DinGeo — i hele Danmark

Trongårdsskolen
Folkeskole i Lyngby-Taarbæk Kommune


Antal Elever
627
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,7
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
4,9%
Mere Info 
Dansk Herkomst
85,0%
Mere Info 
Udgift per elev
66.114 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
616.715 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
60.335
Mere Info 
Boliger til salg
36
Mere Info 

Trongårdsskolen

Trongårdsskolen
Trongårdsskolen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Adresse:
Trongårdsskolen
Trongårdsvej 50,
2800 Kgs. Lyngby

Institutionsnummer:
173009

Skoleleder:
Stine Arnfred

Telefon:
4528 4320

Email:
trongaard@ltk.dk

Webside:
http://www.trongaardsskolen.dk

Læs mere om skoledata »

Trongårdsskolen

Trongårdsskolen er en folkeskole i Lyngby-Taarbæk Kommune, der hører til skoledistriktet Trongårdsskolen.

Lyngby-Taarbæk Kommune er opdelt i ni forskellige skoledistrikter. Børn her ret til at blive optaget på den distriktsskole, der knytter sig til adressens skoledistrikt. Der er desuden mulighed for indskrivning på en anden skole, også i en anden kommune, hvis der er plads. Læs mere her »

Trongårdsskolen ligger i naturskønne omgivelser og tæt på Dyrehaven. Vores skole er en faglig, kreativ, dynamisk udviklingsorienteret skole, med en overordnet vision om at, skolen skal give mening for den enkelte.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Trongårdsskolen

Trongårdsskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Trongårdsskolen. Du kan se alle Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: Fælles Kommunalt GeodatasamarbejdeKaraktergennemsnit på Trongårdsskolen

! Karaktergennemsnit i 2023   7.7

Trongårdsskolen havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Dansk hvor den ligger 1.1 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Trongårdsskolen sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Trongårdsskolen6.9 8.8 9.1 6.0 7.7
Lyngby-Taarbæk Kommune 8.3 8.9 9.17.8 8.6
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Trongårdsskolen har over de sidste tolv år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Trongårdsskolen dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Trongårdsskolen har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Trongårdsskolen er nummer 7 blandt grundskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 14 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Trongårdsskolen

Trivsel   3.69

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Trongårdsskolen er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Trongårdsskolen:

Der er god social trivsel på Trongårdsskolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.08, hvilket er den 335 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Trongårdsskolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Trongårdsskolen har en faglig trivsel 3.77, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 157. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Trongårdsskolen har en score på 3.82, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 459. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Trongårdsskolen har en gennemsnitlig score: 3.21, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 550. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Trongårdsskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 14 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Trongårdsskolen

! Fravær 2020/21

Trongårdsskolen havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 4,9 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Trongårdsskolen hele 9,7 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Trongårdsskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 14 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Trongårdsskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 85 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stigende Elevtal

Der er 627 elever på Trongårdsskolen. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,6 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Trongårdsskolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 14 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Trongårdsskolen er en folkeskole med 659 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Trongårdsskolen ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, der årligt investerer 66,114 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 13. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Lyngby-Taarbæk Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Trongårdsskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 616.715 kr.

Forældrebetaling

Trongårdsskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 14 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Trongårdsskolen skoledistrikt

!Udbudspriser

Trongårdsskolen skoledistrikt er et af landets dyreste målt på udbudspriser. Kvadratmeterpriserne på de 17 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 45.701 til 82.724 kr/m2, med et gennemsnit på 60.335 kr/m2 (median 58.139 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 17 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


36 boliger til salg

Med 36 boliger til salg (21. februar 2024) i skoledistrikt Trongårdsskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Trongårdsskolen her »

Grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Engelsborgskolen 3.677 | 1.0 | 714,607 kr. Se på kort
Fuglsanggårdsskolen 3.828 | 1.0 | 746,907 kr. Se på kort
Hummeltofteskolen 3.806 | 0.0 | 746,916 kr. Se på kort
Kongevejens Skole 3.769 | 0.0 | 730,744 kr. Se på kort
Lindegårdsskolen 3.449 | 0.0 | 391,545 kr. Se på kort
Lundtofte Skole 3.726 | 0.0 | 518,328 kr. Se på kort
Taarbæk Skole 3.671 | - 765,723 kr. Se på kort
  Trongårdsskolen 3.693 | 0.0 | 616,715 kr. Se på kort
Virum Skole 3.740 | 1.0 | 847,573 kr. Se på kort
Billums Privatskole - 0.0 | -
Lyngby Private Skole - 0.0 | -
Skt. Knud Lavard Skole - 1.0 | -
Lyngby Friskole - 0.0 | -
U/NORD Lyngby 10. klasse - - - Se på kort

Kommunens 14 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »