DinGeo — i hele Danmark

Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole
Folkeskole i Københavns Kommune


Antal Elever
579
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,5
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,7
Mere Info 
Social Trivsel
4,3
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,9
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
6,0%
Mere Info 
Dansk Herkomst
95,1%
Mere Info 
Udgift per elev
68.904 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
513.151 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole


Adresse:
Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole
Sjælør Boulevard 135,
2500 Valby

Skoleleder:
Anette Holst

Telefon:
3646 6222

Email:
sag@sag.dk

Webside:
http://www.sag.kk.dk

Karaktergennemsnit på Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole

Karaktergennemsnit i 2018   8.5

Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole havde i 2017/18 et utrolig flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger hele 2.6 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole er desuden 1.7 højere end gennemsnittet i Københavns Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole8.2 10.0 9.5 8.1 8.5
Københavns Kommune 6.5 7.6 8.16.5 6.8
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole har over de sidste 7 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.7

Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.7. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole er nummer 35 blandt grundskolerne i Københavns Kommune.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole

Trivsel   3.8

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole:

Der er god social trivsel på Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.3, hvilket er den 70 højeste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel - 454 elever på Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole har en faglig trivsel 3.9, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 83. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 453 elever på Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole har en score på 3.7, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 657. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 454 elever på Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.3, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 430. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 454 elever på Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole

! Fravær 2017/18

Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 6 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole hele 12,1 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 95,1 procent af eleverne af dansk oprindelse.

! Faldende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 579 elever på Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 8 år oplevet årlige fald på ca. -0 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole er en folkeskole med 579 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 68,904 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 513.151 kr.

Forældrebetaling

Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal