DinGeo — i hele Danmark

Virum Skole - Se kontaktinfo og vigtige nøgletal
Folkeskole i Lyngby-Taarbæk Kommune


Antal Elever
1.004
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
9,5
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,8
Mere Info 
Social Trivsel
4,2
Mere Info 
Faglig Trivsel
4,0
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
4,1%
Mere Info 
Dansk Herkomst
96,1%
Mere Info 
Udgift per elev
58.007 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
847.573 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Virum Skole

Virum Skole
Virum Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Adresse:
Virum Skole
Skolebakken 9,
2830 Virum

Skoleleder:
Gitte Rasmussen

Telefon:
4528 4420

Email:
virum@ltk.dk

Webside:
http://www.virumskole.dk

Karaktergennemsnit på Virum Skole

Karaktergennemsnit i 2019   9.5

Virum Skole havde i 2018/19 et utrolig flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Matematik hvor den ligger hele 3.3 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på Virum Skole er desuden 1.2 højere end gennemsnittet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Virum Skole10.3 9.0 9.8 9.1 9.5
Lyngby-Taarbæk Kommune 8.8 8.7 8.78.0 8.3
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Virum Skole har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.8

Virum Skole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.8. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Virum Skole er den bedste/højeste blandt alle grundskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.


Virum Skole skriver om sig selv:

Virum Skoles historie går helt tilbage til år 1721, hvor Frederik d. IV's søster prinsesse Sophie Hedevig, som ejede og boede på slottet Frederiksdal, byggede skolen. Vi er i dag en 4 sporet skole med omkring 1.000 elever og 120 medarbejdere. Virum Skole er skolen, som tør, vil og kan udvikle egen praksis, så børnene er i stand til at leve i en verden i forandring.

Læs mere på Virum Skoles egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Virum Skole

Trivsel   3.82

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Virum Skole er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Virum Skole:

Der er god social trivsel på Virum Skole. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.24, hvilket er den 150 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Virum Skole, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Virum Skole har en faglig trivsel 3.98, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 14. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Virum Skole scorer fint på ro og orden 3.89, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 264. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Virum Skole har en gennemsnitlig score: 3.28, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 659. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Virum Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Virum Skole

Fravær 2017/18

Virum Skole havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 4,1 procent. Det er et relativ lavt fravær og et godt stykke under landsgennemsnittet på 5,9 procent.

Faldende Fravær 2017/18

Virum Skole har over de sidste 8 år heldigvis oplevet et fald i elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Virum Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 96,1 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 1.004 elever på Virum Skole. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 1,1 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Virum Skole er en folkeskole med 1004 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Virum Skole ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, der årligt investerer 58,007 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 7. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Lyngby-Taarbæk Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Virum Skole kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 847.573 kr.

Forældrebetaling

Virum Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal