DinGeo — i hele Danmark

Skolen på La Cours Vej - Se kontaktinfo og vigtige nøgletal
Folkeskole i Frederiksberg Kommune


Antal Elever
769
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,0
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,1
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
6,4%
Mere Info 
Dansk Herkomst
90,3%
Mere Info 
Udgift per elev
58.102 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
456.387 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Skolen på La Cours Vej

Skolen på La Cours Vej
Skolen på La Cours Vej i Frederiksberg Kommune.

Adresse:
Skolen på La Cours Vej
La Cours Vej 2,
2000 Frederiksberg

Skoleleder:
Irene Nitzsch Møller Hastrup

Telefon:
3821 0690

Email:
skolenlacoursvej@frederiksberg.dk

Webside:
http://www.frb-lc.dk

Karaktergennemsnit på Skolen på La Cours Vej

Karaktergennemsnit i 2019   8.0

Skolen på La Cours Vej havde i 2018/19 et utrolig flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Engelsk hvor den ligger hele 2.7 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på Skolen på La Cours Vej er desuden 0.4 højere end gennemsnittet i Frederiksberg Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Skolen på La Cours Vej8.0 6.5 10.7 7.7 8.0
Frederiksberg Kommune 7.5 7.8 9.07.4 7.6
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Skolen på La Cours Vej har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.1

Skolen på La Cours Vej er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.1. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Skolen på La Cours Vej er nummer 12 blandt grundskolerne i Frederiksberg Kommune.


Skolen på La Cours Vej skriver om sig selv:

Skolen har fået navn efter gaden, den er placeret på. Gaden er opkaldt efter Jørgen Carl la Cour (1838-1898), der var uddannet landøkonom og som officer deltog i 2. Slesvigske krig (1864) med hæder.

Læs mere på Skolen på La Cours Vejs egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Skolen på La Cours Vej

Trivsel   3.70

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Skolen på La Cours Vej er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Skolen på La Cours Vej:

Den sociale trivsel på Skolen på La Cours Vej er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.13, hvilket er den 569 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Skolen på La Cours Vej har en faglig trivsel 3.84, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 204. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skolen på La Cours Vej scorer fint på ro og orden 3.80, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 528. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skolen på La Cours Vej har en lave score: 3.21, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 971. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Skolen på La Cours Vej deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Skolen på La Cours Vej

! Fravær 2017/18

Skolen på La Cours Vej havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 6,4 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Skolen på La Cours Vej hele 12,9 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Skolen på La Cours Vej har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Skolen på La Cours Vej

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 90,3 procent af eleverne af dansk oprindelse.

! Faldende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 769 elever på Skolen på La Cours Vej. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 8 år oplevet årlige fald på ca. -0,6 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Skolen på La Cours Vej er en folkeskole med 769 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Skolen på La Cours Vej ligger i Frederiksberg Kommune, der årligt investerer 58,102 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 10. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Frederiksberg Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Skolen på La Cours Vej kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet456.387 kr.

Forældrebetaling

Skolen på La Cours Vej er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal