DinGeo — i hele Danmark

Bakkegårdsskolen
Folkeskole i Gentofte Kommune


Antal Elever
763
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,1
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,9
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
5,8%
Mere Info 
Dansk Herkomst
82,3%
Mere Info 
Udgift per elev
52.139 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
412.078 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Bakkegårdsskolen

Bakkegårdsskolen
Bakkegårdsskolen i Gentofte Kommune.

Adresse:
Bakkegårdsskolen
Skolebakken 20,
2820 Gentofte

Skoleleder:
Rikke Michan

Telefon:
3998 5100

Email:
Bakkegaardsskolen@gentofte.dk

Webside:
http://www.bakkegaard.gentofte-skoler.dk

Karaktergennemsnit på Bakkegårdsskolen

Karaktergennemsnit i 2018   8.1

Bakkegårdsskolen havde i 2017/18 et flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Matematik hvor den ligger hele 1.4 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Bakkegårdsskolen8.4 8.6 9.2 7.5 8.1
Gentofte Kommune 8.3 8.1 9.27.9 8.2
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Bakkegårdsskolen har over de sidste 7 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.0

Bakkegårdsskolen har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Bakkegårdsskolen er nummer 16 blandt grundskolerne i Gentofte Kommune.


Bakkegårdsskolen skriver om sig selv:

Bakkegårdsskolens overordnede målsætning er at sætte demokratisk funderede børn i stand til aktivt at kunne forfølge egne mål i såvel et videre uddannelsesforløb som i arbejdslivet og livet som sådan i et fremtidigt samfund præget af omskiftelighed og krav om fortsat læring.

Læs mere på Bakkegårdsskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Bakkegårdsskolen

Trivsel   3.775

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Bakkegårdsskolen er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Bakkegårdsskolen:

Den sociale trivsel på Bakkegårdsskolen er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.1, hvilket er den 569 højeste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel - 365 elever på Bakkegårdsskolen besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Bakkegårdsskolen har en faglig trivsel 3.9, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 111. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 366 elever på Bakkegårdsskolen deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Bakkegårdsskolen scorer fint på ro og orden 3.8, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 387. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 366 elever på Bakkegårdsskolen deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Bakkegårdsskolen scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.3, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 462. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 365 elever på Bakkegårdsskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Bakkegårdsskolen

! Fravær 2017/18

Bakkegårdsskolen havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 5,8 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Bakkegårdsskolen hele 11,6 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Bakkegårdsskolen har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Bakkegårdsskolen

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var kun 82,3 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser har vist at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på indkomsten for de øvrige elever 20 år efter grundskolen (selv efter korrektion for familiemæssige og socio-økonomiske faktorer).

Stærkt Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 763 elever på Bakkegårdsskolen. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 3 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Bakkegårdsskolen er en folkeskole med 763 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Bakkegårdsskolen ligger i Gentofte Kommune, der årligt investerer 52,139 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 2. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Gentofte Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 412.078 kr., der er under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Bakkegårdsskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal