DinGeo — i hele Danmark

Skolen på Grundtvigsvej - Se kontaktinfo og vigtige nøgletal
Folkeskole i Frederiksberg Kommune


Antal Elever
609
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
5,8%
Mere Info 
Dansk Herkomst
92,0%
Mere Info 
Udgift per elev
58.102 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
0 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Skolen på Grundtvigsvej


Adresse:
Skolen på Grundtvigsvej
Grundtvigsvej 11,
1864 Frederiksberg C

Skoleleder:
Lise Ammitzbøll la Cour

Telefon:
3821 0518

Email:
skolenpaagrundtvigsvej@frederiksberg.dk

Webside:
http://www.frederiksbergnyskole.dk

Karaktergennemsnit på Skolen på GrundtvigsvejSkolen på Grundtvigsvej skriver om sig selv:

Skolen på Grundtvigsvej er Frederiksbergs nyeste Skole. Ved skolestart i 2016 flyttede ind i det gamle ny istandsatte Frøbelseminarium og ændrede navn fra det tidligere Frederiksberg Ny Skole til at hedde Skolen på Grundtvigsvej. På Skolen på Grundtvigsvej er børnene delt i aldersblandede hjemgrupper i stedet for traditionelle klasser.

Læs mere på Skolen på Grundtvigsvejs egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Skolen på Grundtvigsvej

Trivsel   3.63

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Skolen på Grundtvigsvej er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Skolen på Grundtvigsvej:

Den sociale trivsel på Skolen på Grundtvigsvej er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.01, hvilket er den 428 dårligste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Skolen på Grundtvigsvej har en faglig trivsel 3.78, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 400. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skolen på Grundtvigsvej har en score på 3.66, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1141. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skolen på Grundtvigsvej har en gennemsnitlig score: 3.26, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 773. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Skolen på Grundtvigsvej deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Skolen på Grundtvigsvej

! Fravær 2017/18

Skolen på Grundtvigsvej havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 5,8 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Skolen på Grundtvigsvej hele 11,6 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Skolen på Grundtvigsvej har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Skolen på Grundtvigsvej

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 92 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stærkt Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 609 elever på Skolen på Grundtvigsvej. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 31,2 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Skolen på Grundtvigsvej er en folkeskole med 609 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Skolen på Grundtvigsvej ligger i Frederiksberg Kommune, der årligt investerer 58,102 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 10. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Frederiksberg Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Skolen på Grundtvigsvej er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal