DinGeo — i hele Danmark

Sølvgades Skole
Folkeskole i Københavns Kommune


Antal Elever
444
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,1
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,2
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,6
Mere Info 
Inspiration
2,9
Mere Info 
Elevfravær
4,8%
Mere Info 
Dansk Herkomst
91,4%
Mere Info 
Udgift per elev
74.644 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
402.254 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
77.192
Mere Info 
Boliger til salg
46
Mere Info 

Sølvgades Skole

Sølvgades Skole
Sølvgades Skole i Københavns Kommune.

Adresse:
Sølvgades Skole
Sølvgade 16,
1307 København K

Skoleleder:
Tina-Marie Bendix Beiter

Telefon:
3366 1287

Email:
soel@kk.dk

Webside:
http://www.soel.kk.dk

Læs mere om skoledata »

Sølvgades Skole

Sølvgades Skole er en folkeskole i Københavns Kommune, der hører til skoledistriktet INDRE BY (Sølvgades Skole).

Sølvgades Skole ligger i hjertet af København og er grundlagt i 1847. Vi er Danmarks ældst fungerende folkeskole med ca 470 elever fra 0. til 9. klasse. Vores skole emmer af nærvær og ånd. Vi er stolte af den, fordi den værner om værdier som ligeværd, demokrati, tillid og respekt. Vi elsker den for dens rummelighed, ærlighed, humor, og omsorg – på alle niveauer.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Sølvgades Skole

Sølvgades Skole og det tilhørende skoledistrikt  : INDRE BY (Sølvgades Skole). Du kan se alle Københavns Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Sølvgades Skole

Karaktergennemsnit i 2021   8.1

Sølvgades Skole havde i 2020/21 et flot karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Engelsk hvor den ligger hele 0.7 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Sølvgades Skole7.8 7.1 9.4 8.1 8.1
Københavns Kommune 7.8 7.3 9.37.9 8.1
Landsgennemsnit 7.8 7.1 8.78.07.8

Stabilt karaktergennemsnit

Sølvgades Skole har over de sidste ti år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Sølvgades Skole dækkende ti år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


! Undervisningseffekt i 2019   -0.2

Sølvgades Skole har en negativ undervisningseffekt på -0.2. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Sølvgades Skole er nummer 78 blandt grundskolerne i Københavns Kommune.

Note: Cepos kan ikke opgøre undervisningseffekten for 2020 og 2021 pga aflyste eksamner. Desuden har Børne- og Undervisningsministeriet ikke beregnet den socioøkonomisk reference for 2020.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 133 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Sølvgades Skole

! Trivsel   3.36

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Sølvgades Skole er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Sølvgades Skole:

Den sociale trivsel på Sølvgades Skole er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.97, hvilket er den 417 dårligste blandt de 1349 grundskoler, der deltog i 2021-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Sølvgades Skole har en faglig trivsel 3.55, der er et stykke under gennemsnittet på 3.69. Det er faktisk den 550. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Sølvgades Skole har en score på 3.59, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1245. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Sølvgades Skole har en lave score: 2.93, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1289. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Sølvgades Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2021-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 133 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Sølvgades Skole

! Fravær 2020/21

Sølvgades Skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 4,8 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Sølvgades Skole hele 9,6 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Sølvgades Skole har over de sidste 11 år desværre haft et stigende elevfravær.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Sølvgades Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 133 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Sølvgades Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 91,4 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stigende Elevtal

Der er 444 elever på Sølvgades Skole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 1,2 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Sølvgades Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 133 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Sølvgades Skole er en folkeskole med 485 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Sølvgades Skole ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 74,644 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 45. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 402.254 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Sølvgades Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 133 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i INDRE BY (Sølvgades Skole) skoledistrikt

!Udbudspriser

Sølvgades Skole skoledistrikt er et af landets dyreste målt på udbudspriser. Kvadratmeterpriserne på de 1 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 77.192 til 77.192 kr/m2, med et gennemsnit på 77.192 kr/m2 (median 77.192 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


46 boliger til salg

Med 46 boliger til salg (18. maj 2022) i skoledistrikt INDRE BY (Sølvgades Skole) er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i INDRE BY (Sølvgades Skole) her »

Grundskoler i Københavns Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Al Quds Skole - 0.3 | -
Al-Hilal Skolen - -0.1 | -
Al-Huda Skolen - 0.9 | -
Amager Fælled Skole 3.736 | -0.2 | 342,086 kr. Se på kort
Amager Lille Skole - -0.5 | -
Amager's International School - 0.4 | -
Bavnehøj Skole 3.504 | 0.2 | 291,629 kr. Se på kort
Bellahøj Skole 3.575 | -0.6 | 395,529 kr. Se på kort
Bjørns Internationale Skole - 0.6 | -
Blågård Skole 3.475 | -0.8 | 310,531 kr. Se på kort
Bordings Friskole - -0.1 | -
Brønshøj Skole 3.455 | -0.7 | 514,232 kr. Se på kort
Byens Skole - -0.5 | -
Børneuniversitetet på Vesterbro - -0.5 | -
Carolineskolen - 0.7 | -
Christianshavns Døttreskole - 0.4 | -
Christianshavns Skole 3.530 | 0.2 | 381,453 kr. Se på kort
Copenhagen City School - 0.5 | -
Den Classenske Legatskole 3.538 | -0.1 | 396,884 kr. Se på kort
Det Frie Gymnasiums Grundskole - -0.8 | -
Det Kgl Vaisenhus Skole - 0.2 | -
DIA Privatskole - 0.6 | -
Ellebjerg Skole 3.522 | 0.7 | 271,762 kr. Se på kort
Freinetskolen - -0.2 | -
Gasværksvejens Skole 3.325 | 0.2 | 385,387 kr. Se på kort
Grøndalsvængets Skole 3.532 | 0.5 | 269,451 kr. Se på kort
Guldberg Skole 3.467 | -0.6 | 335,855 kr. Se på kort
Hanssted Skole 3.500 | -0.1 | 604,688 kr. Se på kort
Hay Skolen - 0.5 | -
Heibergskolen 3.704 | 0.4 | 480,647 kr. Se på kort
Holbergskolen 3.694 | 0.1 | 383,990 kr. Se på kort
Hovedstadens Privatskoler, Filipskolen - 0.0 | -
Husum Skole 3.701 | -0.1 | 424,557 kr. Se på kort
Hyltebjerg Skole
ikke aktiv
- 0.0 | -
Højdevangens Skole 3.684 | 0.0 | 409,826 kr. Se på kort
Ingrid Jespersens Gymnasieskole - 0.2 | -
Institut Sankt Joseph - 0.3 | -
Iqra Privatskole - 0.0 | -
Jinnah International School - 0.2 | -
Katrinedals Skole 3.489 | 0.2 | 564,859 kr. Se på kort
Kildeskolen - -0.1 | -
Kildevældsskolen 3.486 | 0.3 | 305,610 kr. Se på kort
Kirkebjerg Skole 3.497 | 0.1 | 542,243 kr. Se på kort
Kirsebærhavens Skole 3.503 | -0.4 | 296,665 kr. Se på kort
Korsager Skole 3.524 | 0.2 | 357,555 kr. Se på kort
Krebs' Skole - 0.7 | -
Københavns Skole & Idrætsakademi - 0.1 | -
Landsbyskolen - 0.3 | -
Langelinieskolen 3.562 | 0.0 | 475,764 kr. Se på kort
Lergravsparkens Skole 3.551 | 0.2 | 380,522 kr. Se på kort
Lundehusskolen 3.586 | 0.4 | 294,005 kr. Se på kort
Lygten Skole - -0.5 | -
Lykkebo Skole 3.702 | 0.3 | 334,062 kr. Se på kort
Mariendal Friskole - -0.4 | -
N. Zahles Gymnasieskole - 0.4 | -
N. Zahles Seminarieskole - 0.4 | -
Niels Steensens Gymnasium - -0.1 | -
Nyboder Skole 3.519 | 0.2 | 384,220 kr. Se på kort
Nørre Fælled Skole 3.675 | 0.3 | 312,869 kr. Se på kort
Nørrebro Lilleskole - -0.1 | -
Nørrebro Park Skole 3.541 | -0.2 | 317,206 kr. Se på kort
Oehlenschlægersgades Skole 3.474 | 0.3 | 370,677 kr. Se på kort
Peder Lykke Skolen 3.618 | 0.7 | 294,020 kr. Se på kort
Randersgades Skole 3.505 | -0.3 | 447,174 kr. Se på kort
Rådmandsgades Skole 3.561 | 0.2 | 288,540 kr. Se på kort
Rødkilde Skole 3.555 | 0.2 | 394,308 kr. Se på kort
Salix Skole - 0.5 | -
Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole 3.784 | 0.7 | 513,151 kr. Se på kort
Sankt Annæ Skole - -0.1 | -
Sankt Ansgars Skole - -0.2 | -
Sankt Petri Skole - 1.1 | -
Sjællands Privatskole - 0.2 | -
Skolen på Amagerbro 3.519 | 0.3 | - Se på kort
Skolen på Islands Brygge 3.549 | 0.1 | 427,582 kr. Se på kort
Skolen ved Sundet 3.590 | 0.3 | 604,276 kr. Se på kort
Sortedamskolen 3.558 | -0.2 | 392,493 kr. Se på kort
Strandvejsskolen 3.416 | -0.3 | 417,539 kr. Se på kort
Svanevej Privatskole - 0.0 | -
  Sølvgades Skole 3.364 | -0.2 | 402,254 kr. Se på kort
Tagensbo Skole 3.474 | 0.5 | 262,207 kr. Se på kort
Tingbjerg Skole 3.579 | -0.5 | - Se på kort
Tove Ditlevsens Skole 3.599 | -0.6 | 398,906 kr. Se på kort
Trekronergade Freinetskole - 0.1 | -
Utterslev Skole 3.588 | -0.9 | 418,348 kr. Se på kort
Valby Skole 3.576 | -0.2 | 362,144 kr. Se på kort
Vanløse Privatskole - 0.6 | -
Vanløse Skole
ikke aktiv
- 0.0 | -
Vesterbro Ny Skole 3.511 | 0.0 | 340,879 kr. Se på kort
Vibenshus Skole 3.637 | 0.1 | 335,454 kr. Se på kort
Vigerslev Allés Skole 3.681 | -0.1 | 354,825 kr. Se på kort
Ålholm Skole 3.559 | -0.7 | 390,400 kr. Se på kort
Øbro Fri Skole - 0.0 | -
Ørestad Friskole - 0.2 | -
Øster Farimagsgades Skole 3.587 | -0.2 | 481,915 kr. Se på kort
Dyvekeskolen 3.748 | - 372,548 kr. Se på kort
Gerbrandskolen 3.536 | - 500,673 kr. Se på kort
Sundbyøster Skole 3.671 | - 375,360 kr. Se på kort
Den Lille Skole i København - - -
Østerbro Lilleskole - - -
Ryparken Lille Skole - - -
Iqbal International School
ikke aktiv
- - -
Ahi International School - - -
Al Hikma Skolen - - -
Calamus Privatskole
ikke aktiv
- - -
Rudolf Steiner Skolen i København - - -
Vanløse Friskole - - -
Øresunds Internationale Skole - - -
Nord-Vest Privatskole - - -
International School of Hellerup - - -
Copenhagen International School - - -
Ørestad Skole 3.561 | - 483,635 kr. Se på kort
Den dansk-franske skole af 2010
ikke aktiv
- - -
Skolen i Sydhavnen 3.592 | - 482,038 kr. Se på kort
Skolen på Strandboulevarden 3.700 | - - Se på kort
SOSU H København, 10. klasse - - - Se på kort
Hotel- og Restaurantskolen, 10. klassecenter
ikke aktiv
- - -
Kalvebod Fælled Skole 3.745 | - - Se på kort
Den dansk-franske Skole af 2014 - - -
Østerbro Privatskole - - -
Den Grønne Friskole - - -
Københavns Kommunes Ungdomsskole Ø 10 - - - Se på kort
Københavns Kommunes Ungdomsskole V 10 - - - Se på kort
Københavns Kommunes Ungdomsskole 10. vest - - - Se på kort
Københavns Kommunes Ungdomsskole Amager 10 - - - Se på kort
Damhusengens Skole 3.455 | - - Se på kort
NEXT Uddannelse København, 10. klasse Nørrebro - - - Se på kort
NEXT Uddannelse København, 10. klasse Emdrup - - - Se på kort
NEXT Uddannelse København, 10. klasse Vibenshus - - - Se på kort
Skolen i Nordøstamager - - - Se på kort
Sluseholmen Skole - - - Se på kort
Skolen på Hannemanns Allé - - - Se på kort
Distrikt Ørestad - - - Se på kort
Harrestrup Å Skole - - - Se på kort

Kommunens 133 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »