DinGeo — i hele Danmark

Dyssegårdsskolen
Folkeskole i Gentofte Kommune


Antal Elever
720
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,5
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,2
Mere Info 
Social Trivsel
4,2
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,9
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,4
Mere Info 
Elevfravær
3,6%
Mere Info 
Dansk Herkomst
98,2%
Mere Info 
Udgift per elev
52.139 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
817.246 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Dyssegårdsskolen

Dyssegårdsskolen
Dyssegårdsskolen i Gentofte Kommune.

Adresse:
Dyssegårdsskolen
Dyssegårdsvej 26,
2900 Hellerup

Skoleleder:
Maj-Britt Overbye

Telefon:
3998 5550

Email:
dyssegaardsskolen@gentofte.dk

Webside:
http://www.dyssegaard.gentofte-skoler.dk

Karaktergennemsnit på Dyssegårdsskolen

Karaktergennemsnit i 2019   8.5

Dyssegårdsskolen havde i 2018/19 et utrolig flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Dansk hvor den ligger hele 2.1 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på Dyssegårdsskolen er desuden 0.3 højere end gennemsnittet i Gentofte Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Dyssegårdsskolen8.3 8.3 9.3 8.5 8.5
Gentofte Kommune 8.4 8.4 9.07.9 8.2
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Dyssegårdsskolen har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.2

Dyssegårdsskolen er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.2. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Dyssegårdsskolen er den anden bedste blandt alle grundskolerne i Gentofte Kommune.


Dyssegårdsskolen skriver om sig selv:

Dyssegårdsskolen er en 3-sporet skole, hvor knap 730 børn og 80 medarbejdere har deres daglige gang. Derfor er vi bevidste om betydningen af et godt arbejdsmiljø for både medarbejdere, forældre og børn.

Læs mere på Dyssegårdsskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Dyssegårdsskolen

Trivsel   3.80

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Dyssegårdsskolen er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Dyssegårdsskolen:

Der er god social trivsel på Dyssegårdsskolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.22, hvilket er den 189 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Dyssegårdsskolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Dyssegårdsskolen har en faglig trivsel 3.90, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 77. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Dyssegårdsskolen har en score på 3.77, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 693. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Dyssegårdsskolen scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.36, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 378. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Dyssegårdsskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Dyssegårdsskolen

Fravær 2017/18

Dyssegårdsskolen havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 3,6 procent. Det er et relativ lavt fravær og et godt stykke under landsgennemsnittet på 5,9 procent.

Faldende Fravær 2017/18

Dyssegårdsskolen har over de sidste 8 år heldigvis oplevet et fald i elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Dyssegårdsskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 98,2 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 720 elever på Dyssegårdsskolen. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Dyssegårdsskolen er en folkeskole med 720 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Dyssegårdsskolen ligger i Gentofte Kommune, der årligt investerer 52,139 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 2. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Gentofte Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Dyssegårdsskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 817.246 kr.

Forældrebetaling

Dyssegårdsskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal