DinGeo — i hele Danmark

Søndermarkskolen
Folkeskole i Frederiksberg Kommune


Antal Elever
836
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,4
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,7
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,6
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
6,1%
Mere Info 
Dansk Herkomst
75,9%
Mere Info 
Udgift per elev
58.102 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
446.865 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Søndermarkskolen

Søndermarkskolen
Søndermarkskolen i Frederiksberg Kommune.

Adresse:
Søndermarkskolen
Hoffmeyersvej 32,
2000 Frederiksberg

Skoleleder:
Lars Pilmark

Telefon:
3821 0950

Email:
sondermarkskolen@frederiksberg.dk

Webside:
http://www.frb-sm.dk

Karaktergennemsnit på Søndermarkskolen

Karaktergennemsnit i 2018   7.4

Søndermarkskolen havde i 2017/18 et flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger hele 1.3 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Søndermarkskolen7.2 8.7 8.4 7.1 7.4
Frederiksberg Kommune 7.3 7.8 8.57.2 7.5
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Søndermarkskolen har over de sidste 7 år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2019   -0.7

Søndermarkskolen har en negativ undervisningseffekt på -0.7. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Søndermarkskolen er nummer 12 blandt grundskolerne i Frederiksberg Kommune.


Søndermarkskolen skriver om sig selv:

Søndermarkskolen er en velfungerende skole med et levende fællesskab, der ser trivsel og faglighed som hinandens forudsætninger, hvorfor vi vægter begge dele lige højt. På den måde lægger vi vægt på den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling.

Læs mere på Søndermarkskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Søndermarkskolen

Trivsel   3.65

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Søndermarkskolen er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Søndermarkskolen:

Den sociale trivsel på Søndermarkskolen er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.0, hvilket er den 240 dårligste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel - 381 elever på Søndermarkskolen besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Søndermarkskolen har en faglig trivsel 3.8, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 294. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 382 elever på Søndermarkskolen deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Søndermarkskolen har en score på 3.6, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 928. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 383 elever på Søndermarkskolen deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Søndermarkskolen har en gennemsnitlig score: 3.2, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 749. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 381 elever på Søndermarkskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Søndermarkskolen

! Fravær 2017/18

Søndermarkskolen havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 6,1 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Søndermarkskolen hele 12,2 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

Faldende Fravær 2017/18

Søndermarkskolen har over de sidste 8 år heldigvis oplevet et fald i elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Søndermarkskolen

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var kun 75,9 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser har vist at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på indkomsten for de øvrige elever 20 år efter grundskolen (selv efter korrektion for familiemæssige og socio-økonomiske faktorer).

Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 836 elever på Søndermarkskolen. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,9 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Søndermarkskolen er en folkeskole med 836 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Søndermarkskolen ligger i Frederiksberg Kommune, der årligt investerer 58,102 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 10. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Frederiksberg Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 446.865 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Søndermarkskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal