DinGeo — i hele Danmark

Tranegårdskolen
Folkeskole i Gentofte Kommune


Antal Elever
511
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
9,4
Mere Info 
Undervisningseffekt
1,0
Mere Info 
Social Trivsel
3,9
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
3,4%
Mere Info 
Dansk Herkomst
95,1%
Mere Info 
Udgift per elev
59.598 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
822.213 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
79.631
Mere Info 
Boliger til salg
618
Mere Info 

Tranegårdskolen

Tranegårdskolen
Tranegårdskolen i Gentofte Kommune.

Adresse:
Tranegårdskolen
Lindorffs Allé 5,
2900 Hellerup

Institutionsnummer:
157012

Skoleleder:
Peter Gersvang Nielsen

Telefon:
3998 5300

Email:
tranegaardskolen@gentofte.dk

Webside:
http://www.tranegaard.aula.dk

Læs mere om skoledata »

Tranegårdskolen

Tranegårdskolen er en folkeskole i Gentofte Kommune, der hører til skoledistriktet Gentofte Kommune. Der er 10 andre skoler i distriktet:

Gentofte Kommune har siden skoleåret 2014/15 haft dispensation til at samle skoledistrikterne i et samlet skoledistrikt. I forbindelse med sammenlægningen af skolernes distrikter i et samlet skoledistrikt, er der opsat en række fordelingsprincipper. Principperne betyder, at alle børn i indskrivningsperioden til 0. klassetrin, tilbydes en skole indenfor en gåafstand fra barnets bopæl på højst 2,5 km, hvis dette er muligt, med mindre familien selv har ønsket en anden skole med ledig kapacitet. Læs mere her ».

Tranegårdskolen har et rigtig flot karaktergennemsnit. Skolens positive undervisningseffekt indikerer at den har et godt læringsmiljø, der løfter elevernes kundskaber.

Tranegårdskolen er en grundskole, som lægger vægt på faglighed, fællesskab og ordentlighed. Vi arbejder i en klassisk skolestruktur, hvor klasserne og lærerne er de centrale omdrejningspunkter. Vi kalder det Modern Classic. Vi har ca. 55 kompetente og engagerede lærere og pædagoger, 510 elever fra 0.-9.kl. og en interesseret og engageret forældrekreds. Skolen er beliggende i hjertet af Hellerup tæt ved by, skov og strand. Skolen har gennemgået en om- og tilbygning i forbindelse med kommunens SKUB projekt, og har gode rammer til undervisning.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Tranegårdskolen

Tranegårdskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Gentofte Kommune. Du kan se alle Gentofte Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Tranegårdskolen

Karaktergennemsnit i 2023   8.9

Tranegårdskolen havde i 2022/23 et utrolig flot karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Engelsk hvor den ligger hele 1.2 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på Tranegårdskolen er desuden 0.4 højere end gennemsnittet i Gentofte Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Tranegårdskolen8.7 8.1 9.9 8.8 8.9
Gentofte Kommune 7.9 8.6 9.77.8 8.5
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Tranegårdskolen har over de sidste tolv år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Tranegårdskolen dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   1.0

Tranegårdskolen er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 1.0. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Tranegårdskolen er nummer 11 blandt grundskolerne i Gentofte Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Tranegårdskolen

Trivsel   3.61

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Tranegårdskolen er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Tranegårdskolen:

Den sociale trivsel på Tranegårdskolen er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.94, hvilket er den 871 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Tranegårdskolen har en faglig trivsel 3.84, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 67. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Tranegårdskolen har en score på 3.74, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 745. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Tranegårdskolen har en lave score: 3.05, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1030. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Tranegårdskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Tranegårdskolen

Fravær 2020/21

Tranegårdskolen havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 3,4 procent. Det er et relativ lavt fravær og under landsgennemsnittet på 5,1 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Tranegårdskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Tranegårdskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 95,1 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 511 elever på Tranegårdskolen. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 0,1 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Tranegårdskolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Tranegårdskolen er en folkeskole med 512 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Tranegårdskolen ligger i Gentofte Kommune, der årligt investerer 59,598 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 3. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Gentofte Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Tranegårdskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 822.213 kr.

Forældrebetaling

Tranegårdskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Gentofte Kommune skoledistrikt

!Udbudspriser

Tranegårdskolen skoledistrikt er et af landets dyreste målt på udbudspriser. Kvadratmeterpriserne på de 279 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 29.793 til 177.744 kr/m2, med et gennemsnit på 79.631 kr/m2 (median 74.043 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 279 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


618 boliger til salg

Med 618 boliger til salg (24. juni 2024) i skoledistrikt Gentofte Kommune er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Gentofte Kommune her »

Grundskoler i Gentofte Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Bakkegårdsskolen 3.664 | 0.0 | 412,078 kr. Se på kort
Dyssegårdsskolen 3.641 | 0.0 | 817,246 kr. Se på kort
Gentofte Skole 3.621 | 0.0 | 828,498 kr. Se på kort
Maglegårdsskolen 3.810 | 0.0 | 879,840 kr. Se på kort
Munkegårdsskolen 3.534 | 0.0 | 681,683 kr. Se på kort
Ordrup Skole 3.688 | 0.0 | 717,732 kr. Se på kort
Skovgårdsskolen 3.795 | 0.0 | 952,746 kr. Se på kort
Skovshoved Skole 3.730 | 0.0 | 823,907 kr. Se på kort
Tjørnegårdsskolen 3.642 | 0.0 | 713,960 kr. Se på kort
  Tranegårdskolen 3.614 | 1.0 | 822,213 kr. Se på kort
Bernadotteskolen - 0.0 | -
Busses Skole - 1.0 | -
Rygaards Skole - 1.0 | -
Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I - 1.0 | -
Rudolf Steiner skolen i Gentofte, Vidar Skolen - - -
Kildegård Privatskole - 1.0 | -
Hellerup Skole 3.587 | 0.0 | 591,283 kr. Se på kort
Tjørnegårdsskolen - - - Se på kort

Kommunens 18 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »