DinGeo — i hele Danmark

Holbergskolen
Folkeskole i Københavns Kommune


Antal Elever
590
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,4
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,1
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
7,0%
Mere Info 
Dansk Herkomst
66,5%
Mere Info 
Udgift per elev
68.904 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
383.990 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Holbergskolen

Holbergskolen
Holbergskolen i Københavns Kommune.

Adresse:
Holbergskolen
Frederiksborgvej 216,
2400 København NV

Skoleleder:
Sune Schnack Rasmussen

Telefon:
3969 2816

Email:
kontor@holbergskolen.kk.dk

Webside:
http://www.holbergskolen.kk.dk

Karaktergennemsnit på Holbergskolen

! Karaktergennemsnit i 2018   6.4

Holbergskolen havde i 2017/18 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger hele 1.2 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Holbergskolen sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Holbergskolen6.0 6.2 8.3 6.4 6.4
Københavns Kommune 6.5 7.6 8.16.5 6.8
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

! Faldende Karaktergennemsnit

Holbergskolen har over de sidste 7 år oplevet en svagt faldende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.1

Holbergskolen er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.1. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Holbergskolen er nummer 59 blandt grundskolerne i Københavns Kommune.


Holbergskolen skriver om sig selv:

Skolen ligger ved Emdrup Torv i København NV. Vi har 583 elever og ca. 70 medarbejdere, hvor de 55 er lærere og pædagoger. Skolen ligger rigtig flot i forhold til de faglige resultater ved afgangsprøverne, hvilket skolen også har været kendt for i mange år. Klassekvotienten på Holbergskolen ligger på 21,6 elever pr. klasse i gennemsnit, hvilket er en rigtig fornuftig klassestørrelse. Langt de fleste forældre i lokalområdet vælger Holbergskolen som det naturlige skolevalg. Skoledistriktet består af villa- og parcelhusområder samt lejligheder beliggende tæt op af det naturskønne område ved Utterslev Mose

Læs mere på Holbergskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Holbergskolen

Trivsel   3.675

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Holbergskolen er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Holbergskolen:

Den sociale trivsel på Holbergskolen er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.0, hvilket er den 177 dårligste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel - 303 elever på Holbergskolen besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Holbergskolen har en faglig trivsel 3.7, der er lidt under gennemsnittet."; Det er faktisk den 740. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.";

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 306 elever på Holbergskolen deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Holbergskolen scorer fint på ro og orden 3.8, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 488. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 303 elever på Holbergskolen deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Holbergskolen har en gennemsnitlig score: 3.2, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 848. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 303 elever på Holbergskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Holbergskolen

! Fravær 2017/18

Holbergskolen havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 7 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Holbergskolen hele 13,9 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Holbergskolen har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Holbergskolen

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var kun 66,5 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser har vist at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på indkomsten for de øvrige elever 20 år efter grundskolen (selv efter korrektion for familiemæssige og socio-økonomiske faktorer).

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Holbergskolen er en folkeskole med 590 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Holbergskolen ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 68,904 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 383.990 kr., der er under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Holbergskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal