høsterkøb Skole

Trivsel   4.05

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Høsterkøb Skole er i den absolutte top blandt de danske grundskoler. En god trivsel er en positiv og meget væsentlig faktor i arbejdet med at styrke børns læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Høsterkøb Skole:

Der er god social trivsel på Høsterkøb Skole. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.4, hvilket er den 45 højeste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Høsterkøb Skole, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel - 84 elever på Høsterkøb Skole besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Høsterkøb Skole har en faglig trivsel 3.9, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 187. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 84 elever på Høsterkøb Skole deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Høsterkøb Skole scorer fint på ro og orden 4.1, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 35. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 84 elever på Høsterkøb Skole deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Høsterkøb Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.8, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 16. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 84 elever på Høsterkøb Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Høsterkøb Skole

! Fravær 2017/18

Høsterkøb Skole havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 5,3 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Høsterkøb Skole hele 10,6 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Høsterkøb Skole har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Høsterkøb Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 100 procent af eleverne af dansk oprindelse.

! Faldende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 228 elever på Høsterkøb Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 8 år oplevet årlige fald på ca. -0,5 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Høsterkøb Skole er en folkeskole med 228 elever, der underviser elever til og med 5. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Høsterkøb Skole ligger i Rudersdal Kommune, der årligt investerer 63,359 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 30. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Rudersdal Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Høsterkøb Skole kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 797.428 kr.

Forældrebetaling

Høsterkøb Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal