DinGeo — i hele Danmark

Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV

DinGeo har samlet informationer på Frederiksborgvej 209, st. i én detaljeret boligrapport. Adressen er nedlagt.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune og tilhører skoledistriktet Holbergskolen. De nærmeste naboer er typisk små familier i mindre rækkehuse i provinsen. Den årlige risiko for indbrud er 2.68 procent i området.

Luftfoto af Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV fra foråret 2020. Matriklen er markeret med den grønne polygon og adressens koordinater (55.7257°N, 12.5260°E) er den lille grønne cirkel.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV

Radon

Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

Bygningen
Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV er en lejlighed og dermed med gennemsnitligt radonniveau på kun ca. 25 procent af niveauet i enfamiliehuse i området
Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Jordforurening

Ejendommen

Der er ingen registreret jordforurening på ejendommen Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV.

!Området

Der er dog indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen registreret 17 jordforureninger. Af disse er 14 egentlige jordforureninger (type V2), mens 3 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NVKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 127a-Emdrup, København, der hører til Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om Jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Ved boligsalg har ejendomsmægleren pligt til at indhente oplysninger om, hvorvidt en ejendom er kortlagt som forurenet.
Læs mere om Jordforurening her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks MiljøportalEgentlige Jordforureninger (V2)
LokalitetsnummerAnsvarlig RegionAfstand (meter)Nuancering
101-01470Region Hovedstaden45-
157-00005Region Hovedstaden153-
101-00766Region Hovedstaden190-
101-00548Region Hovedstaden221-
157-01025Region Hovedstaden255-
157-00136Region Hovedstaden281-
157-05067Region Hovedstaden304-
157-00121Region Hovedstaden311-
157-00104Region Hovedstaden345-
157-00163Region Hovedstaden352-
157-00041Region Hovedstaden403-
159-00096Region Hovedstaden409-
157-00043Region Hovedstaden454-
159-00002Region Hovedstaden473-
Mulige jordforureninger (V1)
LokalitetsnummerAnsvarlig RegionAfstand (meter)
101-03028Region Hovedstaden444
159-00002Region Hovedstaden456
159-05023Region Hovedstaden494

Sidst opdateret 14 juni, 2017.
opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

Luftforurening

Vi mangler desværre at indsamle luftforurening på adressen.

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er trafikstøj på adressen Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV. Støjen er vurderet at være 60-65 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en opvaskemaskine

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NVKortet viser trafikstøj i området omkring Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
! Veje i by60-65 dB
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

Lavninger

Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NVRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Frederiksborgvej 209, st. ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.4 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.7 - 2 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Frederiksborgvej 209, st. har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV


Ekstrem regn på Frederiksborgvej 209, st. Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Frederiksborgvej 209, st. . Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (2.3 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (4.1 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NVKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV ligger i en højde på 21.7 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NVKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 700 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. På det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

I forbindelse med EUs oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget fjorten afgrænsede områder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb anses som sandsynlig.

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV.

BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Ejendommen på Frederiksborgvej 209, st. har energimærke A2010.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 25. maj 2016 til 25. maj 2026.


Forbedringsforslag

Energimærkerapporten indeholder ingen forslag til energiforbedrelser.Energimærkedata stammer fra det elektroniske energimærke »
Sidst opdateret 4 februar, 2020 - opdater


Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV
Ejendomsfoto fra 2016 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
  1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
  2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
  3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Energisparelån
kr.
kr.
Kreditbeløb til udbetaling
Hovedstol
Etableringsomkostninger
Samlet tilbagebetaling
Samlede omkostninger
Rente (variabel)
ÅOP
kr 25.930
kr 27.000
kr 1.070
kr 31.276
kr 3.746
2,95 %
3,84 %

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Boligopvarmning

Varmeforbrug

Ejendommen på Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV er med det fine energimærke A2010 relativ billig at opvarme (se energimærkedata).

Baseret på opvarmningsareal (1212 m2), energimærke (A2010), opvarmningskilde (fjernvarme) og et gennemsnitlig energiforbrug er der i energimærkerapporten beregnet et årligt energiforbrug på 60,8 MWh/år svarende til en varmeudgift på 58.200 kr/år.

Beregnet årlig varmeomkostning
58.200 kr/år

Note: Det faktiske forbrug er ikke offentlig tilgængelig information, men det kan naturligvis afvige en del fra det beregnede forbrug baseret på de energivaner, som bygningens brugere har.

Fjernvarme

Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra HOFOR Fjernvarme P/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Find meget mere info om HOFOR Fjernvarme P/S ».

Mere info om Boligopvarmning

Fjernvarme er den miljømæssigt reneste boligopvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. Fjernvarme er stort set altid et plus, men man skal dog også være opmærksom på tilslutnings- og/eller forblivelsespligt.

DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV

Naboerne - Småt og GodtBeboerne i området omkring Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV er mestendels conzoom®-typen Småt og Godt

Småt og Godt

Her finder vi en mindre overrepræsentation af de 30 til 60-årige. Aldersmæssigt er der dog generelt en stor spredning, men fælles for alle er, at de lever Småt og godt. På trods af, at størsteparten bor alene, er der også en større andel af familier med et barn i forhold til landets gennemsnit. Over 40 % har en erhvervsfaglig uddannelse, men ellers afspejler beskæftigelsen meget godt et gennemsnit for samfundet. Indkomsterne er rimelige, men kun få har en egentlig formue opsparet i mursten. Småt og godt befinder sig i de middel- til lavere socialklasser.

De fleste bor til leje, men der er også nogle, der har fået råd til en ejerbolig. De har indrettet sig Småt og godt i et klassisk række- eller kædehus på 80 til 115 m², hvor mange blev bygget engang i 80'erne. I disse rækkehuskvarterer handles boligerne typisk noget under gennemsnit. Vil du finde dem, så skal du lede i byerne, store som små, rundt om i regionerne eller i forstæderne til de store metropoler.

Næsten to tredjedele har bil, men en tiendedel starter i stedet knallerten eller motorcyklen, når de skal rundt. Dette er en relativt høj andel sammenlignet med befolkningen.

Adfærd, livsstil og holdninger

Småt og godt er flittige til at male hjemmet, også selvom det ikke nødvendigvis trænger. Måske det kan forklares ved, at mange tidligere har været storrygende. De fleste har i dag lagt røgen på afstand, mens andre overvejer rygestop. Op mod hver tiende ryger fortsat op til 20 cigaretter dagligt.

Mange er medlem af en miljø- eller naturorganisation og har hund eller andre husdyr. De er ganske interesserede i sundhed og økologiske fødevarer, men byder sjældent andre på middag. Når de til gengæld selv går ud, så foretrækkes en klassisk koncert eller en tur i biografen. Mange går på aftenskole, hvor denne type er til at møde lidt oftere end befolkningen generelt. Derhjemme trækker håndarbejdet for relativt mange.

Computeren trækker dog også, hvor underholdning er hovedformålet. Når de alligevel er på nettet, kan de godt besøge et datingsite af og til. Man ved jo aldrig... De fleste har også en profil på Facebook. Udover at holde sig opdateret med sociale nyheder, holder typen sig også opdateret om samfundet på tv, radio og på nettet. De elsker at se film, særligt naturfilm. Tv'et kører næsten altid i baggrunden og de følger aktivt med på stort set alle kanaler. Discovery finder en stor andel af deres seere blandt Småt og godt. I øvrigt læser de gerne Søndagsavisen samt både skøn- og faglitteratur. Så der er masser at bruge tiden til.

Cyklen bruger de sjældnere som transport end gennemsnittet. Til gengæld kunne cyklen godt være en racercykel, da en del dyrker det som motionsform. Det der med bevægelse er man dog ikke altid så gode til, for kun halvdelen får motioneret hver uge. Deres foretrukne motionsformer er fitness og løb.

Spørger du dem, hvilken slags ferie de har været på og hvor længe det er siden, så vil de svare, at de har holdt ferie i Danmark i de seneste par år. Alligevel har en tredjedel været udenlands inden for det seneste år.

Den politiske interesse er på samme niveau som blandt befolkningen som helhed, men lidt mindre for erhvervs- og skattepolitik samt samfundsøkonomi. Det betyder dog ikke, at Småt og godt ikke har holdninger. De mener, at der stor forskel mellem rig og fattig i dagens Danmark og de er glade for velfærdsstaten. De synes ikke, at skatten skal sættes ned, så man skal klare mere selv og en del tror ikke, at privatiseringer er lig med effektiviseringer. Desuden viser mange gennem deres holdninger og adfærd, at de er ganske miljøorienterede.

Værdimæssigt er de Traditionelle med andele i både det Fællesskabsorienterede som Individorienterede.

Ved det seneste valg var Socialdemokraterne og SF de største partier blandt Småt og godt, men der var også en del, der satte krydset ved Dansk Folkeparti. Ved næste folketingsvalg regner de, der har besluttet sig med at stemme på Socialdemokraterne, Venstre, Enhedslisten eller Dansk Folkeparti.

Robinsonlisten er populær hos Småt og godt, så det kan være svært at få brevet gennem postkassen.

vis mere »


Sidst opdateret 16 juni, 2017.

Småt og godt
Småt og godt (Conzoom type).

Mere info om Conzoom:

Naboerne er defineret via conzoom® geodemografisk klassificering, der opdeler og beskriver den danske befolkning i 9 grupper og 36 typer. Med et opslag på Dingeo kan du se hvilken gruppe og type, der er overrepræsenteret omkring opslagsadressen. Læs mere om Conzoom data her »

Datakilder:
Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Frederiksborgvej 209, st. hører til afstemningsområdet 6. Nord hvor der er 7.294 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 5.766 i 6. Nord, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 79.1 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Socialdemokratiet det største parti i afstemningsområdet 6. Nord med 1.180 stemmer. Det svarer til 20.5 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 6. Nord (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 6. Nord, med et indeks på 273 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Venstre klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 6. Nord, med et indeks på 43 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV at være mellem.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 153 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Frederiksborgvej 209, st. . Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 2284 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 26.80 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 2.68 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 2400 København Nv

Opklaringsprocenten i 2400 København Nv er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt BISPEBJERG (Holbergskolen)

Frederiksborgvej 209, st. hører under skoledistriktet BISPEBJERG (Holbergskolen). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Holbergskolen.

Holbergskolen

HolbergskolenHolbergskolen, Frederiksborgvej 216 i Københavns Kommune.
Elevantal:
582
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.66
Undervisningseffekt:
0.1
Forældre indkomst:
383.990 kr.
Info om Holbergskolen

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt BISPEBJERG (Holbergskolen) på kort

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV.

  • Fibernet: 13 forskellige udbydere med hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
  • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke muligt på adressen
  • xDSL bredbånd (telefonstik): ikke muligt på adressen

Se fibernet dækningsgrad omkring Frederiksborgvej 209, st.God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Frederiksborgvej 209, st. med vejledende downloadhastighed op til 50 - 100 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Frederiksborgvej 209, st. er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 10 - 20 Mbit/s
  • Tre: 10 - 20 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 50 - 100 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Frederiksborgvej 209, st.


Data sidst opdateret 16 september, 2021

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Frederiksborgvej 209, st. , København NV
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Frederiksborgvej 209, st.

Den nærmeste overfladenære boring ligger 149 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Dunhammervej. Boringen blev afsluttet 14 december, 2004. Brøndborer var Per Aarsleff A/S. Formålet med boringen var Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO og anvendelse er angivet som Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO. Boringen nåede en dybde på 5.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 5869 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Frederiksborgvej 209, st. .

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
149 Moniteringsboring 5.0 201. 5869 »
186 Undersøgelsesboring 17.5 201. 3794 »
236 Vandforsyningsboring 37.5 201. 200 »
253 Geoteknisk boring 201.11626 »
324 Moniteringsboring 45.2 201. 8 »
338 Forureningsbor. 6.0 201. 7431 »
345 Forureningsbor. 7.0 201. 7432 »
345 Forureningsbor. 5.0 201. 7433 »
346 Forureningsbor. 6.0 201. 7434 »
346 Moniteringsboring 10.0 201. 9646 »

Hvor langt er der fra Frederiksborgvej 209, st.
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 6,95 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 50 m
Kapacitet: 600 kW


Afstand: 6,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Vangedevej 237
2870 Dyssegård


Afstand: 203 meter


Kort Læs mere

Dagligvare

Irma Dagligvarer


Afstand: 510 m


Læs mere

Renseanlæg

Lynetten renseanlæg


Afstand: 6,53 km


Læs mere

Daginstitution

Børnehuset Englegård


Afstand: 117 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 2400 København NV
Info om vej: Frederiksborgvej
Stamoplysninger for Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV
Geografiske koordinater 55.72573859°N, 12.52604649°Ø
Højde over havets overflade 22,9 m.o.h.
Sogn Emdrup Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 0a3f509e-21b4-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 6004903

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Frederiksborgvej 209, st. , 2400 København NV.