DinGeo — i hele Danmark

Tranegårdskolen - Se kontaktinfo og vigtige nøgletal
Folkeskole i Gentofte Kommune


Antal Elever
509
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
9,2
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,7
Mere Info 
Social Trivsel
4,2
Mere Info 
Faglig Trivsel
4,0
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,4
Mere Info 
Elevfravær
5,1%
Mere Info 
Dansk Herkomst
96,4%
Mere Info 
Udgift per elev
52.139 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
822.213 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Tranegårdskolen

Tranegårdskolen
Tranegårdskolen i Gentofte Kommune.

Adresse:
Tranegårdskolen
Lindorffs Allé 5,
2900 Hellerup

Skoleleder:
Torben Lind

Telefon:
3998 5300

Email:
tranegaardskolen@gentofte.dk

Webside:
http://www.tranegård.dk

Karaktergennemsnit på Tranegårdskolen

Karaktergennemsnit i 2019   9.2

Tranegårdskolen havde i 2018/19 et utrolig flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Matematik hvor den ligger hele 3.1 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på Tranegårdskolen er desuden 1.0 højere end gennemsnittet i Gentofte Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Tranegårdskolen10.1 8.7 9.1 8.9 9.2
Gentofte Kommune 8.4 8.4 9.07.9 8.2
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Tranegårdskolen har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.7

Tranegårdskolen er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.7. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Tranegårdskolen er nummer 11 blandt grundskolerne i Gentofte Kommune.


Tranegårdskolen skriver om sig selv:

Tranegårdskolen er en grundskole, som lægger vægt på faglighed, fællesskab og ordentlighed. Vi arbejder i en klassisk skolestruktur, hvor klasserne og lærerne er de centrale omdrejningspunkter. Vi kalder det Modern Classic. Vi har ca. 55 kompetente og engagerede lærere og pædagoger, 510 elever fra 0.-9.kl. og en interesseret og engageret forældrekreds. Skolen er beliggende i hjertet af Hellerup tæt ved by, skov og strand. Skolen har gennemgået en om- og tilbygning i forbindelse med kommunens SKUB projekt, og har gode rammer til undervisning.

Læs mere på Tranegårdskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Tranegårdskolen

Trivsel   3.79

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Tranegårdskolen er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Tranegårdskolen:

Der er god social trivsel på Tranegårdskolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.16, hvilket er den 399 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Tranegårdskolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Tranegårdskolen har en faglig trivsel 3.99, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 11. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Tranegårdskolen scorer fint på ro og orden 3.83, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 414. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Tranegårdskolen scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.38, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 328. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Tranegårdskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Tranegårdskolen

! Fravær 2017/18

Tranegårdskolen havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 5,1 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Tranegårdskolen hele 10,3 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Tranegårdskolen har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Tranegårdskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 96,4 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 509 elever på Tranegårdskolen. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Tranegårdskolen er en folkeskole med 509 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Tranegårdskolen ligger i Gentofte Kommune, der årligt investerer 52,139 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 2. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Gentofte Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Tranegårdskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 822.213 kr.

Forældrebetaling

Tranegårdskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal