DinGeo — i hele Danmark

Aarupskolen
Folkeskole i Assens Kommune


Antal Elever
532
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,3
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
5,7%
Mere Info 
Dansk Herkomst
95,3%
Mere Info 
Udgift per elev
65.051 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
454.264 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
9.798
Mere Info 
Boliger til salg
53
Mere Info 

Aarupskolen

Aarupskolen
Aarupskolen i Assens Kommune.

Adresse:
Aarupskolen
Møllebakken 31,
5560 Aarup

Institutionsnummer:
499004

Skoleleder:
Claus Toft Christensen

Telefon:
6474 7900

Email:
aarupskolen@assens.dk

Webside:
http://www.aarupskolen.dk

Læs mere om skoledata »

Aarupskolen

Aarupskolen er en folkeskole i Assens Kommune, der hører til skoledistriktet Aarupskolen.

Aarupskolen er et sted, hvor der arbejdes med fysisk, psykisk og social trivsel. På Aarupskolen bliver alle elever set, anerkendt og værdsat som de unikke personer de er og dermed sikres en faglig, personlig og social udvikling.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Aarupskolen

Aarupskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Aarupskolen. Du kan se alle Assens Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Aarupskolen

! Karaktergennemsnit i 2023   7.5

Aarupskolen havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger 0.5 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Aarupskolen sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Aarupskolen7.4 6.8 8.5 7.3 7.5
Assens Kommune 6.6 6.9 7.86.3 6.9
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Aarupskolen har over de sidste tolv år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Aarupskolen dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Aarupskolen har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Aarupskolen er nummer 3 blandt grundskolerne i Assens Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Aarupskolen

Trivsel   3.65

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Aarupskolen er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Aarupskolen:

Den sociale trivsel på Aarupskolen er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.04, hvilket er den 471 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Aarupskolen har en faglig trivsel 3.67, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 469. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Aarupskolen scorer fint på ro og orden 3.84, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 396. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Aarupskolen har en gennemsnitlig score: 3.19, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 612. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Aarupskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Aarupskolen

! Fravær 2020/21

Aarupskolen havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 5,7 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Aarupskolen hele 11,4 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Aarupskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Aarupskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 95,3 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 532 elever på Aarupskolen. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 1,3 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Aarupskolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Aarupskolen er en folkeskole med 580 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Aarupskolen ligger i Assens Kommune, der årligt investerer 65,051 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 10. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Assens Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Aarupskolen kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet454.264 kr.

Forældrebetaling

Aarupskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Aarupskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Aarupskolen har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 42 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 2.268 til 21.759 kr/m2, med et gennemsnit på 9.798 kr/m2 (median 9.558 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 42 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


53 boliger til salg

Med 53 boliger til salg (21. februar 2024) i skoledistrikt Aarupskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Aarupskolen her »

Grundskoler i Assens Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Ebberup Skole 3.495 | 0.0 | 410,608 kr. Se på kort
Salbrovadskolen 3.641 | - 379,579 kr. Se på kort
Strandmølleskolen - 0.0 | -
Peter Willemoesskolen 3.536 | -1.0 | 349,602 kr. Se på kort
Flemløse Skole
ikke aktiv
- - -
Glamsbjergskolen - 1.0 | - Se på kort
Gummerup Skole - - - Se på kort
Glamsbjerg Fri-og Efterskole - 0.0 | -
Køng Idrætsfriskole - 0.0 | -
Dreslette Skole
ikke aktiv
- - -
Hårby Skole 3.733 | -1.0 | 426,127 kr. Se på kort
Friskolen i Jordløse - - -
Brylle Skole 3.549 | - 482,181 kr. Se på kort
Tallerupskolen 3.674 | 0.0 | 480,510 kr. Se på kort
Tommerup Skole - 0.0 | - Se på kort
Verninge Skole 3.742 | - 424,755 kr. Se på kort
Skallebølle Skole
ikke aktiv
- - -
Vissenbjerg Skole 3.596 | 0.0 | 455,415 kr. Se på kort
  Aarupskolen 3.647 | 0.0 | 454,264 kr. Se på kort
Frøbjerg-Orte Friskole - 0.0 | -

Kommunens 20 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »