DinGeo — i hele Danmark

Peter Willemoesskolen
Folkeskole i Assens Kommune


Antal Elever
308
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,9
Mere Info 
Undervisningseffekt
-1,0
Mere Info 
Social Trivsel
3,9
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,5
Mere Info 
Ro og Orden
3,6
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
9,3%
Mere Info 
Dansk Herkomst
58,4%
Mere Info 
Udgift per elev
65.051 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
349.602 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
11.317
Mere Info 
Boliger til salg
98
Mere Info 

Peter Willemoesskolen

Peter Willemoesskolen
Peter Willemoesskolen i Assens Kommune.

Adresse:
Peter Willemoesskolen
Skelvej 29,
5610 Assens

Institutionsnummer:
421009

Skoleleder:
Thomas Lykkegaard Pedersen

Telefon:
6474 7795

Email:
peterwillemoesskolen@assens.dk

Webside:
http://www.peterwillemoesskolen.dk

Læs mere om skoledata »

Peter Willemoesskolen

Peter Willemoesskolen er en folkeskole i Assens Kommune, der hører til skoledistriktet Assensskolen.

Vi er en afdelingsopdelt skole, der søger at skabe et inspirerende og alderssvarende pædagogisk- og fagligt miljø. Vi ønsker at skabe den lille skoles nærhed og give den store skoles muligheder. Vi ønsker, at alle som færdes på Assensskolen skal føle sig velkomne. Vi er en skole, som vægter kompetence, kvalitet og dialog i en fortsat proces.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Peter Willemoesskolen

Peter Willemoesskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Assensskolen. Du kan se alle Assens Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Peter Willemoesskolen

! Karaktergennemsnit i 2023   4.9

Peter Willemoesskolen havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå langt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger 3.9 karakterpoint under landsgennemsnittet. Selv efter der tages højde for børnenes socioøkonomiske baggrund, er skolens karaktergennemsnit problematisk (se Undervisningseffekt nedenfor)

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Peter Willemoesskolen5.2 3.4 6.0 5.0 4.9
Assens Kommune 6.6 6.9 7.86.3 6.9
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Peter Willemoesskolen har over de sidste tolv år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Peter Willemoesskolen dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


! Undervisningseffekt i 2023   -1.0

Peter Willemoesskolen har en negativ undervisningseffekt på -1.0. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Peter Willemoesskolen er den anden bedste blandt alle grundskolerne i Assens Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Peter Willemoesskolen

! Trivsel   3.54

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Peter Willemoesskolen er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Peter Willemoesskolen:

Den sociale trivsel på Peter Willemoesskolen er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.86, hvilket er den 244 dårligste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Peter Willemoesskolen har en faglig trivsel 3.54, der er et stykke under gennemsnittet på 3.69. Det er faktisk den 556. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Peter Willemoesskolen har en score på 3.63, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1058. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Peter Willemoesskolen har en lave score: 3.09, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 931. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Peter Willemoesskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Peter Willemoesskolen

! Fravær 2020/21

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Peter Willemoesskolen. I skoleåret 2020-2021 var det gennemsnitlige fravær hele 9,3 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Peter Willemoesskolen hele 18,6 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Peter Willemoesskolen har over de sidste 11 år desværre haft et stigende elevfravær.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Peter Willemoesskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Peter Willemoesskolen

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 58,4 procent af eleverne af dansk oprindelse. Eksperter anser 40 pct. som en grænse for den maksimale andel tosprogede elever, førend det går ud fagligheden i den enkelte klasse. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 308 elever på Peter Willemoesskolen. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 5,1 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Peter Willemoesskolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Peter Willemoesskolen er en folkeskole med 436 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Peter Willemoesskolen ligger i Assens Kommune, der årligt investerer 65,051 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 10. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Assens Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 349.602 kr., der er under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Peter Willemoesskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Assensskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Peter Willemoesskolen har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 62 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 3.442 til 31.553 kr/m2, med et gennemsnit på 11.317 kr/m2 (median 10.290 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 62 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


98 boliger til salg

Med 98 boliger til salg (24. april 2024) i skoledistrikt Assensskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Assensskolen her »

Grundskoler i Assens Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Ebberup Skole 3.495 | 0.0 | 410,608 kr. Se på kort
Salbrovadskolen 3.641 | - 379,579 kr. Se på kort
Strandmølleskolen - 0.0 | -
  Peter Willemoesskolen 3.536 | -1.0 | 349,602 kr. Se på kort
Flemløse Skole
ikke aktiv
- - -
Glamsbjergskolen - 1.0 | - Se på kort
Gummerup Skole - - - Se på kort
Glamsbjerg Fri-og Efterskole - 0.0 | -
Køng Idrætsfriskole - 0.0 | -
Dreslette Skole
ikke aktiv
- - -
Hårby Skole 3.733 | -1.0 | 426,127 kr. Se på kort
Friskolen i Jordløse - - -
Brylle Skole 3.549 | - 482,181 kr. Se på kort
Tallerupskolen 3.674 | 0.0 | 480,510 kr. Se på kort
Tommerup Skole - 0.0 | - Se på kort
Verninge Skole 3.742 | - 424,755 kr. Se på kort
Skallebølle Skole
ikke aktiv
- - -
Vissenbjerg Skole 3.596 | 0.0 | 455,415 kr. Se på kort
Aarupskolen 3.647 | 0.0 | 454,264 kr. Se på kort
Frøbjerg-Orte Friskole - 0.0 | -

Kommunens 20 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »