DinGeo — i hele Danmark

Lundtofte Skole - Se kontaktinfo og vigtige nøgletal
Folkeskole i Lyngby-Taarbæk Kommune


Antal Elever
505
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,4
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,1
Mere Info 
Social Trivsel
4,2
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,4
Mere Info 
Elevfravær
5,7%
Mere Info 
Dansk Herkomst
81,7%
Mere Info 
Udgift per elev
58.007 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
518.328 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Lundtofte Skole

Lundtofte Skole
Lundtofte Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Adresse:
Lundtofte Skole
Nøjsomhedsvej 1,
2800 Kgs. Lyngby

Skoleleder:
Lene Hjorth

Telefon:
4528 4220

Email:
lundtofte@ltk.dk

Webside:
http://www.lu-ltk.dk

Karaktergennemsnit på Lundtofte Skole

Karaktergennemsnit i 2018   7.4

Lundtofte Skole havde i 2018/19 et flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Dansk hvor den ligger hele 0.8 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Lundtofte Skole7.1 7.9 8.1 7.2 7.4
Lyngby-Taarbæk Kommune 8.8 8.7 8.78.0 8.3
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Lundtofte Skole har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2019   -0.1

Lundtofte Skole har en lille negativ undervisningseffekt på -0.1. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er en lille smule dårligere end forventet.

Undervisningseffekten på Lundtofte Skole er nummer 7 blandt grundskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.


Lundtofte Skole skriver om sig selv:

Når man starter på Lundtofte Skole, bliver man en del af et nyt mangfoldigt fællesskab med hele, glade og livsduelige mennesker. Fællesskab og traditioner er vigtige omdrejningspunkter i vores hverdag. Det musiske er et bærende element i en række af vores traditioner.

Læs mere på Lundtofte Skoles egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Lundtofte Skole

Trivsel   3.77

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Lundtofte Skole er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Lundtofte Skole:

Der er god social trivsel på Lundtofte Skole. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.19, hvilket er den 321 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Lundtofte Skole, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Lundtofte Skole har en faglig trivsel 3.85, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 174. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Lundtofte Skole scorer fint på ro og orden 3.84, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 401. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Lundtofte Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.36, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 398. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Lundtofte Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Lundtofte Skole

! Fravær 2017/18

Lundtofte Skole havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 5,7 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Lundtofte Skole hele 11,4 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

Faldende Fravær 2017/18

Lundtofte Skole har over de sidste 8 år heldigvis oplevet et fald i elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Lundtofte Skole

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var kun 81,7 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser har vist at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på indkomsten for de øvrige elever 20 år efter grundskolen (selv efter korrektion for familiemæssige og socio-økonomiske faktorer).

! Faldende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 505 elever på Lundtofte Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 8 år oplevet årlige fald på ca. -1,4 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Lundtofte Skole er en folkeskole med 505 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Lundtofte Skole ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, der årligt investerer 58,007 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 7. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Lyngby-Taarbæk Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Lundtofte Skole kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 518.328 kr.

Forældrebetaling

Lundtofte Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal