DinGeo — i hele Danmark

Skoleparken 110, 8330 Beder

Villaen på Skoleparken 110 i Beder er opført i 1969 og indeholder 5 værelser, et køkken og to badeværelser fordelt på 179 m2. Villaens her-og-nu værdi er anslået til 3,58 mio. kr.

Ejendommen ligger i Aarhus Kommune. De nærmeste naboer er oftest ældre og pensionister, der er højt uddannet ift. resten af deres generation. Desværre er risikoen for indbrud meget høj i området.

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her

Luftfoto af Skoleparken 110, 8330 Beder fra foråret 2018. Matriklen er markeret med den grønne polygon og adressens koordinater (56.0654°N, 10.2130°E) er den lille grønne cirkel.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Skoleparken 110, 8330 Beder

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Skoleparken 110, 8330 Beder at være meget høj.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Skoleparken 110, 8330 Beder ligger i den gamle Århus kommune, der er klassificeret som Radonklasse 3. Det betyder at 3-10% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor høj.

Radonklasse 3 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 18 målinger i den gamle Århus kommune. Af de 18 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 73 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Skoleparken 110, 8330 Beder er Smeltevandssand og -grus (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Skoleparken 110, 8330 Beder er opført i 1969 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

!Bygningen

Skoleparken 110, 8330 Beder er uden registreret kælder. Bygninger uden kælder har øget risiko for radonindsivning direkte i stueplanet.

Radon i danske boliger
Der er meget høj radonrisiko på Skoleparken 110, 8330 Beder.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Jordforurening

Ejendommen

Der er ingen registreret jordforurening på ejendommen Skoleparken 110, 8330 Beder.

Området

Der er heller ikke registreret jordforureninger i en omkreds af 500 meter fra Skoleparken 110, 8330 Beder.

Kortet ovenfor viser jordforureningerne i området omkring matriklen 6eo-Beder By, Beder, der hører til Skoleparken 110, 8330 Beder (matriklen er markeret med med grøn). De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Skoleparken 110, 8330 Beder. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om Jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Ved boligsalg har ejendomsmægleren pligt til at indhente oplysninger om, hvorvidt en ejendom er kortlagt som forurenet.
Læs mere om Jordforurening her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks MiljøportalSidst opdateret 07 oktober, 2019.

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Skoleparken 110, 8330 Beder bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Midtjylland

Luftforurening

Udendørs luftkvalitet på Skoleparken 110, 8330 Beder er gennemgående god.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 8.5 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 8.8 µg/m3, hvilket er under WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 11.6 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Brændeovne og pejse

Der er en middelhøj koncentration af brændeovne og pejse i Aarhus med i gennemsnit 46.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata for angiver den gennemsnitlige luftforurening i 2 meters højde for året 2012. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 4.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med omkring 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre sygdomme der nedsætter livskvalitet.
Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Skoleparken 110, 8330 Beder

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

- Se støjkort på Skoleparken 110, 8330 Beder -

Kortet viser trafikstøj i området omkring Skoleparken 110, 8330 Beder. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Skoleparken 110, 8330 Beder om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

PCB

Med et opførelsesår i 1969 er Villaen Skoleparken 110, 8330 Beder muligvis problematisk i forhold til PCB forurening.


! Risiko for PCB i bygningen

Skoleparken 110, 8330 Beder er bygget i perioden 1964-1974, hvor mere end 73% af alle en- og tofamiliehuse desværre indeholder PCB i bygningsmaterialerne. Vær specielt opmærksom på originale fuger, lysstofarmaturer, slidstærke malinger og gulvbelægninger.


! Risiko for PCB i indeluft

Der er risiko for PCB i indeluften på Skoleparken 110, 8330 Beder. PCB har en tendens til at sive ud i omkringliggende byggematerialer, så selv efter udskiftning af PCB-holdige materialer kan problemet være tilstede.

Find mere information om PCB i en- og tofamiliehuse fra 1969: PCB-guiden

Mere info om PCB:

Poly-Chlorede Biphenyler (PCB) er en miljøgift, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, og pårvirker immunforsvaret. PCB er til stede i op mod hvert fjerde danske parcelhus fra 1950-1977. Det vurderes at op mod 62.000 danske boliger på grund af forurenede byggematerialer har for meget PCB i indeluften. De helbredsmæssige konsekvenser er ikke endnu fuldt ud kendte...

Læs mere om PCB i danske boliger her »

Datakilder:
PCB-Guiden
Bolius

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Skoleparken 110, 8330 Beder har hårdhed: 12 - 18. Det betyder at vandet er klassificeret som temmeligt hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.

Vandets Hårdhed, dH


dH <4
dH <4
dH 4-8
dH 4-8
dH 8-12
dH 8-12
dH 12-18
dH 12-18
dH 18-24
dH 18-24
dH 24-30
dH 24-30
dH > 30
dH > 30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Skoleparken 110, 8330 Beder

Risiko for oversvømmelse ved skybrud

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Skoleparken 110, 8330 Beder.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Skoleparken 110, 8330 Beder ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Risikoen for oversvømmelse ved skybrud afhænger i høj grad af en boligs placering i terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) udregnet fra Danmarks Højdemodel. Sorte firkanter er nedløbsriste. Matriklen der hører til Skoleparken 110, 8330 Beder er markeret med med grøn. De Blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Skoleparken 110, 8330 Beder er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 125 - 150 mm/dag i området omkring Skoleparken 110, 8330 Beder. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Skoleparken 110, 8330 Beder ligger i et område hvor grundvand kan udgøre et problem*.
!Grundvand i perioden 1991-2010

I perioden 1991-2010 er den gennemsnitlige grundvandsdybde i området vurderet at være 0.4 meter. I perioder med meget nedbør lå grundvandet i en dybde på kun 0 meter*.

!Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2021-2050

Baseret på en såkaldt våd klimamodel vurderes det at det gennemsnitlige grundvandsspejl i perioden 2021-2050 vil stige 0 meter. Det betyder at den gennemsnitlige grundvandsdybde i området kan forventes at stige til 0.3 meter.

Med en våd klimamodel estimeres den høje grundvandsstand i perioden 2021-2050 at stige 0 meter i forhold til nuværende høje niveau. Det betyder at grundvandet vil nå op til overfladen under perioder med ekstrem nedbør.

Længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om grundvandsdybden via boringer tæt på adressen

(*) Forbehold: Grundvandsdybderne er gennemsnitlige dybder udregnet i 500x500 meter celler. Der knytter sig desuden en lange række usikkerheder til både de nuværende -og specielt fremtidige grundvandsdybder. Læs mere her »
Under Geologi (længere nede på denne side) har du mulighed for at finde præcise grundvandsdybder i geologiske boringer tæt på adressen.Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen, GEUS og Klimatilpasning.dk

Risiko for oversvømmelse fra vandløb

Skoleparken 110, 8330 Beder er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Kortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Skoleparken 110, 8330 Beder. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Risiko for oversvømmelse ved stormflod

Skoleparken 110, 8330 Beder ligger i en højde på 39.1 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Kortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 700 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Skoleparken 110, 8330 Beder. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. På det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dkBoligfakta og Økonomi — Skoleparken 110, 8330 Beder

BBR oplysninger

Villaen på Skoleparken 110 i Beder er opført i 1969 og indeholder 5 værelser, et køkken og to badeværelser fordelt på 179 m2.


Nedenfor har vi samlet flere BBR informationer om Skoleparken 110, 8330 Beder.

Generelle BBR informationer om Skoleparken 110, 8330 Beder
Anvendelse Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
Opførselsesår 1969
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
Antal Etager 1
Antal toiletter 2
Antal badeværelser 2
Antal værelser 5

BBR materialer og installationer for Skoleparken 110, 8330 Beder
Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagmateriale Tegl
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme Bygningen har ingen supplerende varme
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

BBR arealer for Skoleparken 110, 8330 Beder (Bygning nr. 1)
Bygning, Samlet areal 179 m2
Boligstørrelse 179 m2
Vægtet Areal 179 m2

BBR data er sidst opdateret den 7 februar, 2020.


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Skoleparken 110, 8330 Beder. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Det tidligere energimærke på Skoleparken 110, 8330 Beder havde en gyldighedsperiode, der udløb 29. marts 2014. Energimærket er derfor ikke længere gyldigt.
Data sidst opdateret 8 februar, 2020
Du kan slå ejendommens elektroniske energimærke op direkte på Energistyrelsen: SparEnergi.dk »


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Boligopvarmning

Villaen opvarmes i følge BBR hovedsageligt via fjernvarme. Der estimerede energiforbrug er (baseret på opvarmningsareal, energimærke og et gennemsnitlig energiforbrug) er:
Er ikke bereg.net kr/år.

Årlige energiomkostninger
Er ikke bereg.net kr/år

Skoleparken 110, 8330 Beder modtager fjernvarme fra Affaldsvarme Aarhus

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Find meget mere info om Affaldsvarme Aarhus ». Der er desuden Bygningen har ingen supplerende varme på adressen.Mere info om Boligopvarmning:

DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle de mere end 400 danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser. Læs mere om data og datakilder her »

Hæftelser

Ejendommen Skoleparken 110, 8330 Beder har en enkelt hæftelse på 2.300.000 DKK.

Udover de egentlige pantebreve, er der desuden 1 afgiftspantebreve.

Realkreditpantebrev
Dato24. Sep, 2015
Prioritet4
TypeRealkreditpantebrev
Hovedstol2.300.000 kr.
Rentesats0.97 %
Rentetypevariabel
KreditorerJyske Realkredit A/S
noteDen tinglyste rente er fornuftig.
Afgiftpantebrev
Dato10. Dec, 2009
Prioritet5
TypeAfgiftpantebrev
Hovedstol240.000 kr.
Rentesats3.1367 %
Rentetypevariabel
Kreditorer Skjult


Sidst opdateret 4 marts, 2020.

Slå boligen op direkte på tinglysning.dk her: https://www.tinglysning.dk/m/ejendom/0a9f1af6-3933-4470-be98-501d52a194b5 »


Mere info om Hæftelser:

Siden maj 2014 har der været åben for gratis og fri adgang til hæftelser på tinglysning.dk. Hæftelse er det juridiske term for en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev der er i ejendommen. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Bygningen er ikke fredet eller bevaringsværdig

Hovedbygningen på Skoleparken 110, 8330 Beder er ikke fredet eller tildelt bevaringsværdi.

Du kan kontakte Aarhus Kommune for mere information.

Bevaringsværdien af Skoleparken 110

Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
< lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

Manglende bevaringsværdi indikerer naturligvis ikke noget om husets brugsværdi. Den manglende bevaringsværdi kan desuden skyldes at kommunen kun i mindre omfang har registreret bygningers bevaringsværdi.


Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasenMere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Skoleparken 110, 8330 Beder

Naboerne - Vise Veteraner

Vise veteraner
Vise veteraner (Conzoom type).


Beboerne i området omkring Skoleparken 110, 8330 Beder er mestendels conzoom®-typen Vise Veteraner

Vise Veteraner

Aldersmæssigt ligger de Vise veteraner på 60 år og opefter. Tæt på en tredjedel er par, de fleste uden hjemmeboende børn, men hos ganske få bor et enkelt barn fortsat hjemme.

Uddannelsesniveauet er højt for generationen, da godt en tredjedel har en videregående uddannelse eller mere og mange har en erhvervsfaglig uddannelse.

Langt de fleste er pensionister og modtager efterløn eller pension. Andre er, trods deres høje alder, forsat i arbejde, hvoraf få endda har højere stillinger. Typens snitløn er under landsgennemsnittet, men de Vise veteraner har formået at opbygge en formue, der er det dobbelte af, hvad vi danskere normalt har. De tilhører overvejende mellemklassen.

Deres enfamiliehuse er opført fra efterkrigsårene til starten af 80'erne, ofte ganske rummelige. Vi finder både typiske murermestervillaer og bungalows, og langt de fleste er både købt og betalt. Hver tiende har desuden et sommerhus og mere end halvdelen har en bil, så de kan komme frem til sommerhuset. Hver fjerde har endda to biler i indkørslen.

De bor typisk i provins- og landsbyer, som først og fremmest findes ude i regionerne.

Flere har registreret et CVR-nummer på hjemmeadressen, som ofte er et holdingselskab, en konsulentvirksomhed eller fordi de repræsenterer en forening, måske som bestyrer eller kasserer.

Adfærd, livsstil og holdninger

Lige meget hvor Vise veteranerne er, så bliver de ikke overrendt af gæster og er også selv sjældnere gæster hos venner og familie end gennemsnitsdanskeren. Når de får lagt håndarbejdet ned, tager de til gengæld gerne bilen hen til en kunstudstilling og hvis de virkelig skal forkæle sig selv, så bliver det til en ballet- eller operaforestilling.

Om søndagen kan du møde mange af dem i den lokale kirke, i hvert fald en gang om måneden. Ikke kun fordi religionen fylder meget i deres bevidsthed, men fordi det er en dejlig tradition, der giver lidt ro i en verden, der ændrer sig alt for hurtigt.

Efter kirkebesøget, holder de også sig selv i gang med en tur i haven eller ved at få færdiggjort det projekt, som de er startet på inden døre. Sådan et hus skal jo holdes og det er jo også rart at kunne selv stadigvæk. Kroppen holdes også i gang med motion, som for Vise veteraner betyder en tur til gymnastikforeningen, i svømmehallen, eller måske en tur på golfbanen. Ellers er sport noget, de hellere ser i tv, særligt motorsport.

Når alt den fysiske energi er brugt, må de Vise veteraner tilegne sig viden om politik og samfund, herunder især lokale spørgsmål i lokalavisen, hvilket sker på daglig basis over kaffen. Når det er læst, så må de på biblioteket, hvor de henter nyt læsestof, hvis der da ikke lige er leveret en ny titel fra bogklubben. Desuden læser rundt regnet hver tredje de populære gratismedier: Samvirke, Helse, Idenyt og Søndagsavisen. Mange er medlem af ældre Sagen og læser derfor deres blad, men det mest populære ugeblad er Familie Journalen og det mest populære dagblad er Jyllands-Posten eller andre af de store regionale dagblade, men også Kristeligt Dagblad finder en stor del af deres læsere blandt Vise veteraner.

Når bogstaverne begynder at hoppe, tænder de i stedet for radioen på P4, P1 eller lokalradioen for at følge med.

EDB og internet interesserer dem ikke. De synes ikke, at det er en fordel med moderne teknologi, det er snarere skræmmende og flere frygter, at det kan tage magten fra os mennesker. Nogle har derfor slet ikke adgang til internettet. De, der har, anvender computeren til at følge med i deres investeringer, se vejrudsigten eller finde information om rejser. Af og til klikker de også forbi et socialt medie, men det sker ikke hver uge. Alligevel har to tredjedele en profil på Facebook og hver fjerde er på Google+, eller de har i hvert fald prøvet at google.

De Vise veteraner er vilde med at holde ferien i Danmark, gerne en campingtur. Alligevel har hver tredje været sydpå med fly indenfor det seneste år. Langt flere end blandt gennemsnittet har også været på krydstogt, en af de store ferieoplevelser, de fortsat ser tilbage på med begejstring.

Værdimæssigt er de oftest Traditionelle. Mange i kombination med at være Individ- eller Fællesskabsorienterede, med flest i førstnævnte.

Ved det seneste valg stemte de Vise veteraner især på Socialdemokraterne, Venstre, det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. Ved næste folketingsvalg regner de, der har besluttet sig igen med at sætte kryds ved et af de fire partier, omend noget tyder på, at præferencerne har ændret sig lidt i Dansk Folkepartis favør.

Holdningsmæssigt slår det igennem, at de mener, at Danmark i højere grad burde passe sig selv. De synes, at globaliseringen er skræmmende og frygter, at de traditionelle familieværdier helt vil forsvinde.

Ganske få af de Vise veteraner er på Robinsonlisten, nemlig kun 11 %. Lidt flere, 13,5 %, siger Nej tak til reklamer. Der kan derfor være tale om en overset og ganske attraktiv målgruppe for særligt direct mail.

vis mere »


Sidst opdateret 2 februar, 2020.

Mere info om Conzoom:

Naboerne er defineret via conzoom® geodemografisk klassificering, der opdeler og beskriver den danske befolkning i 9 grupper og 36 typer. Med et opslag på Dingeo kan du se hvilken gruppe og type, der er overrepræsenteret omkring opslagsadressen. Læs mere om Conzoom data her »

Datakilder:
Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Skoleparken 110 hører til afstemningsområdet Beder Skole hvor der er 3.493 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 3.162 i Beder Skole, der afgav deres stemme. Det svarer til en utrolig flot valgdeltagelse på hele 90.5 procent, hvilket er langt over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Socialdemokratiet det største parti i afstemningsområdet Beder Skole med 830 stemmer. Det svarer til 26.2 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Beder Skole (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

SF fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Beder Skole, med et indeks på 159 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Stram Kurs klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Beder Skole, med et indeks på 54 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Skoleparken 110, 8330 Beder at være meget høj

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 9 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Skoleparken 110. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 50 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 72.00 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 7.20 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 8330 Beder

Opklaringsprocenten i 8330 Beder er meget lav. I perioden 2011-2018 blev kun 3-4% af alle indbrud opklaret. Det er endnu lavere end landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Beder Skole

Skoleparken 110 hører under skoledistriktet Beder Skole. I skoledistriktet er der 0 folkeskoler, nemlig

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Skoleparken 110, 8330 Beder.

  • Fibernet: Én udbyder, der tilbyder hastigheder op til 750 / 750 Mbit/s
  • COAX bredbånd (kabel-TV): 5 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s *
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 13 forskellige udbydere med hastighed op til 20 / 2 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Skoleparken 110God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Skoleparken 110 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Skoleparken 110 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 100 - 200 Mbit/s
  • Tre: 50 - 100 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Skoleparken 110

Sidst opdateret 07 marts, 2020.
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

DinGeo indsamler og viser detaljerede oplysninger om bredbånd og mobildækning på alle adresser i hele Danmark. Vi sammensætter desuden de uafhængige geodata med daglig opdaterede tilbud, så du kan overvåge bredbåndstilbud og sikre den bedste og billigste internetløsning på netop din adresse. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Datakilder: Erhverstyrelsens Tjekditnet.dk, heylink.com, Trustpilot.dk

Geologi

Jordarten under Skoleparken 110, 8330 Beder er Smeltevandssand og -grus.

Smeltevandssand og -grus er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider.

Smeltevandssand og -grus består af dårligt sorteret sand og grus afsat i f.eks. smeltevandsfloder. Sandet er ofte lagdelt og krydslejret, og kan stedvis være stærkt forstyrret af senere isoverskridelser.

Smeltevandssand
Typisk Smeltevandssand aflejret under istid (Foto H.J. Granat).

Smeltevandssand og –grus har gode nedsivningsegenskaber og derfor er risiko for oversvømmelse ved skybrud lille.

Smeltevandssand og smeltevandsgrus indeholder i nogle tilfælde små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Smeltevandssand og smeltevandsgrus under boligen kan derfor øge risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Skoleparken 110

Den nærmeste overfladenære boring ligger 103 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Skoleparken 130. Boringen blev afsluttet 10 november, 1994. Brøndborer var Århus Universitet, Geofysisk afd.. Formålet med boringen var Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affaldsdep./lov 214 og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringen nåede en dybde på 53.5 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 99. 606 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Skoleparken 110.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
103 Forureningsbor. 53.5 99. 606 »
107 Vandforsyningsboring 77.0 99. 177 »
190 Vandforsyningsboring 67.0 99. 130 »
201 Vandforsyningsboring 88.0 99. 178 »
215 Forureningsbor. 54.8 99. 607 »
228 Forureningsbor. 39.0 99. 594 »
241 Forureningsbor. 48.7 99. 595 »
289 Forureningsbor. 48.0 99. 609 »
299 9.0 99. 717 »
300 Vandforsyningsboring 36.0 99. 103 »

Hvor langt er der fra Skoleparken 110
til nærmeste

Risikovirksomhed

Carpenter ApS
Kolonne 2


Afstand: 5,75 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 18 m
Kapacitet: 22 kW


Afstand: 5,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Byvej 10
8330 Beder


Afstand: 956 meter


Kort Læs mere

Apotek

Beder-Malling Apotek


Afstand: 847 meter


Læs mere

Dagligvare

REMA 1000


Afstand: 3,05 km


Læs mere

Renseanlæg

Restaurant Skovmøllen renseanlæg


Afstand: 2,55 km


Læs mereKøb en detaljeret rapport om boligen og dens opland, så du er klædt på til bolighandlen