DinGeo — i hele Danmark

Hummeltofteskolen
Folkeskole i Lyngby-Taarbæk Kommune


Antal Elever
856
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,8
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,2
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,9
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
4,3%
Mere Info 
Dansk Herkomst
95,8%
Mere Info 
Udgift per elev
66.114 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
746.916 kr
Mere Info 
Boliger til salg
10
Mere Info 

Hummeltofteskolen

Hummeltofteskolen
Hummeltofteskolen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Adresse:
Hummeltofteskolen
Grønnevej 218,
2830 Virum

Institutionsnummer:
173004

Skoleleder:
Dorte Wilms

Telefon:
4528 4200

Email:
hummeltofte@ltk.dk

Webside:
http://www.hummeltofteskolen.dk

Læs mere om skoledata »

Hummeltofteskolen

Hummeltofteskolen er en folkeskole i Lyngby-Taarbæk Kommune, der hører til skoledistriktet Hummeltofteskolen.

Lyngby-Taarbæk Kommune er opdelt i ni forskellige skoledistrikter. Børn her ret til at blive optaget på den distriktsskole, der knytter sig til adressens skoledistrikt. Der er desuden mulighed for indskrivning på en anden skole, også i en anden kommune, hvis der er plads. Læs mere her »

Hummeltofteskolen udmærker sig med en rigtig god trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne.

Hummeltofteskolen vægter at skabe et læringsmiljø, hvor det er positivt at have viden og attraktivt at lære. Undervisningsrummet er en tydelig struktureret ramme for læring, hvor fordybelse er en værdi i sig selv. Skolen har fokus på, at eleverne er i trivsel og flow – en tilstand af engagement, hvor udfordringer og kompetencer er afstemt med hinanden.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Hummeltofteskolen

Hummeltofteskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Hummeltofteskolen. Du kan se alle Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: Fælles Kommunalt GeodatasamarbejdeKaraktergennemsnit på Hummeltofteskolen

Karaktergennemsnit i 2023   8.1

Hummeltofteskolen havde i 2022/23 et flot karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Matematik hvor den ligger hele 0.9 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Hummeltofteskolen8.7 6.8 9.1 8.0 8.1
Lyngby-Taarbæk Kommune 8.3 8.9 9.17.8 8.6
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Hummeltofteskolen har over de sidste tolv år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Hummeltofteskolen dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Hummeltofteskolen har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Hummeltofteskolen er nummer 7 blandt grundskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 14 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Hummeltofteskolen

Trivsel   3.81

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Hummeltofteskolen er i den absolutte top blandt de danske grundskoler. En god trivsel er en positiv og meget væsentlig faktor i arbejdet med at styrke børns læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Hummeltofteskolen:

Der er god social trivsel på Hummeltofteskolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.21, hvilket er den 108 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Hummeltofteskolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Hummeltofteskolen har en faglig trivsel 3.88, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 39. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Hummeltofteskolen scorer fint på ro og orden 3.92, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 183. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Hummeltofteskolen scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.27, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 369. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Hummeltofteskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 14 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Hummeltofteskolen

Fravær 2020/21

Hummeltofteskolen havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 4,3 procent. Det er et relativ lavt fravær og under landsgennemsnittet på 5,1 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Hummeltofteskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 14 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Hummeltofteskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 95,8 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 856 elever på Hummeltofteskolen. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 1,8 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Hummeltofteskolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 14 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Hummeltofteskolen er en folkeskole med 815 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Hummeltofteskolen ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, der årligt investerer 66,114 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 13. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Lyngby-Taarbæk Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Hummeltofteskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 746.916 kr.

Forældrebetaling

Hummeltofteskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 14 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Hummeltofteskolen skoledistrikt


! ti boliger boliger til salg

Med ti boliger til salg (21. februar 2024) i skoledistrikt Hummeltofteskolen er der et begrænset udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden kigger på andre unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Hummeltofteskolen her »

Grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Engelsborgskolen 3.677 | 1.0 | 714,607 kr. Se på kort
Fuglsanggårdsskolen 3.828 | 1.0 | 746,907 kr. Se på kort
  Hummeltofteskolen 3.806 | 0.0 | 746,916 kr. Se på kort
Kongevejens Skole 3.769 | 0.0 | 730,744 kr. Se på kort
Lindegårdsskolen 3.449 | 0.0 | 391,545 kr. Se på kort
Lundtofte Skole 3.726 | 0.0 | 518,328 kr. Se på kort
Taarbæk Skole 3.671 | - 765,723 kr. Se på kort
Trongårdsskolen 3.693 | 0.0 | 616,715 kr. Se på kort
Virum Skole 3.740 | 1.0 | 847,573 kr. Se på kort
Billums Privatskole - 0.0 | -
Lyngby Private Skole - 0.0 | -
Skt. Knud Lavard Skole - 1.0 | -
Lyngby Friskole - 0.0 | -
U/NORD Lyngby 10. klasse - - - Se på kort

Kommunens 14 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »