DinGeo — i hele Danmark

Hårby Skole
Folkeskole i Assens Kommune


Antal Elever
329
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,8
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,7
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,4
Mere Info 
Elevfravær
4,5%
Mere Info 
Dansk Herkomst
93,0%
Mere Info 
Udgift per elev
65.051 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
426.127 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
8.462
Mere Info 
Boliger til salg
51
Mere Info 

Hårby Skole

Hårby Skole
Hårby Skole i Assens Kommune.

Adresse:
Hårby Skole
Sportsvej 16,
5683 Haarby

Skoleleder:
Sille Nordtorp

Telefon:
6474 7660

Email:
haarby-skole@assens.dk

Webside:
http://www.haarbyskole.dk

Læs mere om skoledata »

Hårby Skole

Hårby Skole er en folkeskole i Assens Kommune, der hører til skoledistriktet Haarby Skole.

Hårby Skole udmærker sig med en rigtig god trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne.

Haarby Skole er en afdelingsopdelt skole. Afdeling I: Børnehaveklasse - 2. klasse. Afdeling M: 3.-6. klasse. Afdeling U: 7.-9. klasse. Vi har 347 elever og 44 medarbejdere.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Hårby Skole

Hårby Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Haarby Skole. Du kan se alle Assens Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Hårby Skole

! Karaktergennemsnit i 2021   6.8

Hårby Skole havde i 2020/21 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Dansk hvor den ligger hele 1.5 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Hårby Skole sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Hårby Skole6.9 5.9 8.0 6.5 6.8
Assens Kommune 7.5 6.8 8.17.2 7.5
Landsgennemsnit 7.8 7.1 8.78.07.8

Stabilt karaktergennemsnit

Hårby Skole har over de sidste ti år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Hårby Skole dækkende ti år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2019   0.7

Hårby Skole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.7. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Hårby Skole er nummer 6 blandt grundskolerne i Assens Kommune.

Note: Cepos kan ikke opgøre undervisningseffekten for 2020 og 2021 pga aflyste eksamner. Desuden har Børne- og Undervisningsministeriet ikke beregnet den socioøkonomisk reference for 2020.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik

Trivsel på Hårby Skole

Trivsel   3.73

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Hårby Skole er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Hårby Skole:

Der er god social trivsel på Hårby Skole. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.12, hvilket er den 232 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Hårby Skole, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Hårby Skole har en faglig trivsel 3.70, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 359. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Hårby Skole har en score på 3.74, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 744. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Hårby Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.40, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 188. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Hårby Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Hårby Skole

Fravær 2020/21

Hårby Skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 4,5 procent. Det er et relativ lavt fravær og under landsgennemsnittet på 5,1 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Hårby Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Hårby Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 93 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 329 elever på Hårby Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 2,3 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Hårby Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Hårby Skole er en folkeskole med 354 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Hårby Skole ligger i Assens Kommune, der årligt investerer 65,051 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 10. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Assens Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 426.127 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Hårby Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Haarby Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Hårby Skole har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 42 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 2.968 til 13.951 kr/m2, med et gennemsnit på 8.462 kr/m2 (median 8.188 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 42 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


51 boliger til salg

Med 51 boliger til salg (26. november 2022) i skoledistrikt Haarby Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Haarby Skole her »

Grundskoler i Assens Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Aarupskolen 3.647 | 0.4 | 454,264 kr. Se på kort
Peter Willemoesskolen 3.536 | 0.7 | 349,602 kr. Se på kort
Ebberup Skole 3.495 | 0.1 | 410,608 kr. Se på kort
Frøbjerg-Orte Friskole - 0.0 | -
Glamsbjerg Fri-og Efterskole - 0.2 | -
Glamsbjergskolen - 0.3 | - Se på kort
  Hårby Skole 3.733 | 0.7 | 426,127 kr. Se på kort
Køng Idrætsfriskole - -0.2 | -
Strandmølleskolen - 0.8 | -
Tallerupskolen 3.674 | 0.2 | 480,510 kr. Se på kort
Tommerup Skole - 0.2 | - Se på kort
Vissenbjerg Skole 3.596 | -0.3 | 455,415 kr. Se på kort
Salbrovadskolen 3.641 | - 379,579 kr. Se på kort
Flemløse Skole
ikke aktiv
- - -
Gummerup Skole - - - Se på kort
Dreslette Skole
ikke aktiv
- - -
Friskolen i Jordløse - - -
Brylle Skole 3.549 | - 482,181 kr. Se på kort
Verninge Skole 3.742 | - 424,755 kr. Se på kort
Skallebølle Skole
ikke aktiv
- - -

Kommunens 20 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »