DinGeo — i hele Danmark

Den Classenske Legatskole - Se kontaktinfo og vigtige nøgletal
Folkeskole i Københavns Kommune


Antal Elever
499
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,5
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,1
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
8,2%
Mere Info 
Dansk Herkomst
92,2%
Mere Info 
Udgift per elev
68.904 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
396.884 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Den Classenske Legatskole

Den Classenske Legatskole
Den Classenske Legatskole i Københavns Kommune.

Adresse:
Den Classenske Legatskole
Vester Voldgade 98,
1552 København V

Skoleleder:
Lone Laursen

Telefon:
3311 3109

Email:
mail@dcl.kk.dk

Webside:
http://www.dcl.kk.dk

Karaktergennemsnit på Den Classenske Legatskole

Karaktergennemsnit i 2018   7.5

Den Classenske Legatskole havde i 2018/19 et flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Matematik hvor den ligger hele 0.8 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Den Classenske Legatskole7.8 8.1 8.0 7.0 7.5
Københavns Kommune 6.6 7.7 8.46.8 7.0
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Den Classenske Legatskole har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2019   -0.1

Den Classenske Legatskole har en lille negativ undervisningseffekt på -0.1. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er en lille smule dårligere end forventet.

Undervisningseffekten på Den Classenske Legatskole er nummer 45 blandt grundskolerne i Københavns Kommune.


Den Classenske Legatskole skriver om sig selv:

Den Classenske Legatskole er en mindre skole, med en høj grad af nærvær, og med trygge rammer. Det er en folkeskole med rødder i fortiden. Traditionen og det historiske tilhørsforhold er et udgangspunkt for en forståelse af dens placering i forhold til tid og sted og for en erkendelse af udvikling og forandring.

Læs mere på Den Classenske Legatskoles egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Den Classenske Legatskole

Trivsel   3.67

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Den Classenske Legatskole er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Den Classenske Legatskole:

Der er god social trivsel på Den Classenske Legatskole. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.13, hvilket er den 537 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Den Classenske Legatskole, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Den Classenske Legatskole har en faglig trivsel 3.80, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 329. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Den Classenske Legatskole har en score på 3.75, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 745. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Den Classenske Legatskole har en lave score: 3.17, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1125. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Den Classenske Legatskole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Den Classenske Legatskole

! Fravær 2017/18

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Den Classenske Legatskole. I skoleåret 2017-2018 var det gennemsnitlige fravær hele 8,2 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Den Classenske Legatskole hele 16,4 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Den Classenske Legatskole har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Den Classenske Legatskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 92,2 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stærkt Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 499 elever på Den Classenske Legatskole. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 1,5 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Den Classenske Legatskole er en folkeskole med 499 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Den Classenske Legatskole ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 68,904 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 396.884 kr., der er under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Den Classenske Legatskole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal